Tilrettelegging i barnehagen

Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud. Dette gjelder barn med nedsatt funksjonsevne som er bosatt i kommunen og som har barnehageplass. Kommunen har plikt til å gjøre tiltak som er nødvendige for at barnet skal kunne benytte seg av barnehageplassen. Plikten til tilrettelegging omfatter ikke tiltak som innebærer en uforholdsmessig byrde for kommunen.

Spesialpedagogisk hjelp i barnehagen

Hva er spesialpedagogisk hjelp?

Hvis barnet ditt har spesielle utfordringer, kan han eller hun ha rett til spesialpedagogisk hjelp.

Den spesialpedagogiske hjelpen støtter barnets utvikling og læring. Retten til spesialpedagogisk hjelp gjelder uavhengig av om de går i barnehage.

Hva gjør jeg hvis jeg er bekymret for mitt barns utvikling?

Ved bekymring for et barns utvikling, for eksempel knyttet til språk, samspill eller konsentrasjon, kan barnehage eller helsestasjon henvise barnet til Pedagogisk Psykologisk avdeling (PPA) for en utredning av vanskene.

Foreldre kan også selv ta kontakt med PPA. Etter en samtale vil det bli avklart om barnet skal utredes.

Les mer om PP-tjenesten i Lillestrøm kommune

Hva gjør Pedagogisk Psykologisk avdeling?

Blir barnet henvist til PPA vil foreldrene bli kalt inn til en samtale om barnet og barnets utvikling.

Går barnet i barnehage, vil PPA gjennomføre en kartlegging av barnet i barnehagen gjennom observasjon, testing og samtale med barnets pedagogiske leder.

Hvis barnet ikke går i barnehage, vil kartleggingen foregå i barnets hjem eller hos PPA.

Utredningen sammenfattes i en sakkyndig vurdering.

Hva skjer når barnet er utredet av PPT?

Når utredningen er ferdig kalles barnets foreldre inn til et møte med PPA for tilbakemelding.

I møtet vil representanter fra barnets barnehage og fra en av kommunens ressursbarnehager delta.

PPA vil også gjennomgå den sakkyndige vurderingen. Det vil være fokus på hvilke tiltak hjemmet og barnehagen bør gjøre for å fremme barnets videre utvikling.

Hvis barnet får tildelt spesialpedagogisk hjelp vil også de spesialpedagogiske tiltakene bli gjennomgått. Har barnet rett til spesialpedagogisk hjelp vil ressursstyrer innhente samtykke til at det fattes vedtak om spesialpedagogisk hjelp.

Når samtykket foreligger vil spesialpedagogen ta kontakt med foreldrene og barnehagen slik at oppstarten av hjelpen kan planlegges.

Spesialpedagogen vil bli litt kjent med barnet før det skrives en individuell opplæringsplan (IOP).

Hvordan er den spesialpedagogiske hjelpen organisert?

Lillestrøm kommune har sju ressursbarnehager som gir spesialpedagogisk hjelp. Spesialpedagog fra en av disse barnehagene har ansvar for å gi den spesialpedagogisk hjelpen sammen med kvalifisert personale i barnets barnehage.

De sju barnehagene er:

Hvordan gis den spesialpedagogiske hjelpen?

Den spesialpedagogiske hjelpen gis i samsvar med den sakkyndige vurderingen fra PPT og i tråd med barnets vedtak. Hjelpen skal være en del av det helhetlige og tilrettelagte tilbudet barnet får.

Hjelpen kan gis som veiledning til foreldre og personalet i barnehagen, en-til-en med barnet eller i små grupper tilpasset barnets behov og barnehagens arbeidsmåter.

Samarbeid med hjemmet

Et godt samarbeid sikrer en helhetlig oppfølging av barnet. Det er derfor viktig med et nært og godt samarbeid mellom foreldrene, barnehagen, spesialpedagogen fra ressursbarnehagen og PPA gjennom hele prosessen.

Barnehagen vil legge til rette for jevnlige samarbeidsmøter.

Individuell opplæringsplan (IOP) og årsrapport

I Lillestrøm kommune utarbeider vi en individuell opplæringsplan (IOP) for førskolebarn som mottar spesialpedagogisk hjelp.

IOP beskriver konkrete mål og tiltak for hjelpen. Ved barnehageårets slutt skriver vi en årsrapport med en vurdering av barnets utvikling i forhold til målene.

Barnehageloven

Retten til spesialpedagogisk hjelp er hjemlet i Barnehageloven § 31:

«Barn under opplæringspliktig alder har rett til spesialpedagogisk hjelp dersom de har særlige behov for det. Dette gjelder uavhengig av om de går i barnehage. Formålet med spesialpedagogisk hjelp er å gi barn tidlig hjelp og støtte i utvikling og læring av for eksempel språklige og sosiale ferdigheter. Spesialpedagogisk hjelp kan gis til barnet individuelt eller i gruppe. Hjelpen skal omfatte tilbud om foreldrerådgivning.»

Les mer om retten til spesialpedagogisk hjelp i barnehagen i Barnehageloven § 31

Barnehageskyss

I noen tilfeller, har barnehagebarn rett på skyss til barnehagen. Dersom gratis skyss er nødvendig for at barnet skal kunne motta spesialpedagogisk hjelp, har barnet rett til skyss. Dette følger av barnehageloven § 36. Retten til skyss er avhengig av at foreldre har vesentlig større byrder knyttet til skyssen enn andre foreldre som har barn i barnehagen. Det betyr at foreldre med barn i en barnehage i nærmiljøet, vanligvis ikke vil ha rett på gratis skyss. Dette er uavhengig av om barnet har særskilte behov.

Det er kun de dagene barnet har spesialpedagogisk hjelp at skyss kan innvilges.

Noen barn har behov for følge og tilsyn under skyssen. Det er mest hensiktsmessig at det er foreldre som følger i transporten til barnehagen. Dersom det ikke er mulig, vil kommunen organisere følgeperson som sikrer et forsvarlig tilbud. Det kan imidlertid ikke garanteres at dette er en ansatt som barnet kjenner fra tidligere.

For å søke om skyss, tar dere kontakt med styrer i barnehagen.