Om utsatt skolestart

 Du bør samarbeide med barnehagen når du skal søke om utsatt skolestart.

Søknaden bør sendes i løpet av høsten året før ordinær skolestart av hensyn til barnet, og for å sikre rimelig tid til saksbehandling. Søknaden bør uansett sendes i god tid før 1. mars (søknadsfrist for hovedopptak i barnehagene), slik at foreldre i god tid kan avklare/søke eventuell barnehageplass for barnet kommende barnehageår. Pedagogisk-Psykologisk Avdeling (PPA) må skrive sakkyndigvurdering på grunn av søknaden. Dersom det er tvil om barnet har kommet tilstrekkelig langt i sin utvikling til å begynne i skolen, har barnet rett til utsatt skolestart. Dette står i opplæringsloven § 2-1.
Saksbehandler fatter vedtak med bakgrunn i den sakkyndig vurderingen.

Send dokumentasjon til

Lillestrøm kommune
Tjenesteområde oppvekst
Postboks 313
2001 Lillestrøm