Skåningsrud skole, Frydenlund skole og base 3 ved Garderåsen skole

Frydenlund skole og ressurssenter, Skåningsrud skole og ressurssenter og Base 3 ved Garderåsen skole er en del av Lillestrøm kommunes grunnskoler. De gir et helhetlig spesialpedagogisk tilbud til elever med psykisk utviklingshemming og/eller store generelle lærevansker. 

Kriterier for inntak (alle må være oppfylt)

  • Eleven må ha registrert bostedsadresse i Lillestrøm kommune ved søknadsfristens utløp, eller på annen måte kunne dokumentere at flytting har skjedd/ vil finne sted innen kort tid (for eksempel kjøpskontrakt eller leiekontrakt av en lengre varighet).
  • Eleven må ha sakkyndig vurdering som viser elevens nåværende behov og forutsetninger, samt med anbefaling fra PP-tjenesten om spesialundervisning i alle fag. Eventuelt må eleven være henvist til PPA, som i påvente av sakkyndig anbefaler at eleven prioriteres.
  • Eleven må ha diagnose psykisk utviklingshemmet og/eller ha store generelle lærevansker.

Vardeåsen skole og Asak skole

Tilbudet på Vardeåsen skole og Asak skole et fagforsterket tilbud i normalskolen. Tilbudet vil være aktuelt for elever med stort behov for struktur og forutsigbare rammer, både i og utenfor klasserommet. Dette kan for eksempel være elever med autismespekterforstyrrelser.

Tilbudet på Vardeåsen skole i Forsterket enhet gis på 1.-4. trinn

Tilbudet på Asak skole i Forsterket enhet gis på 5.-10. trinn.

Kriterier for inntak (begge må være oppfylt)

  • Eleven må ha registrert bostedsadresse i Lillestrøm kommune ved søknadsfristens utløp.
  • Eleven må ha behov for det særlig tilrettelagte opplæringstilbudet som gis på Vardeåsen/ Asak.

Prioritet på spesialskole på grunn av reisevei

Vi gjør oppmerksom på at reisevei til de tre skolene kan bli vektlagt i kommunens vurdering av hvilken av de tre skolene tilbudet skal gis ved. Det kan imidlertid ikke garanteres at elever får plass på den spesialskolen som ligger nærmest.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. november.

Slik søker du

Søke plass på særlig tilrettelagt undervisningstilbud (pdf)