Den 13. desember vedtok kommunestyret budsjettet for 2024. I tillegg til å behandle "alle tallene" fremmet partiene også såkalte verbalforslag. Dette er forslag som ikke står i kommunedirektørens forslag til budsjett, men som politikken ønsker gjennomført.

Av 65 verbalforslag var det 27 som ble vedtatt. Du kan se de ulike forslagene under, og hvilke partier som foreslo dem.

Les om budsjettet på siden for

Årsbudsjett og økonomiplan.

Verbalforslag foreslått av H, FrP, FR, V og KrF

Avgiftsparkering

Med unntak av Lillestrøm rådhus skal det som hovedregel innføres gratis parkering ved kommunale bygg for ansatte i Lillestrøm kommune. Ordningen skal innføres fra 1. april 2024. Kommunedirektøren bes fremme en egen sak til politisk behandling som avklarer praktisk gjennomføring, herunder fordeling av antall parkeringsplasser for ansatte og antall parkeringsplasser som skal være tilgjengelig for besøkende ved det enkelte kommunale bygg. Det skal også i saken belyses hvordan registreringsordning for bruk av gratis parkering kan gjennomføres. Saken legges frem for politisk behandling i februar 2024.

Effektivisering

Kommunedirektøren bes legge frem en sak som viser hvilke effektiviseringsgevinster som er tatt ut som følge av stordriftsfordeler, nedbemanning, digitalisering og andre effektiviseringstiltak som har vært gjennomført i Lillestrøm kommune siden kommunesammenslåingen.

Videre bes kommunedirektøren identifisere potensialet for ytterligere effektiviseringstiltak, uavhengig av bindinger fra tidligere vedtak som kommunestyret har gjort, og foreslå konkrete tiltak som viser hvordan effektiviseringsgevinsten det legges opp til i tallbudsjettet kan hentes ut. Saken legges frem til politisk behandling mars 2024.

Redusere sykefravær

I tråd med tidligere vedtak i partssammensatt utvalg bes kommunedirektøren utarbeide konkrete tiltak for å redusere sykefraværet i hele organisasjonen. Det skal i saken også belyses måltall og hvordan resultat kan måles. Det legges til grunn at tillitsvalgte og hovedverneombud involveres i arbeidet. Saken legges frem for politisk behandling innen utgangen av mars 2024.

Eiendomsskatt

Det legges til grunn at eiendomsskatten skal avvikles i økonomiplanperioden. For år 2024 endres bunnfradraget fra 1,8 millioner kroner til 2,2 millioner kroner. Dagens inntekter fra eiendomsskatt er å anse som en del av kommunens samlede inntekter. Det skal i fremtidige årsbudsjett og økonomiplan ikke være et eget budsjett for eiendomsskatt som angir kommunedirektørens forslag til hvilke tiltak som eventuelt dekkes inn ved bruk av eiendomsskatt.

Kommunedirektøren bes om å gjøre nødvendige endringer i dagens praksis for håndtering av eiendomsskatt i grunnlagsdokumentene for kommende budsjettbehandlinger. Denne endringen gjøres gjeldende fra og med utarbeidelse av forslag til årsbudsjett 2025 og økonomiplan 2025 - 2028.

Avgifter vann og avløp

Avgifter for bruk av vann og avløp (pris pr kubikk) skal for 2024 holdes på samme nivå som for 2023 med prisjustering på 4 %. Dette betyr at det for 2024 ikke skal foretas full selvkostberegning for disse to avgiftsområdene som belastes abonnentene i form av økning i gebyrer.

Det henvises til eget oppsett for gebyrer 2024.

Inndekning for lavere gebyrinntekter basert på selvkostbudsjettet som er opplyst i budsjettdokumentet fra november 2023, planlegges å dekkes inn ved bruk av kommunens disposisjonsfond. Endelig avregning for bruk av disposisjonsfond i selvkostregnskapet gjøres i forbindelse med etterkalkyle av selvkost og regnskapsavleggelse vinteren 2024.

Kommunedirektøren bes ta initiativ overfor de øvrige eierkommunene i NRVA og MIRA om en gjennomgang av arbeidsfordeling og grensesnitt mellom kommunene og de to interkommunale selskapenes arbeidsområder. Dette med formål å hente ut mulige effektiviseringsgevinster innenfor drift av vann og avløp. Det skal også gjøres en ny vurdering av mulig sammenslåing av selskapene NRVA og MIRA. Det legges til grunn forankring og samspill mellom eierkommuner og selskapenes organer i disse prosessene med gjennomgang og vurderinger.

Kommunedirektøren bes legge frem egen sak til politisk behandling innen februar 2024. Saken skal skissere videre prosess og fremdrift for arbeidet og nærmere avklare hvordan utredningsarbeidet bør organiseres.

Omsorg+

Kommunedirektøren skal igangsette en mulighetsstudie, der man skisserer hvordan det kan etableres Omsorg+-boliger i Lillestrøm kommune. Saken skal peke på hvordan dette kan bidra til et bedre tjenestetilbud, gjerne i samarbeid med private og frivillige aktører.

Økt kapasitet heldøgns omsorgsplasser

Det legges til grunn at kommunen skal ha en dekningsgrad på 12 % på heldøgns omsorgsplasser. Dette betyr en utvidelse av kapasiteten med 200 plasser innen år 2030. Opptrappingsplan for utvidelse av kapasiteten på heldøgns omsorgsplasser, herunder lokalisering, bygging og drift, blir å avklare i egen sak som kommunedirektøren har varslet vil komme til politisk behandling januar 2024.

Støtteordninger

Kommunedirektøren bes legge frem en sak som gir en samlet oversikt over hvilke støtteordninger, tilskudd og direkte budsjettstøtte som kommunen har rettet mot frivillige organisasjoner, lag og foreninger. I saken skal det fremgå hvilke kriterier som gjelder for de ulike ordningene, hvordan støtten tildeles, og hvor stor støtte som tildeles under de ulike ordningene.

Kommunale foreldreutvalg

Kommunedirektøren bes fremme en sak om etablering av kommunale foreldreutvalg for bedre samhandling mellom kommunen og foreldregruppene ved barnehagene og skolene våre. Det skal i saken vurderes om det skal være ett foreldreutvalg for hele grunnskolen, eller om det skal deles i to med et foreldreutvalg for barneskolen og et foreldreutvalg for ungdomsskolen. Saken legges frem for politisk behandling innen juni 2024.

Private vannverk

Kommunedirektøren bes gå i dialog med de private vannverkene Blaker Vannverk og Dalen Vannverk, for å avklare eventuelle krav og forventninger til et kommunalt bidrag for driften av disse to vannverkene i 2024. Egen sak om et eventuelt kommunalt bidrag blir å legge frem til politisk behandling innen mars 2024.

Omstilling og effektivisering i selskap

Kommunestyret ber kommunedirektør innarbeide 0,5% effektivisering i alle forventningsbrev der kommunen er eier eller medeier i interkommunale selskap. Det skal legges til grunn at kvaliteten på tjenestene fortsatt opprettholdes og videreutvikles.

Tilby sykehuslege for beboere i omsorgsboliger ved sykehjem

Kommunestyret ber kommunedirektøren om å komme med en sak med en vurdering om å kunne tilby beboere i omsorgsboliger fra fastlege til sykehjemslege eller eventuelt gjennom en kommunal fastlegeordning.

Best mulig effekt av klimatiltak

Kommunedirektøren bes årlig legge fram en sak om bruk av midler fra klimafondet, herunder kost-/ nytteeffekt av tiltak som har blitt iverksatt med midler fra klimafondet.

Strømmen stadion

Kommunedirektøren bes legge frem en sak om mulig utvikling av området Strømmen stadion. Det skal i saken skisseres mulige løsninger for fremtidig utvikling av stadionområdet og hvordan dette kan sees i sammenheng med fornyelse av stadion og potensiale for utbygging av boliger i nærområdet. Utvikling av dette området må også sees i sammenheng med kommuneplanens arealdel. Saken legges frem for politisk behandling innen utgangen 2024.

Fritt brukervalg

Kommunedirektøren bes utarbeide en plan for innføring av fritt brukervalg innenfor omsorgstjenester og praktisk bistand i kommunen, med sikte på å innføre dette fra 1.1.2025. Saken legges frem for politisk behandling innen utgangen juni 2024.

Lillestrømskolen

Kommunedirektøren bes utrede hvordan Lillestrømskolen kan løfte seg gjennom en læringsstrategi som omfatter både ledere og ansatte og ha som mål at det skal være minimum skår over landsgjennomsnittet på følgende indikatorer:

  • lærernes kompetanse
  • skolebidrag 1-4
  • skolebidrag 5-7
  • skolebidrag 8-10
  • grunnskolepoeng
  • alle nasjonale prøver
  • eksamensresultater
  • trivsel
  • elevdemokrati
  • vurdering for læring og samtidig oppnå lavere (lavest mulig) skår på indikatorer som mobbing og elevfravær
Saken legges frem for politisk behandling våren 2024.

Eiendomsportefølje

Kommunedirektøren bes fremme en sak som gir et totalbilde av hvilke eiendommer og bygningsmasse som kommunen i dag eier, hvilke av dem som kan utgjøre strategiske salg og hvilke som kan utvikles strategisk for å bidra til å nå kommunens målsettinger for tjenesteproduksjon.

Tiltak mot utenforskap og ungdomskriminalitet

Kommunedirektøren bes komme tilbake med en sak som belyser hvordan vi best innretter tjenestene våre for å motvirke utenforskap og ungdomskriminalitet på kort og lang sikt. Saken skal også belyse hvordan frivillighet og private initiativ kan bidra til å motvirke utenforskap og ungdomskriminalitet.

Psykiatrisk legevakt

Kommunedirektøren bes utrede hvordan man kan etablere en dedikert psykiatrisk legevakt innenfor rammene av driften vi har for legevakttjeneste i kommunen i dag. Saken fremmes til politisk behandling innen utgangen av september 2024.

Områdereguleringer OPS

Kommunedirektøren bes gå i dialog med tiltakshaver på Nesa Nord for å igangsette en pilot med offentlig-privat samarbeid om områderegulering etter modell fra Drammen, Bergen og Oslo. Piloten skal evalueres og vurderes lagt til grunn for videre tilnærming til arbeidsmetodikk knyttet til områdereguleringer i Lillestrøm kommune, for å sikre raskere fremdrift og reduserte kostnader for Lillestrøm kommune. Sak om oppstart av pilot legges frem innen april 2024.

Hvordan jobber vi effektivt ved bruk av Kunnskapsbyen Lillestrøm?

Kommunedirektøren bes fremme en sak som ser på kommunens samarbeid med Kunnskapsbyen Lillestrøm for å sikre at vi utnytter vårt medlemskap der optimalt og at vi ikke driver egen overlappende virksomhet.

Verbalforslag foreslått av INP

En plan for å styrke psykisk helse hos barn og unge

Kommunedirektøren bes legge frem en plan for å styrke psykisk helse hos barn og unge etter pandemien.

Verbalforslag foreslått av Venstre

Energieffektiviseringstiltak

Kommunedirektøren bes utrede hvordan kommunen kan gjennomføre energieffektiviseringstiltak og øke egenproduksjonen av strøm knyttet til egne formålsbygg slik at kommunen i størst mulig grad blir selvforsynt med strøm. Saken skal belyse hvordan disse tiltakene vil bidra til økonomiske besparelser og økt forutsigbarhet knyttet til både strømforsyning og kostnader, samt hvordan dette kan bidra i overgangen til klimanøytral drift.

Verbalforslag foreslått av AP

Spesialskoletilbud

Kommunedirektør bes legge frem en sak om kapasiteten i Lillestrøm kommunes spesialskoletilbud og strategiske grep for å møte framtidens behov for plasser på spesialskole.

Lærlinger

Kommunedirektør bes legge fram en sak om organiseringen av kommunens arbeid med lærlinger, hvordan vi kan legge til rette for at alle lærlingplassene tas i bruk og hvordan vi i samarbeid med fylkeskommunen kan tilby forskjellige former og nivå på opplæring/utdanning.

Utslippsfri kraftproduksjon

Kommunedirektøren bes utrede muligheten for utslippsfri kraftproduksjon i Lillestrøm kommune.

Barnefattigdom

Kommunedirektøren bes legge frem en handlingsplan mot barnefattigdom.