Tilrettelegging i barnehagen

Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud. Dette gjelder barn med nedsatt funksjonsevne som er bosatt i kommunen og som har barnehageplass. Kommunen har plikt til å gjøre tiltak som er nødvendige for at barnet skal kunne benytte seg av barnehageplassen. For at det skal fattes vedtak om tilrettelgging etter barnehageloven §37, må kommunen motta en søknad om tilrettelegging. Med søknaden skal det følge dokumentasjon på nedsatt funksjonsevne. Plikten til tilrettelegging omfatter ikke tiltak som innebærer en uforholdsmessig byrde for kommunen.

Spesialpedagogisk hjelp i barnehagen

Ved bekymring for et barns utvikling, for eksempel knyttet til språk, samspill eller konsentrasjon, kan barnehage eller helsestasjon henvise barnet til Pedagogisk Psykologisk avdeling (PPA) for en utredning av vanskene.

Foreldre kan også selv ta kontakt med PPA. Etter en samtale vil det bli avklart om barnet skal utredes.

Les mer om PP-tjenesten i Lillestrøm kommune

Barnehageloven

Retten til spesialpedagogisk hjelp er hjemlet i Barnehageloven § 31:

«Barn under opplæringspliktig alder har rett til spesialpedagogisk hjelp dersom de har særlige behov for det. Dette gjelder uavhengig av om de går i barnehage. Formålet med spesialpedagogisk hjelp er å gi barn tidlig hjelp og støtte i utvikling og læring av for eksempel språklige og sosiale ferdigheter. Spesialpedagogisk hjelp kan gis til barnet individuelt eller i gruppe. Hjelpen skal omfatte tilbud om foreldrerådgivning.»

Les mer om retten til spesialpedagogisk hjelp i barnehagen i Barnehageloven § 31

Barnehageskyss

I noen tilfeller, har barnehagebarn rett på skyss til barnehagen. Dersom gratis skyss er nødvendig for at barnet skal kunne motta spesialpedagogisk hjelp, har barnet rett til skyss. Dette følger av barnehageloven § 36. Retten til skyss er avhengig av at foreldre har vesentlig større byrder knyttet til skyssen enn andre foreldre som har barn i barnehagen. Det betyr at foreldre med barn i en barnehage i nærmiljøet, vanligvis ikke vil ha rett på gratis skyss. Dette er uavhengig av om barnet har særskilte behov.

Det er kun de dagene barnet har spesialpedagogisk hjelp at skyss kan innvilges.

Barn som har rett til tegnspråkopplæring, kan på tilsvarende måte som barn med spesialpedagogisk hjelp ha rett på skyss. Dette følger av barnehageloven §38. 

Noen barn har behov for følge og tilsyn under skyssen. Det er mest hensiktsmessig at det er foreldre som følger i transporten til barnehagen. Dersom det ikke er mulig, vil kommunen organisere følgeperson som sikrer et forsvarlig tilbud. Det kan imidlertid ikke garanteres at dette er en ansatt som barnet kjenner fra tidligere.

For å søke om skyss, tar dere kontakt med styrer i barnehagen.