Hvem har rett til hjelp fra PP-tjenesten?

Barn, unge og voksne som ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet har rett til å få hjelp fra Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). 

Hvordan får jeg hjelp fra PP-tjenesten?

Lurer du på om barnet ditt trenger hjelp fra PP-tjenesten, anbefaler vi at du snakker med helsestasjonen, barnehagen eller skolen om bekymringen din. Du kan også henvise til oss på egen hånd.

Henvisning til PPA

 

Samtykke fra foresatte ved henvisning til Pedagogisk- Psykologisk avdeling (PDF, 53,8 KB)

 

Hva slags hjelp kan jeg få?

Spesialpedagogisk hjelp for barn (0-6 år)

Hvis foreldrene, barnehagen eller helsestasjonen er bekymret for utviklingen til barnet, kan PPT utarbeide en sakkyndig vurdering og gi råd om hva barnet trenger. Dette kan for eksempel være råd og veiledning til foreldre og ansatte i barnehagen.

Spesialundervisning i skolen

Elever som ikke har eller kan få utbytte av det ordinære opplæringstilbudet har rett til spesialundervisning. Før det fattes vedtak om spesialundervisning skal det foreligge en sakkyndig vurdering utarbeidet av PPT.

Hvis sakkyndig vurdering konkluderer med at eleven ikke har tilfredsstillende utbytte av ordinær opplæring, skal rektor ved den enkelte skole fatte vedtak om spesialundervisning. Skolen utarbeider så en individuell opplæringsplan.

Les mer om særlig tilrettelagte undervisningstilbud og søk om plass til barn med særskilte behov.

Fremskutt eller utsatt skolestart

Barn som fyller 5 år i perioden 1. januar til 31. mars kan søke om fremskutt skolestart. Søknad sendes til skolen barnet hører til. Rektor sender deretter henvisning til PPT for en vurdering.
Hvis du mener at barnet ditt har behov for utsatt skolestart, må du ta kontakt med skolen barnet skal begynne på, for å få henvisning PPT

Les mer om tidlig skolestart eller utsatt skolestart

Voksenopplæring

Voksne med rett til grunnskoleopplæring kan også ha rett til spesialundervisning.
PPT kan gjøre en sakkyndig vurdering hvis den voksne ber om det, eller hvis voksenopplæringen mener at noen trenger spesialundervisning

Frydenlund voksenopplæring og logopedtjeneste

Hva skjer når barnet utredes av PP-tjenesten

Hva gjør Pedagogisk Psykologisk avdeling?

Blir barnet henvist til PPA vil foreldrene bli kalt inn til en samtale om barnet og barnets utvikling.

Går barnet i barnehage, vil PPA gjennomføre en kartlegging av barnet i barnehagen gjennom observasjon, testing og samtale med barnets pedagogiske leder.

Hvis barnet ikke går i barnehage, vil kartleggingen foregå i barnets hjem eller hos PPA.

Utredningen sammenfattes i en sakkyndig vurdering.

Hva skjer når barnet er utredet av PPT?

Når utredningen er ferdig kalles barnets foreldre inn til et møte med PPA for tilbakemelding.

I møtet vil representanter fra barnets barnehage og fra en av kommunens ressursbarnehager delta.

PPA vil også gjennomgå den sakkyndige vurderingen. Det vil være fokus på hvilke tiltak hjemmet og barnehagen bør gjøre for å fremme barnets videre utvikling.

Hvis barnet får tildelt spesialpedagogisk hjelp vil også de spesialpedagogiske tiltakene bli gjennomgått. Har barnet rett til spesialpedagogisk hjelp vil ressursstyrer innhente samtykke til at det fattes vedtak om spesialpedagogisk hjelp.

Når samtykket foreligger vil spesialpedagogen ta kontakt med foreldrene og barnehagen slik at oppstarten av hjelpen kan planlegges.

Spesialpedagogen vil bli litt kjent med barnet før det skrives en individuell opplæringsplan (IOP).

Hvordan er den spesialpedagogiske hjelpen organisert?

Lillestrøm kommune har sju ressursbarnehager som gir spesialpedagogisk hjelp. Spesialpedagog fra en av disse barnehagene har ansvar for å gi den spesialpedagogisk hjelpen sammen med kvalifisert personale i barnets barnehage.

De sju barnehagene er:

Hvordan gis den spesialpedagogiske hjelpen?

Den spesialpedagogiske hjelpen gis i samsvar med den sakkyndige vurderingen fra PPT og i tråd med barnets vedtak. Hjelpen skal være en del av det helhetlige og tilrettelagte tilbudet barnet får.

Hjelpen kan gis som veiledning til foreldre og personalet i barnehagen, en-til-en med barnet eller i små grupper tilpasset barnets behov og barnehagens arbeidsmåter.

Samarbeid med hjemmet

Et godt samarbeid sikrer en helhetlig oppfølging av barnet. Det er derfor viktig med et nært og godt samarbeid mellom foreldrene, barnehagen, spesialpedagogen fra ressursbarnehagen og PPA gjennom hele prosessen.

Barnehagen vil legge til rette for jevnlige samarbeidsmøter.

Individuell opplæringsplan (IOP) og årsrapport

I Lillestrøm kommune utarbeider vi en individuell opplæringsplan (IOP) for førskolebarn som mottar spesialpedagogisk hjelp.

IOP beskriver konkrete mål og tiltak for hjelpen. Ved barnehageårets slutt skriver vi en årsrapport med en vurdering av barnets utvikling i forhold til målene.

Klage

Ønsker du å klage på vedtaket må du sende en klage til skolen som har fattet vedtaket.