Hvilke spørsmål besvares i rapporten?

 1. Har prosjektet for ombygging av 1. etasje i rådhuset vært
  godt nok planlagt, og gjennomført med tilfredsstillende
  styring og kontroll?
 2. Hva er årsakene til at byggeprosjektet har hatt en
  vesentlig kostnadssprekk?

Ombyggingen av 1. Etasje rådhuset

Forvaltningsrevisjonsrapport nr. 3-2020

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NR. 3-2020 OMBYGGINGEN AV 1. ETASJE RÅDHUSET (PDF, 627,8 KB)

Revisjonens vurdering og konklusjon

Revisjonen legger til grunn:

 • Investeringsprosjekt skal forankres hos de folkevalgte.
 • Gjennomføring av investeringsprosjekt bør følge anerkjent prosjektmetodikk og kommunens eget
  reglement når det gjelder faseinndeling, krav til å dokumentere og legge frem større endringer til
  beslutning hos de folkevalgte.
 • Kommunen skal følge sitt eget økonomireglement og de krav reglementet setter til oppfølging og
  rapportering underveis i prosjektet.

Hovedfunn:

 1. Kommunen har ikke fulgt sitt eget økonomireglement eller anerkjent prosjektmetodikk ved planlegging og gjennomføring av byggeprosjektet.
 2. Korte tidsfrister medførte valg av en prosjektmetodikk som ikke følger anbefalt faseinndeling.
 3. Oppfølging og rapportering underveis i investeringsprosjektet har ikke vært tilfredsstillende.
 4. Investeringsprosjektet er ikke forankret hos de folkevalgte gjennom tilstrekkelig informasjon i saksfremlegg, og større endringer med budsjettmessig virkning ble ikke lagt frem for beslutning før etter at kostnadene hadde påløpt.

Kommunedirektørens høringsuttalelse

Kommunedirektøren opplyser i sitt svarbrev til rapporten at hun ser
svært alvorlig på de avvik rapporten avdekker.

Det pekes i svarbrevet på at det er satt i gang arbeid med tiltak som skal forbedre økonomistyringen i byggeprosjekter i Lillestrøm kommune.
Det er blant annet stort fokus på å styrke byggherrefunksjonen.