Budsjettet for 2023 vedtatt

Kommunestyret har vedtatt budsjettet for 2023. I tillegg til å vedta hva pengene skal brukes til, vedtar de tema som de ønsker å få belyst i politiske saker (verbalforslag).

Kommunestyrets budsjett gir rom for ny skole på Vesterskaun, i tillegg til flere helsesykepleiere, ingen økning i gebyrene for trygghetsalarm og dagsenter, rehabilitering av Kuskerudnebben og Nebbursvollen bad, . Oppussing av rådhuset ble utsatt og eiendomsskatten ble opprettholdt. 

Les saksdokumenter og protokoll fra behandlingen

Se opptak av behandlingen i kommunestyret

Se samlet oversikt over kommunale avgifter, brukerbetalinger og gebyrer for 2023

Verbalforslag

Her er en oppsummering av de 38 verbalforslagene som ble vedatt

Sosiale tjenester

Ikke avkorting: Lillestrøm kommune skal ikke avkorte andre ytelser når det utbetales engangsstøtte til uføretrygdede på minstesats.

Fontenehus: Kommunedirektøren skal legge frem en sak om hvordan Fontenehus, eller andre tilsvarende lavterskeltilbud innen rus og psykisk helse, kan etableres i Lillestrøm. Sak legges frem høsten 2023.

Kultur og idrett

Åpning av området rundt Nebbursvollen: Nebbursvollen friluftsbad har også et stort og flott parkområde. Kommunedirektøren skal legge frem en sak om hvordan parkområdet kan åpnes opp og gjøres mer tilgjengelig for befolkningen, både under badesesongen og gjennom resten av året, samtidig som sikkerheten rundt bassengområdene ivaretas. Sak legges frem innen april 2023. 

Temaplan for park: Kommunedirektøren skal legge frem en temaplan for park, der behov for park- og grøntområder i ulike deler av kommunen kartlegges og prioriteres. Temaplanen skal også vurdere egnede arealer for etablering av park og ny grøntstruktur, herunder vurdere om deler av eksisterende gateareal kan omdannes til slikt formål. Sak legges frem høsten 2023.

Kulturstasjonen Fetsund: Kommunedirektøren skal fremme en sak som viser hvordan stasjonsområdet i Fetsund kan bli et lokalt kulturkvartal. Sak legges frem innen mai 2023.

Skogbunn: Kommunedirektøren skal kartlegge kommunens lekeplasser og barnehager med sikte på å gjennomføre et pilotprosjekt hvor det legges skogbunn som underlag på minst en lekeplass / barnehage.

Friluftsråd: Kommunedirektøren skal vurdere om Lillestrøm kommune skal etablere et friluftsråd, som et rådgivende organ for kommunen og samordningsorgan for kommunens friluftsorganisasjoner.

Klubbhuset på Skjetten: Sammen med Lillestrøm idrettsråd skal kommunedirektøren gå i dialog med AIL Skjetten SK for å se på muligheten for en langsiktig og bærekraftig drift av garderober og klubbhus på Skjetten. Saken legges fram så raskt som mulig. 

Kulturaktiviteter på Sørumsand: Kommunedirektøren skal gå i dialog med eierne av verkstedbygningene på Sørumsand om etterbruk og mulighetene for å bruke lokalene til et løft av lokalmiljøet, for eksempel til kulturaktiviteter, festivaler eller musikkarrangementer.

Barn og unge

Bemanningsnorm i barnehager: Kommunedirektøren skal legge fram en sak som belyser mulighetene og konsekvensene ved at bemanningsnormen i alle barnehager oppfylles i hele åpningstiden.

Besøkssenter for elevene: Kommunedirektøren skal utrede muligheten for å inngå en rammeavtale/oppdragsavtale Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren og Fetsund Lenser, slik at elever i Lillestrøm kommune kan få tilgang på den kompetansen de besitter på sine fagområder. 

Reisekort: Kommunedirektøren skal gå i dialog for å få endret dagens praksis for reisekort for elevene, slik at reisekortet blir gyldig senere på kvelden. 

Språkpedagoger: Kommunedirektøren skal gjennomgå ressurssituasjonen for språkpedagoger i barnehager og vurdere tiltak som sikrer at kommunen har tilbud om språkpedagoger i alle barnehager. Det legges frem en orienteringssak til kommunestyret innen juni 2023. 

Aktivitetskort: Kommunedirektør bes legge fram en sak som gjør rede for hvordan aktivitetskortet kan bli bedre kjent blant alle som vil kunne ha bruk for en slik økonomisk støtte. 

Gratis sanitetsprodukter: Kommunedirektøren bes undersøke mulighetene for å etablere ordninger for gratis bind og tamponger på ungdomsskolene i Lillestrøm, liknende tilbudet som nå kommer på videregående-skolene i Viken.

Kriminalitetsforebygging: Kommunedirektør ska legge frem en sak som beskriver hvordan kommunens kriminalitetsforebyggende arbeid blant barn og unge kan styrkes ved nyorganisering av samarbeidet mellom Lillestrøm kommune, nabokommuner, politi og frivillige organisasjoner. Saken legges fram før sommeren 2023. 

Eldreomsorg

Omsorg+: Kommunedirektøren skal legge fram en sak om hvordan Omsorg+ kan etableres i Lillestrøm kommune. 

Dagaktiviteter ved demens: Kommunedirektøren skal utarbeide en plan for oppfølging av kravet om dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demenssykdom. Planen legges frem for politisk behandling innen juni 2023. 

Økonomi

Gevinstrealisering: Kommunedirektøren skal utarbeide en sak om rapportering på realisering av gevinster for innovasjonsprosjekter og effektiviseringstiltak i kommunens organisasjon. Saken legges frem for politisk behandling innen juni 2023. 

Selvkostprinsippet: Kommunedirektøren skal foreta en gjennomgang av selvkostområdene for vann, avløp og renovasjon med særlig fokus på kommunens egen drift innenfor disse områdene. Det skal også gjøres en vurdering, i samarbeid med de tre interkommunale selskapene NRVA, MIRA og ROAF, om det kan være hensiktsmessig med justering av ansvar og arbeidsfordeling mellom eierkommuner og selskap. Saken skal legges fram til politisk behandling innen oktober 2023. 

Hjelp til førstegangskjøpere: For å sikre adgang til boligmarkedet for førstegangskjøpere og andre uten stor egenkapital, skal kommunedirektør legge fram en sak som viser hvilke verktøy Lillestrøm kommune har tilgang til gjennom prosessen fra kommuneplan til regulering og byggesak. 

Redusere bruk av vikarbyråer: Kommunedirektøren skal undersøke mulighetene for å redusere bruken av private vikarbyråer i skoler og barnehager, til fordel for kommunale vikarpooler og heltidsstillinger. Arbeidet skal sees i sammenheng med arbeidet med heltidskultur. 

Kompetanse

Fagbrev: Kommunedirektør skal legge fram en sak som gjør rede for hvilke muligheter Lillestrøm kommune har for å tilby ansatte uten formell kompetanse muligheten for å ta fagbrev. 

Samarbeid med OsloMet: Kommunedirektør skal legge fram en sak som viser mulighetene for å styrke både kompetanse, organisering og kapasitet på kommunens helse- og mestringstjenester gjennom et utvidet samarbeid med OsloMet. 

Klima og miljø

Kutte utslipp: Tiltak som bidrar til kutt i klimagassutslipp skal prioriteres i gjennomføringen av ENØK-investeringer.

Gjenbruk: Kommunedirektøren skal utrede muligheten for å etablere et lager for gjenbruksmaterialer til bygg. 

Vassdrag: Kommunedirektør skal fremme en sak om tilstanden i de forskjellige vassdragene i kommunen og eventuelle nødvendige tiltak for å bedre vannmiljø og -kvalitet. 

Trafikk og infrastruktur

Bildeling i den kommunale bilparken: Kommunedirektøren skal utrede etablering av en bildelingsordning knyttet til den kommunale bilparken. Sak med forslag til hvordan en slik ordning kan organiseres i Lillestrøm kommune legges frem høsten 2023. 

Parkeringsplasser: Kommunedirektøren skal legge fram en sak der det redegjøres for hva som kan gjøres for å etablere flere parkeringsplasser ved kollektivknutepunkter. Saken legges fram innen 30.06.23.

Parkering ved Svingen: Kommunedirektøren skal ta initiativ overfor Bane Nor med sikte på å utbedre parkeringsforholdene ved Svingen stasjon, for å legge til rette for at enda flere kan ta tog. 

Parkering ved Frogner og Leirsund: Kommunedirektøren skal gå i dialog med Bane Nor for å se på muligheter for å utvide innfartsparkeringene ved Frogner og Leirsund togstasjon. 

Skilting: Kommunedirektøren skal legge fram en sak om hvordan vi kan få bedre skilting til attraksjonene i Lillestrøm kommune. 

Prising av kollektivtransportreiser: Kommunedirektøren skal ta initiativ overfor Ruter for å få etablert et prissystem som sikrer at flere velger kollektivtransport. Det skal også gjøres en vurdering av takstsoner. 

Transport for barn, unge og eldre: Kommunedirektøren skal ta initiativ overfor Ruter for å få etablert ringruter/tilkallings busser med formål at barn, unge og eldre kan komme til og fra aktiviteter, møteplasser og butikker. 

Betale for kun én sone: Lillestrøm kommune skal være en pådriver ovenfor Ruter og Viken fylkeskommune for å få på plass "sone-i-sone" slik at kollektivreisende kun betaler for en sone ved reiser internt i kommunen.

Åpenhet og politikk

Åpenhet: Informasjon og presentasjoner som gis formannskapet som grunnlag til politisk behandling av saker, skal tilgjengeliggjøres for alle.

Åpenhet og demokrati: Kommunedirektøren skal fremme en sak for å gjøre kommunen enda mer åpen og transparent for innbyggerne. Sak legges frem innen mai 2023. 

Inkluderende møtetider: Kommunedirektøren skal legge fram en sak om mer inkluderende møtetider, med tanke på å gjøre det lettere for småbarnsforeldre å delta i politikken. Saken legges fram våren 2023.