Om tidlig skolestart

Barn som fyller 5 år i perioden 1. januar til 31. mars kan søke om tidlig skolestart.

Slik søker du om tidlig skolestart

Søknad om tidlig skolestart bør skje i samarbeid med barnehagen. Saksbehandler i kommunen vil innhente sakkyndig vurdering fra Pedagogisk-Psykologisk Avdeling (PPA) ((PP-tjenesten). Saksbehandler fatter deretter vedtak med bakgrunn i den sakkyndig vurderingen.
 
Loven gir ingen rett til fremskutt (tidlig) skolestart, men kan innvilges av kommunen dersom PPA (PP-tjenesten) anbefaler dette. Det fremgår av opplæringsloven § 2-1.
 
Viktige momenter er om barnet er sosialt modent og har gode faglige forutsetninger. Det er få barn som får innvilget fremskutt skolestart.
 
Hvis søknaden kommer sent (etter påske), slik at det blir lite tid til å forberede barnet på tidlig skolestart, kan det føre til at søknaden ikke innvilges.

Send dokumentasjon til 

Lillestrøm kommune
Tjenesteområde oppvekst
Postboks 313
2001 Lillestrøm