Vi viser til varsel om oppstart av områdereguleringsarbeid hvor vi informerte om at det ville avholdes et åpent informasjonsmøte 1. september. Her kommer litt mer informasjon om dette:

Lillestrøm kommune, ved Planavdelingen, avholder åpent informasjonsmøtet onsdag 1. september 2021 kl 18.00-20.00.

Tema vil være:

  • Føringer gitt i Planinitiativ for områdereguleringsplan for Lillestrøm Nord, vedtatt av Skedsmo kommunestyre den 20.03.2019.
  • Videre planprosess for planarbeidet med områdereguleringsplan for Lillestrøm Nord.
  • Program for parallelloppdraget for en mulighetsstudie i forkant av planarbeidet, og prosess
    rundt gjennomføringen av dette.
  • Spørsmål fra berørte parter til kommunen.

Påmelding

Grunnet fortsatt usikkerhet rundt smittesituasjonen for COVID-19 avholdes møtet digitalt på Teams. De som ønsker å delta må sende e-postadressen sin til anjo10@lillestrom.kommune.no eller ringe den inn på tlf nr 99696305.

Innsyn i program for parallelloppdrag for en mulighetsstudie i Lillestrøm Nord

I tilleggsvarsel av 1. juli 2021 informerte Lillestrøm kommune om at planavdelingen har mottatt en henvendelse fra en grunneiersammenslutning i planområdet som ønsker å få innsyn i kommunens program for et parallelloppdrag for en mulighetsstudie for planområdet.

Dette ønsker kommunen å imøtekomme, og åpner i dette tilleggsvarselet muligheten for at alle grunneiere i planområdet og naboer til dette kan få programmet til informasjon og mulighet til å kommentere det innen 8. september 2021, tilsvarende høringsfristen for varselet for oppstart av
områdereguleringsarbeidet.

Vedlegg

Lurer du på noe?

Henvendelser kan gjøres til saksbehandler Anders Jørstad på epost anjo10@lillestrom.kommune.no
Vennligst oppgi saksnummer PLAN-20/01519 ved alle henvendelser.

Arbeidet med områdereguleringsplanen kan du følge på prosjektsiden til Lillestrøm Nord.