Om skolen

Skåningsrud skole og ressurssenter er en grunnskole for elever med sammensatte lærevansker, 1. – 10 trinn.

Skolen har høy spesialpedagogisk kompetanse og gir spesialpedagogisk råd og veiledning til nærskoler i eierkommunene, etter avtale med de lokale PP-tjenestene.

Skolen ligger i Blaker i Sørum, nær nabo til Blaker skole og Blaker bo- og omsorgssenter.

Alle elever får skyss mellom hjem og skole / SFO.

Skolen har SFO med 15 plasser for elever på 1. – 7. trinn. SFO har begrenset åpningstid, fra etter skoletid til kl. 16. Følger ellers skolerute for Lillestrøm kommune. SFO er gratis for elever på 5. - 7. trinn, men det betales for kost. 

Dette er viktig for oss

Skolens verdier: Livsmestring – Trygghet - Anerkjennelse og respekt

Skolens motto: Klart vi kan!

Skåningsrud skole ønsker å gi helhetlig spesialundervisning i et trygt og godt skolemiljø. Opplæringstilbudet følger ordinær lærerplan. Alle elevene har IOP (individuell opplæringsplan) i alle fag. Elevene får opplæring i alle fag unntatt 2.fremmedspråk.

Skolens faglige profil er utvikling av elevenes kommunikasjons- og samspillsferdigheter gjennom utviklingsstøttende kommunikasjon og ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon). Ved spesialpedagogiske metoder tar opplæringen utgangspunkt i læringsmål knyttet til grunnleggende ferdigheter og tverrfaglige temaer.

Skolens sosiale profil er et trygt og godt skolemiljø bygget på gode relasjoner mellom lærer-elev, elev-elev og tett samarbeid hjem-skole. Elevene går i aldersblandede grupper satt sammen for et optimalt sosialt og faglig læringsmiljø. Vi vektlegger relasjonell klasseledelse og at elevene skal utvikle vennskap.

Som spesialskole anvender vi forskningsbaserte og faglig fundamenterte metoder. Vi har høy grad av individuell tilrettelegging ut fra elevens behov, gjennom struktur, organisering og ulike tilnærminger som f.eks. musikkterapi. Undervisningen og læringsmålene knyttes til forskjellige aktiviteter og arenaer som støtter elevenes utvikling av selvstendighet i praksis. Det kan f.eks. være kjøkken, uteskole, basseng og utflukter.

Ordensreglement

Nøkkelinformasjon

 • Type skole: Barne- og ungdomsskole for barn og unge med spesielle behov og store sammensatte lærevansker
 • Oppstartsår: 1972
 • Ombygget / renovert: Bygget ut i 1987. Alle undervisningsrom ligger på ett plan
 • Ca. antall elevplasser: 45 – 55
 • Antall ansatte: ca. 45 (avhengig av elevtall)
 • Antall paralleller: 0
 • Antall klasser: Fire aldersblandede grupper (deles i undergrupper)

Fasiliteter

Uterommet
 • Skolegård
 • nær tilknytning til allsidig turterreng.
Spesialrom
 • Musikkromgymsal
 • terapibasseng
 • skolekjøkken
 • grupperom.

Valgfag

Valgfag
 • Tilbudet kan variere, eksempler:
 • Utvikling av produkter og tjenester (kantinedrift)
 • Design og rededesign
 • Medier og kommunikasjon
 • Fysisk aktivitet og helse
 • Praktisk håndverksfag

Søke plass ved særlig tilrettelagte undervisningstilbud

Oversikt over tilbud, søknadsprosess og inntakskriterier.