Søknadsfrist redusert betaling er 1. august

 • For barnehageåret 2021/22 er søknadsfristen 1. august.
 • Dersom du allerede har innvilget vedtak om redusert betaling skal du ikke søke på nytt før skattemelding for 2020 foreligger.
 • Du kan likevel søke på nytt selv om du allerede har innvilget vedtak, hvis husstanden har fått varig nedgang i inntekt (for eksempel på grunn av permittering eller oppsigelse). Husk da å legge ved dokumentasjon på ny lavere inntekt.
 • Fra 1.1.21 har myndighetene satt ny makspris. Dette medfører at 6% grensen øker og det kan dermed være flere som kan ha rett til redusert betaling inneværende barnehageår.

Priser

Priser gjeldende fra 1.1.2021-31.12.2021. Det tas forbehold om endringer i statsbudsjettet.


 • 5 dager per uke 3 230 kroner per måned
 • Det gis kun heltidstilbud, 5 dager per uke i de kommunale barnehagene.
 • Det betales for 11 måneder i barnehageåret. Juli er betalingsfri.

Kostpenger for kommunale barnehager:

 • Kostpenger: 61 kroner per måned.
 • Matservering i Tienbråten, Ramstadskogen, Garderåsen, Dalen barnehage (inkludert melk og frukt): 284 kroner per måned.
 • Matservering i Nordli, Idrettsparken, Fjuk,
  Frogner, Fjellboveien barnehage (inkludert melk og frukt): 420 kroner per måned.

Søskenmoderasjon

Søsken i kommunal barnehage?

I barnehagen er det søskenmoderasjon, med 30 prosent moderasjon for søsken nr. 2 og 50 prosent moderasjon for søsken nr. 3 og øvrige. Søskenmoderasjon gis for både høyeste og laveste sats.

Søskenmoderasjon gis automatisk til søsken som er folkeregistrert på samme adresse, med samme foreldre. Dersom dere har søsken med fast delt bosted, men hvor søsknene er folkeregistrert på hver sin adresse, vil dere også ha rett til søskenmoderasjon. Om du har barn i en kommunal barnehage, ta kontakt på e-post faktura-barnehage-sfo@lillestrom.kommune.no for å få registrert dette. Dokumentasjon på fast delt bosted må sendes inn. 

Søsken i privat barnehage?

Søskenmoderasjon gis også til søsken i private barnehager. Barnehagen har ansvar for å registrere dette, så dere får riktig faktura. Har du spørsmål, ta kontakt med barnehagen. Dersom dere har søsken med fast delt bosted, men hvor søsknene er folkeregistrert på hver sin adresse, vil dere også ha rett til søskenmoderasjon i private barnehager. Ta kontakt med den private barnehagen slik at du får fratrukket riktig beløp på fakturaen.

Søsken i både kommunal og privat barnehage?

Dersom et søsken har plass i privat barnehage og et annet søsken i kommunal barnehage, ta kontakt med kommunen på e-post: faktura-barnehage-sfo@lillestrom.kommune.no for å opplyse om dette. Kommunen vil følge opp slik at søskenmoderasjon registreres og dere får riktig faktura.

Om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage

Foreldrebetalingen skal ikke være høyere enn seks prosent av husholdningens samlede bruttoinntekt, begrenset opp til maksgrensen for foreldrebetaling. Maksimalgrensen for foreldrebetaling fra 1. januar 2021 er 3 230 kroner per måned.

Hvis du søker om redusert betaling, og husholdningens samlede inntekt er lavere enn inntektsgrense satt av Stortinget, vil det automatisk gis fritak for 20 timer gratis kjernetid per uke. Dette gjelder fra og med 1. august det kalenderåret barnet fyller to år og frem til skolestart. 

Fra 1. august 2020 er inntektsgrensen for rett til gratis kjernetid 566 100 kroner. Fra 1. august 2021 prisjusteres inntektsgrensen til 583 650.

Du må sende en søknad til kommunen for å få redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehagen. Kommunen vurderer om du oppfyller kravene fastsatt i forskrift om redusert betaling i barnehage § 3.

Dersom du kun ønsker å benytte 20 timer gratis kjernetid, er tilbudet gratis.

Dersom du allerede har redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i dag, må du søke på nytt for å få videreført dette ved nytt barnehage- og skoleår.

Hvis du har barn med barnehageplass i Lillestrøm kommune, men er bosatt i en annen kommune, skal søknaden sendes til den kommunen du og barnet ditt er folkeregistrert.

Søknadsskjema for redusert betaling og gratis kjernetid

Søker du om redusert betaling og har rett til gratis kjernetid, blir dette innvilget i samme søknad. Når du har akseptert tilbud om barnehageplass i Lillestrøm kommune kan du søke i foreldreportalen i Vigilo. Du bruker ID-porten ved pålogging. 

Søk redusert betaling

 

 

Skjema for søkere med barnehageplass i en annen kommune

Innbyggere i Lillestrøm med plass i barnehage i annen kommune kan ikke søke i Vigilo, men må sende søknad via eget skjema: Skjema for søkere med barnehageplass i annen kommune. 

Send inn søknadsskjema med vedlegg i posten til Lillestrøm kommune, barnehagemyndigheten, PB 313, 2001 Lillestrøm.

Om du bor i annen kommune, men har plass i barnehage i Lillestrøm, skal du søke til kommunen du bor i.

Veiledning til søknad

 • Gå til www.vigilo.no og logg på med ID-porten.
 • Selv om du har flere barn skal du bare sende én søknad.
 • Du må søke på nytt hvert år. Dersom familiens inntekt blir vesentlig lavere i løpet av året, kan du sende ny søknad.
 • Du må betale full pris frem til søknaden er godkjent. Dersom du mottar faktura med full pris etter at du har fått vedtak om redusert betaling vil det bli korrigert på neste faktura. 
 • Du må legge ved dokumentasjon på familiens samlede bruttoinntekt (for eksempel skattemelding, lønnsslipper, vedtak fra NAV). 

Se veiledning og søk om redusert foreldrebetaling i barnehage.

Se veiledning og søk om redusert foreldrebetaling i SFO.

Dersom du ikke får logget inn i Vigilo ligger det egen veiledning om hva du skal gjøre lenger ned på siden. 

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. august, men du kan søke hele året.

For søknader om redusert foreldrebetaling som mottas etter 1. august, gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet. Det gis ikke tilbakevirkende kraft.

Vi anbefaler at du søker før 31. mai hvert år, dersom du vil være sikker på å bli fakturert redusert pris fra august. For søknader mottatt i juni og juli kan vi ikke garantere rett fakturering i august. Eventuell korrigering vil finne sted på senere faktura.

Dokumentasjon

Kommunen innhenter husstandens inntektsopplysninger direkte fra skattemyndighetene. Før du søker må du kontrollere at du har mottatt siste års skattemelding fra skattemyndighetene.

Hvis du ikke har mottatt skattemelding eller har varig nedgang i inntekten din inneværende år, må du sende inn dokumentasjon sammen med søknaden.

Eksempler på dokumentasjon

 • Lønnslipper/bekreftelse fra arbeidsgiver på brutto måneds-/årslønn, sluttattest, oppsigelsesbrev eller lignende
 • Vedtak om dagpenger, uføretrygd, sykepenger, arbeidsavklaringspenger, pensjon, overgangsstønad, fødselspenger, introduksjonsstønad eller sosialhjelp
 • Dokumentasjon fra Lånekassen
 • Dokumentasjon fra skole/studiested, studentbevis, kopi av betalt semesteravgift

Jeg har ikke fødselsnummer, ID-porten eller bank ID på mobil og får ikke søkt i Vigilo

Det kan være ulike årsaker til at du ikke får søkt i Vigilo, som for eks. manglende fødselsnummer eller at du ikke har tilgang på ID-porten pålogging eller BankID på mobil. 

Du kan benytte dette søknadsskjema i PDF-format.

Send inn søknadsskjema med vedlegg i posten til Lillestrøm kommune v/ barnehagemyndigheten, PB 313, 2001 Lillestrøm.

 

Informasjon om betaling

Betaling for barnehageplass skjer etter forskrift om foreldrebetaling i barnehager og gjeldende satser og retningslinjer vedtatt av kommunestyret. Familiens restanser i betaling for tidligere opphold i barnehage eller skolefritidsordning må være oppgjort innen barnet kan få begynne i barnehagen.

Trenger du en kopi av faktura?

Du finner kopi av alle fakturaer fra Lillestrøm kommune på Min side, innlogging med ID porten, øverst til høyre på denne siden.

Hva betyr rødt nivå for foreldrebetalingen i SFO og barnehage?

Redusert åpningstid

Rødt nivå kan medføre redusert åpningstid eller stenging både i de kommunale SFOene og barnehagene. Dersom dette besluttes, får man informasjon direkte fra skolen/SFO eller barnehagen.

Informasjon om foreldrebetaling på rødt nivå

 SFO og barnehagene i Lillestrøm kommune har vært på rødt nivå fra 11. mars og deler av våren, noe som deler av denne tiden har medført redusert åpningstid. I henhold til vedtektene for SFO § 17 vil det føre til reduksjon i foreldrebetaling dersom åpningstiden reduseres med mer enn 2,5 timer per dag. I henhold til vedtektene for barnehage § 19 vil det føre til reduksjon i foreldrebetaling dersom åpningstiden er mindre enn syv timer per dag. Rødt nivå innebærer også at matservering opphører.

Justeringer som følge av rødt nivå på faktura for mai

På faktura for mai er det gjort følgende korrigeringer:

 • Fra 22. mars og til 18. april var åpningstiden i barnehage mindre enn syv timer per dag, mens åpningstiden i SFO har vært redusert med mer enn 2,5 timer per dag fra 22. mars og ut april. Dette er det gjort fratrekk for slik at det kun er betalt for den tiden barnehagen/SFO har vært åpen.
 • Barnehage og SFO var stengt mandag til onsdag i påskeuka. Disse dagene er det gjort fratrekk for.
 • Matservering opphørte i både barnehage og SFO fra 11. mars og ut hele april. Det er lagt inn fratrekk for kost i perioden 11. mars og ut måneden. I tillegg er kost tatt bort for hele april.
 • Enkelte avdelinger i barnehager og enkelte SFO har i tillegg vært stengt i kortere perioder på grunn av smittesituasjonen. Det er gjort fratrekk for de dagene det har vært stengt.

Hvis det besluttes at barnehager og SFO fortsatt må driftes på rødt nivå i mai, vil dette bli justert på senere faktura.

Spørsmål om hvilke konsekvenser rødt nivå har for betaling for plass i privat barnehage eller privat SFO må rettes til disse enhetene direkte.

Justeringer som følge av redusert åpningstid på faktura for juni

Barnehagene

Barnehagene har fra 18. april hatt en åpningstid som ikke gir grunnlag for reduksjon i foreldrebetaling. Det har også vært matservering fra mai måned. Kost har derfor blitt fakturert som vanlig fra juni.

Enkelte avdelinger i barnehager har  vært stengt i kortere perioder på grunn av smittesituasjonen. Det er gjort fratrekk for de dagene det har vært stengt.

SFO

SFO har hatt redusert åpningstid frem til 25. mai. På faktura for juni er det derfor gjort fratrekk for dette, slik at det kun er betalt for den tiden SFO har vært åpen. I SFO har det ikke vært matservering i mai, og det er gjort fratrekk for dette i juni. Det betales derfor ikke for kost i juni.

Regler om reduksjon i betaling -SFO

Når man pga. smittesituasjonen og pandemien må begrense åpningstiden i SFO, vil dette føre til reduksjon av foreldrebetaling dersom åpningstiden reduseres med mer enn 2,5 timer per dag. Dette er bestemt i vedtektene for SFO § 17. Dersom SFO må stenge skal man ikke betale for dagene det holdes stengt. Foreldrebetalingen vil da bli redusert og faktura vil bli justert så snart som praktisk mulig.

Regler om reduksjon i betaling - Barnehage

Når man pga. smittesituasjonen og pandemien må begrense åpningstiden i barnehage, vil dette føre til reduksjon av foreldrebetaling dersom åpningstiden er mindre enn syv timer per dag. Dette er bestemt i vedtektene for barnehage § 19. Dersom barnehagen må stenge skal man ikke betale for dagene det holdes stengt. Foreldrebetalingen vil da bli redusert og faktura vil bli justert så snart som praktisk mulig.

Matservering opphører i barnehage og SFO

Rødt nivå innebærer også at matservering opphører. Foreldrebetalingen vil da bli redusert og faktura vil bli justert så snart som praktisk mulig.

Plass i privat barnehage eller SFO?

Spørsmål om hvilke konsekvenser rødt nivå har for betaling for plass i privat barnehage eller privat SFO må rettes til disse enhetene direkte.

Retningslinjer for betaling

 1. Betaling skjer hver måned på tilsendt faktura. Det betales for 11 måneder pr. år. Juli måned er betalingsfri.
 2. Betaling regnes fra avtalt startdato i tilbudsbrevet.
 3. Foreldrebetaling for en plass i barnehage skal ikke settes høyere enn makspris. Maksimalgrensen blir fastsatt i Stortingets årlige budsjettvedtak. Det er et tillegg for matservering. Dette faktureres som kostpenger. Pris og mattilbud varierer i de ulike barnehagene.
 4. Søskenmoderasjon gis uavhengig av om søsken går i samme barnehage. Det betales full pris for 1. barn, 30 % søskenmoderasjon for søsken nr. 2 og 50 % for søsken nr. 3 og øvrige.
 5. Husstander med lav inntekt har rett til redusert oppholdsbetaling.
 6. Kommunen følger forskrift om foreldrebetaling i barnehager.
 7. Hvis betaling ikke er mottatt innen fristen sendes inkassovarsel inklusive gebyr. Forsinkelsesrenter vil påløpe fra forfallsdatoen på fakturaen til betalingsdato.
 8. Hvis inkassovarselet ikke blir betalt innen fristen, sendes skriftlig varsel om oppsigelse av plassen.
 9. Ved fortsatt manglende betaling, vil kravet bli sendt til innfordring, og kan medføre ytterligere omkostninger samt rettslig inndriving av kravet.

Spørsmål om faktura

 • Du finner kopi av alle fakturaer fra Lillestrøm kommune under Min side, innlogging øverst til høyre på denne siden.
 • Dersom du har mottatt faktura for full plass etter du har fått vedtak om redusert oppholdsbetaling vil det bli korrigert på neste faktura. 
 • For andre spørsmål til faktura eller betaling av plass kan du sende epost
 • Les mer om betaling av faktura til kommunen

Betalingsfritak i barnehage og SFO av helsemessige årsaker

For enkelte, som av helsemessige årsaker ikke kan ta i bruk plassen, er det etter vedtektene mulig å søke om fritak for betaling.