Priser

Slik fordeler prisene seg for de ulike oppholdstypene:

 • 2+3 dager per uke (50% plass): 1.677 kroner per måned
 • 3 dager per uke (60% plass): 2.013 kroner per måned 
 • 4 dager per uke (80% plass): 2.684 kroner per måned
 • 5 dager per uke (100% plass): 3.135 kroner per måned

Kostpenger for kommunale barnehager:

 • Kostpenger: 60 kroner per måned 
 • Matservering i Tienbråten, Ramstadskogen, Garderåsen, Nygård/Dalen: 278 per måned.
 • Matservering: Nordli, Idrettsparken, Fjuk,
  Frogner, Fjellboveien: 412 kroner per måned.

Foreldrebetalingen for en fulltidsplass skal ikke være høyere enn seks prosent av husholdningens samlede inntekt, begrenset opp til maksgrensen for foreldrebetaling.
Maksimalgrensen for foreldrebetaling er 3 135 kroner per måned.

Moderasjonsordninger

I barnehagen er det søskenmoderasjon, med 30 prosent moderasjon for søsken nr. 2 og 50 prosent moderasjon for søsken nr. 3 og øvrige.

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, kan du søke kommunen om redusert pris.

Søk om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage

Dersom du har barn i barnehage skal du ikke betale mer enn seks prosent av husholdningens samlede inntekt for tilbudet.

Du må sende en søknad til kommunen for å få redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehagen. Kommunen vurderer søknaden og om du oppfyller kravene fastsatt i forskrift om redusert betaling i barnehage § 3.

Dersom du allerede har redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i dag, må du søke på nytt for å få videreført dette ved nytt barnehage- og skoleår.

Hvis du har barn med barnehageplass i Lillestrøm kommune, men er bosatt i en annen kommune, skal søknaden sendes til den kommunen du og barnet ditt er folkeregistrert.


Her ser du hvordan du søker.

Betaling

Betaling for barnehageplass skjer etter forskrift om foreldrebetaling i barnehager og de til enhver tid gjeldende satser og retningslinjer vedtatt av kommunestyret. Familiens restanser i betaling for tidligere opphold i barnehage eller skolefritidsordning må være oppgjort innen barnet kan få
begynne i barnehagen.

Les mer om betaling av faktura til kommunen.

Retningslinjer for betaling

 1. Betaling skjer hver måned på tilsendt faktura. Det betales for 11 måneder pr. år. Juli måned er betalingsfri.
 2. Betaling regnes fra avtalt startdato i tilbudsbrevet.
 3. Foreldrebetaling for en plass i barnehage skal ikke settes høyere enn makspris. Maksimalgrensen blir fastsatt i Stortingets årlige budsjettvedtak. Det er et tillegg for matservering. Dette faktureres som kostpenger. Pris og mattilbud varierer i de ulike barnehagene.
 4. Søskenmoderasjon gis uavhengig av om søsken går i samme barnehage. Det betales full pris for 1. barn, 30 % søskenmoderasjon for søsken nr. 2 og 50 % for søsken nr. 3 og øvrige.
 5. Husstander med lav inntekt har rett til redusert oppholdsbetaling. Kommunen følger forskrift om foreldrebetaling i barnehager.
 6. Hvis betaling ikke er mottatt innen fristen sendes inkassovarsel inklusive gebyr. Forsinkelsesrenter vil påløpe fra forfallsdatoen på fakturaen til betalingsdato.
 7. Hvis inkassovarselet ikke blir betalt innen fristen, sendes skriftlig varsel om oppsigelse av plassen.
 8. Ved fortsatt manglende betaling, vil kravet bli sendt til innfordring, og kan medføre ytterligere omkostninger samt rettslig inndriving av kravet.