Søknadsfrist redusert betaling er 1. august

 • For barnehageåret 2021/22 er søknadsfristen 1. august.
 • Dersom du allerede har innvilget vedtak om redusert betaling skal du ikke søke på nytt før skattemelding for 2020 foreligger i april.
 • Du kan likevel søke på nytt selv om du allerede har innvilget vedtak, hvis husstanden har fått varig nedgang i inntekt (for eksempel på grunn av permittering eller oppsigelse). Husk da å legge ved dokumentasjon på ny lavere inntekt.
 • Fra 1.1.21 har myndighetene satt ny maxpris. Dette medfører at 6% grensen øker og det kan dermed være flere som kan ha rett til redusert betaling inneværende barnehageår.

Priser

Priser gjeldende fra 1.1.2021-31.12.2021. Det tas forbehold om endringer i statsbudsjettet.


 • 5 dager per uke 3 230 kroner per måned
 • Det gis kun heltidstilbud, 5 dager per uke i de kommunale barnehagene.
 • Det betales for 11 måneder i barnehageåret. Juli er betalingsfri.

Kostpenger for kommunale barnehager:

 • Kostpenger: 61 kroner per måned.
 • Matservering i Tienbråten, Ramstadskogen, Garderåsen, Dalen barnehage (inkludert melk og frukt): 284 kroner per måned.
 • Matservering i Nordli, Idrettsparken, Fjuk,
  Frogner, Fjellboveien barnehage (inkludert melk og frukt): 420 kroner per måned.

Søskenmoderasjon

Søsken i kommunal barnehage?

I barnehagen er det søskenmoderasjon, med 30 prosent moderasjon for søsken nr. 2 og 50 prosent moderasjon for søsken nr. 3 og øvrige. Søskenmoderasjon gis for både høyeste og laveste sats.

Søskenmoderasjon gis automatisk til søsken som er folkeregistrert på samme adresse, med samme foreldre. Dersom dere har søsken med fast delt bosted, men hvor søsknene er folkeregistrert på hver sin adresse, vil dere også ha rett til søskenmoderasjon. Om du har barn i en kommunal barnehage, ta kontakt på e-post faktura-barnehage-sfo@lillestrom.kommune.no for å få registrert dette. Dokumentasjon på fast delt bosted må sendes inn. 

Søsken i privat barnehage?

Søskenmoderasjon gis også til søsken i private barnehager. Barnehagen har ansvar for å registrere dette, så dere får riktig faktura. Har du spørsmål, ta kontakt med barnehagen. Dersom dere har søsken med fast delt bosted, men hvor søsknene er folkeregistrert på hver sin adresse, vil dere også ha rett til søskenmoderasjon i private barnehager. Ta kontakt med den private barnehagen slik at du får fratrukket riktig beløp på fakturaen.

Søsken i både kommunal og privat barnehage?

Dersom et søsken har plass i privat barnehage og et annet søsken i kommunal barnehage, ta kontakt med kommunen på e-post: faktura-barnehage-sfo@lillestrom.kommune.no for å opplyse om dette. Kommunen vil følge opp slik at søskenmoderasjon registreres og dere får riktig faktura.

Om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage

Foreldrebetalingen skal ikke være høyere enn seks prosent av husholdningens samlede bruttoinntekt, begrenset opp til maksgrensen for foreldrebetaling. Maksimalgrensen for foreldrebetaling fra 1. januar 2021 er 3 230 kroner per måned.

Hvis du søker om redusert betaling, og husholdningens samlede inntekt er lavere enn inntektsgrense satt av Stortinget, vil det automatisk gis fritak for 20 timer gratis kjernetid per uke. Dette gjelder fra og med 1. august det kalenderåret barnet fyller to år og frem til skolestart. 

Fra 1. august 2020 er inntektsgrensen for rett til gratis kjernetid 566 100 kroner. Fra 1. august 2021 prisjusteres inntektsgrensen til 583 650.

Du må sende en søknad til kommunen for å få redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehagen. Kommunen vurderer om du oppfyller kravene fastsatt i forskrift om redusert betaling i barnehage § 3.

Dersom du allerede har redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i dag, må du søke på nytt for å få videreført dette ved nytt barnehage- og skoleår.

Hvis du har barn med barnehageplass i Lillestrøm kommune, men er bosatt i en annen kommune, skal søknaden sendes til den kommunen du og barnet ditt er folkeregistrert.

Søknadsskjema for redusert betaling og gratis kjernetid

Søker du om redusert betaling og har rett til gratis kjernetid, blir dette innvilget i samme søknad. Når du har akseptert tilbud om barnehageplass kan du søke i foreldreportalen. Du bruker ID-porten ved pålogging. 

Søk redusert betaling

 

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. august, men du kan søke hele året.

For søknader om redusert foreldrebetaling som mottas etter 1. august, gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet. Det gis ikke tilbakevirkende kraft.

Vi anbefaler at du søker før 31. mai hvert år, dersom du vil være sikker på å bli fakturert redusert pris fra august. For søknader mottatt i juni og juli kan vi ikke garantere rett fakturering i august. Eventuell korrigering vil finne sted på senere faktura.

Dokumentasjon

Kommunen innhenter husstandens inntektsopplysninger direkte fra skattemyndighetene. Før du søker må du kontrollere at du har mottatt siste års skattemelding fra skattemyndighetene.

Hvis du ikke har mottatt skattemelding eller har varig nedgang i inntekten din inneværende år, må du sende inn dokumentasjon sammen med søknaden.

Eksempler på dokumentasjon

 • Lønnslipper/bekreftelse fra arbeidsgiver på brutto måneds-/årslønn, sluttattest, oppsigelsesbrev eller lignende
 • Vedtak om dagpenger, uføretrygd, sykepenger, arbeidsavklaringspenger, pensjon, overgangsstønad, fødselspenger, introduksjonsstønad eller sosialhjelp
 • Dokumentasjon fra Lånekassen
 • Dokumentasjon fra skole/studiested, studentbevis, kopi av betalt semesteravgift

Veiledning til søknad

 • Gå til www.vigilo.no og logg på med ID-porten.
 • Selv om du har flere barn skal du bare sende én søknad.
 • Du må søke på nytt hvert år. Dersom familiens inntekt blir vesentlig lavere i løpet av året, kan du sende ny søknad.
 • Du må betale full pris frem til søknaden er godkjent. Dersom du mottar faktura med full pris etter at du har fått vedtak om redusert betaling vil det bli korrigert på neste faktura. 
 • Du må legge ved dokumentasjon på familiens samlede bruttoinntekt (for eksempel skattemelding, lønnsslipper, vedtak fra NAV). 

Se veiledning og søk om redusert foreldrebetaling i barnehage.

Se veiledning og søk om redusert foreldrebetaling i SFO.

Informasjon om betaling

Betaling for barnehageplass skjer etter forskrift om foreldrebetaling i barnehager og gjeldende satser og retningslinjer vedtatt av kommunestyret. Familiens restanser i betaling for tidligere opphold i barnehage eller skolefritidsordning må være oppgjort innen barnet kan få begynne i barnehagen.

Retningslinjer for betaling

 1. Betaling skjer hver måned på tilsendt faktura. Det betales for 11 måneder pr. år. Juli måned er betalingsfri.
 2. Betaling regnes fra avtalt startdato i tilbudsbrevet.
 3. Foreldrebetaling for en plass i barnehage skal ikke settes høyere enn makspris. Maksimalgrensen blir fastsatt i Stortingets årlige budsjettvedtak. Det er et tillegg for matservering. Dette faktureres som kostpenger. Pris og mattilbud varierer i de ulike barnehagene.
 4. Søskenmoderasjon gis uavhengig av om søsken går i samme barnehage. Det betales full pris for 1. barn, 30 % søskenmoderasjon for søsken nr. 2 og 50 % for søsken nr. 3 og øvrige.
 5. Husstander med lav inntekt har rett til redusert oppholdsbetaling.
 6. Kommunen følger forskrift om foreldrebetaling i barnehager.
 7. Hvis betaling ikke er mottatt innen fristen sendes inkassovarsel inklusive gebyr. Forsinkelsesrenter vil påløpe fra forfallsdatoen på fakturaen til betalingsdato.
 8. Hvis inkassovarselet ikke blir betalt innen fristen, sendes skriftlig varsel om oppsigelse av plassen.
 9. Ved fortsatt manglende betaling, vil kravet bli sendt til innfordring, og kan medføre ytterligere omkostninger samt rettslig inndriving av kravet.

Spørsmål om faktura

 • Du finner kopi av alle fakturaer fra Lillestrøm kommune under Min side, innlogging øverst til høyre på denne siden.
 • Dersom du har mottatt faktura for full plass etter du har fått vedtak om redusert oppholdsbetaling vil det bli korrigert på neste faktura. 
 • For andre spørsmål til faktura eller betaling av plass kan du sende epost
 • Les mer om betaling av faktura til kommunen

Betalingsfritak i barnehage og SFO av helsemessige årsaker

For enkelte, som av helsemessige årsaker ikke kan ta i bruk plassen, er det etter vedtektene mulig å søke om fritak for betaling.

Betaling for barnehage og SFO når tilbudet er stengt

Foreldre slipper å betale for barnehage og SFO så lenge tilbudet er stengt på grunn av koronautbruddet. Dette korrigeres fortløpende.

 

Jeg har ikke fødselsnummer, ID-porten eller bank ID på mobil

Dersom du ikke har ID  porten, bank ID på mobil eller dersom du ikke har fødselsnummer, kan du bruke dette søknadsskjema i PDF- format.

Send inn søknadsskjema med vedlegg i posten til Lillestrøm kommune, banehagemyndigheten, PB 313, 2001 Lillestrøm