Hvem har rett til hjelp fra PP-tjenesten?

Barn, unge og voksne som ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet har rett til å få hjelp fra Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

Hva gjør PPT 

PP-tjenesten i Lillestrøm kommune heter PPA og er en pedagogisk psykologisk fag- og støtteavdeling i tjenesteområdet Oppvekst. PP-tjenesten utarbeider blant annet sakkyndige vurderinger av behov for spesialpedagogisk hjelp i barnehage eller behov for spesialundervisning i skolen.

PPT hjelper også skoler og barnehager med kompetanse- og organisasjonsutvikling

Hvordan får jeg hjelp fra PP-tjenesten?

Lurer du på om barnet ditt trenger hjelp fra PP-tjenesten, anbefaler vi at du snakker med helsestasjonen, barnehagen eller skolen om bekymringen din. Du kan også henvise til oss på egen hånd.

Henvisning til PPA

Grunner til henvisninger

 • Mistanke om forsinket utvikling / utviklingsforstyrrelser
 • Språk- og kommunikasjonsvansker
 • Lærevansker
 • Fagvansker
 • Konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker
 • Atferdsvansker,
 • Egenledelse og selvregulering
 • Sosiale og emosjonelle vansker
 • Funksjonshemming
 • Syn- og hørselsvansker
 • Bekymringsfullt skolefravær

Hvordan søke særlig tilrettelagte undervisningstilbud

Oversikt over tilbud, søknadsprosess og inntakskriterier.

Hva slags hjelp kan jeg få?

Spesialpedagogisk hjelp

Hvis foreldrene, barnehagen eller helsestasjonen er bekymret for utviklingen til barnet, kan PPT utarbeide en sakkyndig vurdering og gi råd om hva barnet trenger. Dette kan for eksempel være råd og veiledning til foreldre og ansatte i barnehagen.

Spesialundervisning

Elever som ikke har eller kan få utbytte av det ordinære opplæringstilbudet har rett til spesialundervisning. Før det fattes vedtak om spesialundervisning skal det foreligge en sakkyndig vurdering utarbeidet av PPT.

Hvis sakkyndig vurdering konkluderer med at eleven ikke har tilfredsstillende utbytte av ordinær opplæring, skal rektor ved den enkelte skole fatte vedtak om spesialundervisning. Skolen utarbeider så en individuell opplæringsplan.

Les mer om særlig tilrettelagte undervisningstilbud og søk om plass til barn med særskilte behov.

Veiledning

Elever kan også henvises til PPT for individorientert veiledning hvis det ikke er grunn til å utrede behov for spesialundervisning. PPT kan veilede skolen i å utarbeide tiltak rundt eleven.

Fremskutt eller utsatt skolestart

Barn som fyller 5 år i perioden 1. januar til 31. mars kan søke om fremskutt skolestart. Søknad sendes til skolen barnet hører til. Rektor sender deretter henvisning til PPT for en vurdering.
Hvis du mener at barnet ditt har behov for utsatt skolestart, må du ta kontakt med skolen barnet skal begynne på, for å få henvisning PPT

Les mer om tidlig skolestart eller utsatt skolestart

Voksenopplæring

Voksne med rett til grunnskoleopplæring kan også ha rett til spesialundervisning.
PPT kan gjøre en sakkyndig vurdering hvis den voksne ber om det, eller hvis voksenopplæringen mener at noen trenger spesialundervisning

Frydenlund voksenopplæring og logopedtjeneste

Klage

Ønsker du å klage på vedtaket må du sende en klage til skolen som har fattet vedtaket.