Forslag til budsjett for 2024

Kommunedirektørens forslag til budsjett for 2024 er klart og du kan lese det her. Den 13. desember behandles budsjettforslaget av kommunestyret.

Urbane bilder fra Lillestrøm sentrum

Lillestrøm kommune står i et krevende utfordringsbilde med økende antall eldre, klimaendringer, mangel på arbeidskraft og en stram økonomi. Uten omstilling og evne til å prioritere vil utfordringene bli stadig større fra år til år. Samtidig er Lillestrøm en solid kommune som har muligheter og handlingsrom til å håndtere disse utfordringene.

Vil du se hele budsjettforslaget?

Les hele budsjettforslaget på PDF her

Se hele budsjettforslaget på framsikt.no

Les om budsjettet på siden for

Årsbudsjett og økonomiplan.

Viktige prioriteringer i 2024-budsjettet

Oppvekst

 1. Gjennom investeringer på nesten 2,3 mrd. kroner i planperoden prioriteres tilstrekkelig kapasitet og tidsriktige bygg i barnehager og skoler. Investeringene kan du lese om i framsikt (framsikt.no).
 2. I de strenge prioriteringene som er gjort, har vi søkt å skjerme kjerneoppgaver, som bemanning i barnehage og skole.
 3. Det er vesentlig å sikre kvalitet og kapasitet i tilbudet til barn med omfattende hjelpebehov i skolen. Et økende antall elever har behov for et forsterket opplæringstilbud i vanlig skole, der disse barna kan omgås jevnaldrende, tilhøre en klasse og samtidig ha et kompetent fagmiljø og ekstra ressurser tilgjengelig.
 4. Barnevernsreformen trådte i kraft. 1. januar 2022, og innebærer overføring av faglig og finansielt ansvar fra stat til kommune. Reformen er også omtalt som en oppvekstreform fordi reformen omfatter alle som tar ansvar for- eller møter barn og unge i sin arbeidshverdag. Reformen handler om å gi barn og familier god, helhetlig og riktig hjelp til rett tid, for å forebygge at utfordringene vokser seg større. En viktig prioritering i budsjettet for 2024 er å fortsette implementering av oppvekstreformen

Helse og mestring

 1. Lillestrøm kommune vokser raskt, og raskest vokser befolkningen over 65 år. Teknologiløftet er Lillestrøms satsning på økt bruk av teknologi i helse- og mestringstjenestene, for å møte fremtidens demografiutfordringer. Blant annet innføres varslingsteknologi (utover trygghetsalarm-nivået), og det opprettes et responssenter for å håndtere varslene. For å dreie helse og mestringstjenester i retning av tettere samskaping med pårørende, frivilligheten og andre samfunnsressurser, innføres pårørende-app.
 2. Det er stort press på avlastningstjenestene for barn og unge, og ventelister for å få iverksatt gjeldende avlastningsvedtak. Derfor etablerer vi en ny barnebolig (Fallertun) for barn med funksjonsnedsettelser og en bolig for unge voksne (Sørvald).
 3. Psykisk helse er en av våre største folkehelseutfordringer, hvor utenforskap og bekymringsfullt skolefravær, i kombinasjon med symptomutvikling som angst og depresjon, utgjør en stor bekymring. Å forebygge ensomhet og utenforskap ved å legge til rette for gode møteplasser og fellesområder er en god investering i folkehelse har høy prioritet i årets budsjett.

Den kommunale handlingsregelen

Oljefondet har en egen handlingsregel. Visste du at kommunene også har en slags handlingsregel?

Netto driftsresultat viser hva kommunen sitter igjen med til sparing og investeringer etter at alle utgifter er betalt. Netto driftsresultat bør være 1,75 % av inntekten.

Disposisjonsfondet er kommunens sparekonto. Fondet bør være 10 % av inntektene.

Gjelda til kommunen skal ikke være større enn inntektene.

Lillestrøm kommune og handlingsregelen

Lillestrøm kommune har en solid sparekonto. Den er mye større enn 10 % av kommunens inntekter. I praksis betyr dette at kommunen kan føre penger fra sparekontoen til investeringer. Derfor kan vi bryte handlingsregelen i 2024 og 2025. Vi sparer ingen ting, men overfører 100 millioner kroner fra sparekontoen (disposisjonsfondet) til investeringer. Det betyr at vi kan låne 100 millioner kroner mindre til investeringer. I både 2024 og 2025 er det enkelt å oppfylle målet om at gjelda ikke skal være høyere enn inntektene. Fra 2026 blir dette mer utfordrende. Derfor er ikke investeringene endelig prioritert, og heller i hvilket år investeringene skal gjøres.

Investeringer

Neste år er det foreslått investeringer for nær 1,3 milliarder kroner. Totalt for økonomiplanperioden 2024-2027 ligger det nær 5,2 milliarder i investeringsplanen. Nedenfor finner du noen av de foreslåtte investeringene i 2024 og videre i perioden. Beløpene er rundet opp til nærmeste hele million.

Skoler og barnehager

 • Ny spesialskole på Haugtun har høyest prioritet i tjenesteområdet Oppvekst. Denne skolen sikrer elevene og de ansatte et forsvarlig og meget godt fysisk arbeidsmiljø, samtidig som den øker kommunenes kapasitet på skoleplasser for elever som trenger særskilt tilrettelegging i svært stor grad. Økningen i kapasitet vil være ca. 15 elevplasser.
  Investering i 2024: 138,6 millioner kroner. Samlet: 283 millioner kroner + usikkerhetsavsetning
 • Bingsfoss ungdomsskole sikrer tilstrekkelig kapasitet i skoleområdet. Samtidig senkes driftsutgiftene gjennom at alle klasserom kan ha full kapasitet på 30 elever. Dette medfører flere millioner i sparte utgifter hvert år.
  Invesrering i 2024: 60 millioner kroner. Samlet: 166 millioner kroner + usikkerhetsavsetning
 • Ny skole på Vesterskaun har stått lenge på programmet, men nå skjer det! Nåværende skole er nedslitt og utdatert, og ny skole ble vedtatt i forbindelse med budsjettvedtaket for 2023.
  Investering i 2024: 30 millioner kroner. Samlet: 280 millioner kroner + usikkerhetsavsetning
 • Utvidelse av Skjetten skole påbegynnes. Detaljreguleringsplan ble vedtatt i 2023 og i 2024 begynner detaljplanleggingen og anbudskonkurranse
  Investering i 2024: 11,4 millioner kroner. Samlet: 181 millioner kroner + usikkerhetsavsetning
 • Ramstadskogen barnehage skal utvides.
  Investering i 2024: 10,3 millioner kroner. Samlet: 83 millioner kroner
 • Barnehage på Melbyjordet vil erstatte to nedslitte barnehager og sikre tilstrekkelig kapasitet i skjettenområdet. Strømmen-Skjetten vokser, og har behov for flere barnehageplasser i planperioden.
  Investering i 2024: 2,1 millioner. Samlet: 153 millioner kroner

Kultur, miljø og samfunn

 • Flomvernet skal oppgraderes. I første omgang må det gjøres en del utredninger
  Investeringer i 2024: 6 millioner kroner
 • Oppgradering av tilfluktsrom
  Investeringer i 2024: 11 millioner kroner
 • Utvidelse av Skedsmo kirkegård
  Investering i 2024: 5 millioner. Samlet: 49 millioner kroner
 • Skedsmokorset idrettspark
  Investering i 2024: 6 millioner kroner. Samlet: 157 millioner kroner
 • Blaker skanse
  Investering i 2024: 15 millioner kroner. Samlet: 60 millioner kroner
 • Friluftsanlegg og parker
  Investeringer i 2024: 15 millioner kroner

Helse og mestring

 • Egen investeringsramme for å møte behovene til nye institusjonsplasser og omsorgsboliger mv.
  Investering i 2024: 2 millioner kroner. Samlet: 383 millioner kroner
 • Kjøp av kommunale boliger
  Investering i 2024: 40 millioner kroner
 • Nytt sentralkjøkken og sentralvaskeri
  Investering i 2024: 3 millioner. Samlet: 370 millioner kroner

Her ser du alle investeringene i budsjettforslaget for 2024 (framsikt.no).

Drift

I 2024 skal vi bruke 17 millioner kroner hver dag, for at kommunen skal gå rundt – til sammen 6,2 milliarder kroner. Vi skal bruke en halv milliard mer på drift i 2024, enn året før.

Kommunen har inntekter, som bidrar til at hjulene går rundt. I hovedsak er dette overføringer fra staten, og skatteinntekter fra innbyggerne. Til sammen utgjør dette 6,7 milliarder kroner.

Gebyrer

Kommunen har også inntekter i form av gebyrer. Disse gebyrene går tilbake til tjenestene de kommer fra, og sørger for at disse tjenestene går rundt. De fleste gebyrene er foreslått økt i budsjettforslaget. Bakgrunnen er nye krav fra myndighetene, som krever investeringer. I tillegg påvirkes kommunens økonomi av at rentene er høye og kroneverdien lav – for eksempel.

Her er forslaget til gebyrer i budsjettforslaget for 2024 (framsikt.no).

Eksempel på gebyrer som økes i 2024:

Gebyret for:

 • Vann: økes til 8024,- pr år
 • Avløp: økes til 11 239,- pr år
 • Renovasjon: økes til 4 776,- pr år
 • Feiing: økes til 699,- pr år

Dette eksempel gjelder for en gjennomsnittlig husstand med en størrelse på 100 kvadratmeter, eller et målt forbruk på 150 kubikkmeter vann i vår kommune.

For abonnenter med private avløpsanlegg, vil gebyr for tømming av slam, oppmøte og tilsyn erstatte avløpsgebyr. Eksempelet under for slamtømming er basert på at abonnenten har en tank på 4 kubikkmeter. For innbyggere med private avløpsanlegg går gebyret ned i 2024.

Gebyret for:

 • Tømming av 4m3 slam: reduseres til 1 788,- pr tømming.
 • Oppmøte: reduseres til 488,- pr tømming.
 • Tilsyn: reduseres til 827,- pr år.

Spørsmål til budsjettet

Alle kan sende innspill til budsjettet. Det er opp til politikerne å avgjøre hvordan kommunens penger skal disponeres, og de trenger ikke å følge kommunedirektørens forslag. Alle spørsmål, svar og innspill blir lagt ut offentlig ved kommunestyrets behandling av budsjettet.

Spørsmål sendes inn på e-post: svny01@lillestrom.kommune.no