Søknadsfrist redusert betaling er 1.august


 • Du må søke for hvert barnehageår innen fristen 01.08.Søknad kan sendes når du har mottatt skattemeldingen for inneværende år. Har du ikke mottatt skattemelding, eller har varig nedsatt inntekt inneværende år, må du dokumentere det i søknaden. Eksempler på inntektsdokumentasjon finner du under dokumentasjon.
 • Vi anbefaler at du søker før 31. mai hvert år, dersom du vil være sikker på å bli fakturert redusert pris fra august. For søknader mottatt i juni og juli kan vi ikke garantere rett fakturering i august. Eventuell korrigering vil finne sted på senere faktura.
 • Det kan søkes gjennom hele året. For søknader som mottas etter 1. august, gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet. Dette reguleres i forskrift om foreldrebetaling i barnehage.
 • Årlig regulering av makspris i barnehagen kan medføre at 6% grensen endres og at hvem som har rett til redusert betaling også endres. Det anbefales å ta kontakt med kommunen dersom du lurer på om du kan ha rett til redusert betaling etter prisregulering.


Priser

Priser gjeldende fra 1.1.2024-31.12.2024. Det tas forbehold om endringer i statsbudsjettet.


 • 5 dager per uke koster 3 000 kroner per måned fra 1. januar 2024 til og med 31. juli 2024. Fra 1. august 2024 koster 5 dager per uke 2000 kroner. 
 • Det gis kun heltidstilbud, 5 dager per uke i de kommunale barnehagene.
 • Det betales for 11 måneder i barnehageåret. Juli er betalingsfri.

Kostpenger for kommunale barnehager:

 • Kostpenger: 69 kroner per måned.
 • Matservering i Tienbråten, Ramstadskogen, Garderåsen, Dalen barnehage (inkludert melk og frukt):    315 kroner per måned.
 • Matservering i Nordli, Idrettsparken, Fjuk,
  Frogner, Fjellboveien barnehage (inkludert melk og frukt): 467 kroner per måned.

Søskenmoderasjon

Søsken i kommunal barnehage?

Det gis 30% søskenmoderasjon for ditt andre barnehagebarn. For det tredje barnet og eventuelt flere barn, gis det 100 % søskenmoderasjon. Dette er uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager, og uavhengig av eier, men barna må gå i barnehager i samme kommune.
 
Søskenmoderasjon gis automatisk til søsken som er folkeregistrert på samme adresse, med samme foreldre. Dersom dere har søsken med fast delt bosted, men hvor søsknene er folkeregistrert på hver sin adresse, vil dere også ha rett til søskenmoderasjon. Om du har barn i en kommunal barnehage, ta kontakt på e-post faktura-barnehage-sfo@lillestrom.kommune.no for å få registrert dette. Dokumentasjon på fast delt bosted må sendes inn.

Søsken i privat barnehage?

Søskenmoderasjon gis også til søsken i private barnehager. Barnehagen har ansvar for å registrere dette, så dere får riktig faktura. Har du spørsmål, ta kontakt med barnehagen. Dersom dere har søsken med fast delt bosted, men hvor søsknene er folkeregistrert på hver sin adresse, vil dere også ha rett til søskenmoderasjon i private barnehager. Barna må gå i barnehager i samme kommune. Ta kontakt med den private barnehagen slik at du får fratrukket riktig beløp på fakturaen.

Søsken i både kommunal og privat barnehage?

Dersom et søsken har plass i privat barnehage og et annet søsken i kommunal barnehage, ta kontakt med kommunen på e-post: faktura-barnehage-sfo@lillestrom.kommune.no for å opplyse om dette. Kommunen vil følge opp slik at søskenmoderasjon registreres og dere får riktig faktura.

Om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage

Hvis prisen for en barnehageplass er høyere enn 6 prosent av den samlede bruttoinntekten til husholdningen, kan du søke kommunen om redusert pris. Barnet må ha plass i barnehage før du kan få vedtak om redusert betaling.

Hvis du søker om redusert betaling, og husholdningens samlede inntekt er lavere enn inntektsgrense satt av Stortinget, vil det automatisk gis fritak for 20 timer gratis kjernetid per uke. Dette gjelder fra og med 1. august det kalenderåret barnet fyller to år og frem til skolestart.

Inntektsgrensen for gratis kjernetid justeres hvert år på udir.no 

Du må sende en søknad til kommunen for å få redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehagen. Kommunen vurderer om du oppfyller kravene fastsatt i forskrift om redusert betaling i barnehage § 3.

Blir søknaden innvilget gir kommunen informasjon til den barnehagen barnet ditt har plass i om at du skal ha redusert foreldrebetaling og hva du skal betale per måned. Har du plass i en privat barnehage har du selv ansvar for å gi en kopi av vedtaket om innvilget redusert betaling til barnehagen, hvis barnehagen etterspør dette.

Dersom du kun ønsker å benytte 20 timer gratis kjernetid, er tilbudet gratis. Tilbudet om gratis kjernetid gjelder hver dag fra kl. 10-14.

Søknad om redusert betaling skal sendes til den kommunen hvor du og ditt barn er folkeregistrert, selv om du har barnehageplass i en annen kommune. I de tilfeller hvor du er i en flytteprosess mellom to kommuner vil det være naturlig å sende søknaden til den kommunen du skal flytte til. Du må legge ved dokumentasjon på meldt flytting til folkeregisteret.
Dersom du flytter ut av Lillestrøm kommune vil ikke vedtak om redusert betaling lenger være gyldig. Du må derfor snarest mulig søke til den kommunen du flytter til.

Søk om redusert betaling og gratis kjernetid

Søker du om redusert betaling og har rett til gratis kjernetid, blir dette innvilget i samme søknad. Når du har akseptert tilbud om barnehageplass i Lillestrøm kommune kan du søke i foreldreportalen i Vigilo. Du bruker ID-porten ved pålogging. 

Søk redusert betaling

 

Skjema for søkere med barnehageplass i en annen kommune

Innbyggere i Lillestrøm med plass i barnehage i annen kommune kan ikke søke i Vigilo, men må sende søknad via eget skjema: Skjema for søkere med barnehageplass i annen kommune. 

Send inn søknadsskjema med vedlegg i posten til Lillestrøm kommune, barnehagemyndigheten, PB 313, 2001 Lillestrøm.

Om du bor i annen kommune, men har plass i barnehage i Lillestrøm, skal du søke til kommunen du bor i.

Veiledning til søknad

 • Gå til www.vigilo.no og logg på med ID-porten.
 • Huk av i søknaden for de barnet/barna du søker redusert betaling for. Vær oppmerksom på følgende dersom du har flere barn: har du søkt og fått innvilget redusert betaling for ett av flere barn vil du ikke automatisk få redusert betaling for andre barn som begynner i barnehage og SFO på et senere tidspunkt. Det kreves egen søknad for hvert enkelt barn.
 • Du må søke på nytt hvert år. Dersom familiens inntekt blir vesentlig lavere i løpet av året, kan du sende ny søknad med dokumentasjon som viser varig nedgang i samlet inntekt.
 • Du må betale full pris frem til søknaden er godkjent. Dersom du mottar faktura med full pris etter at du har fått vedtak om redusert betaling vil det bli korrigert på neste faktura.
 • Du må legge ved dokumentasjon på familiens samlede bruttoinntekt (for eksempel skattemelding, lønnsslipper, vedtak fra NAV).

Se veiledning og søk om redusert foreldrebetaling i barnehage.

Se veiledning og søk om redusert foreldrebetaling i SFO.

Dersom du ikke får logget inn i Vigilo ligger det egen veiledning om hva du skal gjøre lenger ned på siden. 

Søknadsfrist

Søknadsfristen for å få innvilget redusert betaling fra august, er 1.august. 

Du kan søke om redusert betaling hele året. For søknader mottatt etter 1. august, gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet. Det gis ikke tilbakevirkende kraft.

Vi anbefaler at du søker før 31. mai hvert år, dersom du vil være sikker på å bli fakturert redusert pris fra august. For søknader mottatt i juni og juli kan vi ikke garantere rett fakturering i august. Eventuell korrigering vil finne sted på senere faktura.

Dokumentasjon

Kommunen innhenter husstandens inntektsopplysninger direkte fra skattemyndighetene dersom du skattet til Lillestrøm forrige år. Før du søker må du kontrollere at du har mottatt siste års skattemelding fra skattemyndighetene og hvilken kommune du skattet til. Skattet du til annen kommune enn Lillestrøm må skattemelding legges ved i søknaden.

Hvis du ikke har mottatt skattemelding eller har varig nedgang i inntekten din inneværende år, må du sende inn dokumentasjon sammen med søknaden.

Eksempler på dokumentasjon

 • Lønnslipper/bekreftelse fra arbeidsgiver på brutto måneds-/årslønn, sluttattest, oppsigelsesbrev eller lignende
 • Vedtak om dagpenger, uføretrygd, sykepenger, arbeidsavklaringspenger, pensjon, overgangsstønad, fødselspenger, introduksjonsstønad eller sosialhjelp
 • Dokumentasjon fra Lånekassen
 • Dokumentasjon fra skole/studiested, studentbevis, kopi av betalt semesteravgift
 • A-melding fra skatteetaten med oversikt over inntekt hittil i skatteåret

Søker du på grunnlag av varig nedgang i inntekt må du dokumentere godt. Dokumentasjonen må kunne knyttes til søker og med søker enten ved navn eller personnummer.

Jeg har ikke fødselsnummer, ID-porten eller bank ID på mobil og får ikke søkt i Vigilo

Det kan være ulike årsaker til at du ikke får søkt i Vigilo, som for eks. manglende fødselsnummer eller at du ikke har tilgang på ID-porten pålogging eller BankID på mobil. 

Du kan benytte dette søknadsskjema i PDF-format.

Send inn søknadsskjema med vedlegg i posten til Lillestrøm kommune v/ barnehagemyndigheten, PB 313, 2001 Lillestrøm.

 

Informasjon om betaling

Betaling for barnehageplass skjer etter forskrift om foreldrebetaling i barnehager og gjeldende satser og retningslinjer vedtatt av kommunestyret. Familiens restanser i betaling for tidligere opphold i barnehage eller skolefritidsordning må være oppgjort innen barnet kan få begynne i barnehagen.

Søk om betalingsfritak på grunn av langvarig sykdom eller andre alvorlige grunner

Dette gjelder for barn som er borte i mer enn én måned. I noen tilfeller kan betalingsfritak også innvilges ved kortere fravær.

Du må laste opp dokumentasjon fra lege eller annen instans i søknaden.

Søk om betalingsfritak

Registrer deg som ny fakturamottaker

Ønsker du å motta fakturaene for barnehageplass? Da kan du registere deg som ny fakturamottaker her.

Registrer deg som ny fakturamottaker

Trenger du en kopi av faktura?

Du finner kopi av alle fakturaer fra Lillestrøm kommune på Min side, innlogging med ID porten, øverst til høyre på denne siden.

Retningslinjer for betaling

 1. Betaling skjer hver måned på tilsendt faktura. Det betales for 11 måneder pr. år. Juli måned er betalingsfri.
 2. Betaling regnes fra avtalt startdato i tilbudsbrevet.
 3. Foreldrebetaling for en plass i barnehage skal ikke settes høyere enn makspris. Maksimalgrensen blir fastsatt i Stortingets årlige budsjettvedtak. Det er et tillegg for matservering. Dette faktureres som kostpenger. Pris og mattilbud varierer i de ulike barnehagene.
 4. Søskenmoderasjon gis uavhengig av om søsken går i samme barnehage. Det betales full pris for 1. barn, 30 % søskenmoderasjon for søsken nr. 2 og 50 % for søsken nr. 3 og øvrige.
 5. Husstander med lav inntekt har rett til redusert oppholdsbetaling.
 6. Kommunen følger forskrift om foreldrebetaling i barnehager.
 7. Hvis betaling ikke er mottatt innen fristen sendes inkassovarsel inklusive gebyr. Forsinkelsesrenter vil påløpe fra forfallsdatoen på fakturaen til betalingsdato.
 8. Hvis inkassovarselet ikke blir betalt innen fristen, sendes skriftlig varsel om oppsigelse av plassen.
 9. Ved fortsatt manglende betaling, vil kravet bli sendt til innfordring, og kan medføre ytterligere omkostninger samt rettslig inndriving av kravet.

Spørsmål om faktura

 • Du finner kopi av alle fakturaer fra Lillestrøm kommune under Min side, innlogging øverst til høyre på denne siden.
 • Dersom du har mottatt faktura for full plass etter du har fått vedtak om redusert oppholdsbetaling vil det bli korrigert på neste faktura. 
 • For andre spørsmål til faktura eller betaling av plass kan du sende epost
 • Les mer om betaling av faktura til kommunen