Virkemidlene barnehagemyndigheten har etter barnehageloven er blant annet veiledning, tilsyn og godkjenning. Barnehagemyndigheten veileder barnehagene innenfor regelverket.   

Kommunen skal tilby barnehageplass, i både private og kommunale barnehager, til barn under opplæringspliktig alder som er bosatt i kommunen, jf. § 16.  

Utbyggingsmønster og driftsformer skal tilpasses lokale forhold og behov. Dette er kartlagt i barnehagebehovsplanen.

Områdeovervåking

Områdeovervåking er et virkemiddel i barnehagemyndighetens risikovurdering. Arbeidet består av å innhente, systematisere og tolke informasjon om og fra barnehagene. Hvert år velges områder som barnehagemyndigheten vil undersøke nærmere. Barnehagene blir informert om dette gjennom plan for områdeovervåking og tilsyn for inneværende år.    

Tilsyn  

Tilsyn er en av de sentrale oppgavene som skal utføres basert på barnehagemyndighetens risikovurdering, og tilsynet skal omfatte både kvalitet og innhold. Tilsyn kan gjennomføres som et dokument- og/ eller stedlig tilsyn. Kommunen har rett til innsyn i dokumenter og adgang til barnehagelokaler i den utstrekning dette anses nødvendig for å ivareta kommunens oppgaver som barnehagemyndighet. (Lenke til tilsynsplan)    

Andre oppgaver  

Barnehagemyndigheten har ansvar for å fatte ulike vedtak om:  

  • tilrettelegging i barnehagen etter barnehageloven § 37 (vise til nettsiden),   
  • tegnspråkopplæring etter barnehageloven § 38 (vise til nettsiden)   
  • midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet    
  • redusert foreldrebetaling (vise til nettsiden)  
  • I tillegg fordeler barnehagemyndigheten tilskudd mottatt fra Udir, som for eksempel tiltak for å styrke den norskspråklige utvikling for minoritetsspråklige barn i barnehagen.  
  • Godkjenning av barnehager