Formål

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

Barnehagen drives i samsvar med:

Lov om barnehage, og til enhver tid gjeldende forskrifter og retningslinjer utarbeidet av Kunnskapsdepartementet Rammeplan for barnehager Årsplan/virksomhetsplaner for barnehagen Lov om internkontroll og barnehagens egne sikkerhets/internkontrolls rutiner Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Vedtak gjort av eierstyre

Forvaltning

Læringsverkstedet Idrettsbarnehage Østersund, Lillestrøm Kommune, eies og drives av Læringsverkstedet AS.

Barnehagen har et samarbeidsutvalg (SU) som består av 2 representanter fra foreldrene og 2 representanter fra de ansatte i barnehagen. SU forelegges planer og saker som vedrører barnehagehverdagen.

Foreldreutvalget (FAU) består av foreldre / foresatte til alle barna i barnehagen.

Barnehagens areal

Barne– og familiedepartementets veiledende norm for netto leke- og oppholdsareal er 5,3 m² for barn under 3 år og 4 m² for barn over 3 år. Barnehagen er godkjent for barn fra 0 - 6 år i henhold til et netto leke- og oppholdsareal på 757 m2, i samsvar med Barnehageloven. Netto utelekeareal er 6011 m2.

Åpningstid

Barnehagens åpningstid er kl. 07.00 – 17.00, mandag – fredag. Alle barn skal være hentet og ute av barnehagen innen kl.17.00. Dersom barnehagens åpningstid ikke overholdes kan det medføre tap av plass / oppsigelse av plass. Barna må følges inn hver morgen og hjelpes med avkledning. Onsdag før skjærtorsdag er barnehagen åpen til kl 12.00. Julaften og nyttårsaften holdes stengt. Eierstyret kan vurdere å holde barnehagen lukket i høytider og skoleferier. Så fremt det er behov holdes barnehagen åpen hele sommeren. Barnehagen holder stengt på 5 planleggingsdager gjennom barnehageåret. Nærmere beskjed gis i god tid.

Ferie

Barnehagen holdes åpen hele året. Imidlertid forutsettes det at alle barn har ferie sammen med sine foresatte. Alle barn skal ha 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret (01.08-31.07). Tre av ukene må tas sammenhengende, fortrinnsvis i juli. Den siste uken må også tas sammenhengende og meldes til barnehagen i god tid slik at bemanningen kan justeres iht. behov. Om barnet har fri fra 23. desember til 2. januar og hele påsken, regnes det som en ferie uke. Foreldrene skal, så snart som mulig i april, gi melding om når barna skal ha sommerferie, og senest innen 25. april. På bakgrunn av denne informasjonen utarbeider styrer ferieliste for personalet og plan for sommerdrift av barnehagen.

Betaling

Forfall er den 10. i hver måned, gjeldene for inneværende måned. Det betales for 11 måneder pr barnehageår (01.08-31.07). Juli er betalingsfri måned. Betalingen skal skje via avtalegiro.  Uteblitt foreldrebetaling utover en – 1 – måned kan medføre tap av plassen.

Læringsverkstedet barnehager følger Lov om barnehager med «Forskrift om foreldrebetaling i barnehagen» i henhold til føringer for makspris og søskenmoderasjon.

Kostpenger kommer i tillegg til ordinær foreldrebetaling. Se barnehagens hjemmesider for oppdaterte priser.

Opptak og oppsigelse

Det gjennomføres samordnet opptak for de private og kommunale barnehagene i Lillestrøm kommune. Opptak skjer i tråd med Lov om barnehager § 12 med tilhørende forskrift. Søknad om opptak skjer på fastsatt skjema, vedlagt nødvendig dokumentasjon. Barnehagen tildeler selv plassene innenfor samordnet opptak i kommunen.

Opptakstid

Barn som tas opp i barnehagen har plass frem til skolepliktig alder, til barnet sies opp av foreldrene/foresatte eller så lenge barnehagen er i drift.

Oppsigelse

Plassen må sies opp med en - 1 - måneders varsel, regnet fra den 1. i måneden. Dersom plassen benyttes etter 01. mai, må det betales for plassen ut barnehageåret, dvs. oppsigelsen må være sendt senest 01. april. Barnehageåret er perioden 1.august til 31.juli.

Signert kontrakt for barnehageplass viser plassprosent barnet er tildelt i barnehagen. Det er ikke mulig å si opp deler av en kontrakt. Ønsker man endring i oppholdstid (for eksempel redusert plass), kan man søke om dette. Endringssøknader vil være med i vurderingen styrer gjør ved eventuelle endringer i barnegruppa.

Opptakskrets

Opptakskretsen er barn bosatt i Lillestrøm kommune. Opptakskretsen er imidlertid utvidet ved opptak av barn av ansatte. Barn av ansatte skal prioriteres etter barn med lovbestemt rett til prioritet, uavhengig av bostedskommune. Hvis barnehagen ikke får fylt opp barnehageplassene etter bestemmelsen over, vil det vurderes å ta inn barn fra andre kommuner.

Opptakskriterier

 1. Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne (Lov om barnehager §13 1. ledd).
 2. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage (Lov om barnehager §13 2. ledd).
 3. Barn av ansatte i Læringsverkstedet.
 4. Barn av fast ansatte
 5. Barn av ansatte i lengre vikariater
 6. Søsken av barn som har plass i barnehagen.
 7. Søsken av barn i samme barnehage
 8. Søsken av barn i andre av Læringsverkstedets barnehager
 9. Barn som søker overflytting fra en annen Læringsverkstedet barnehage De øvrige barnehageplassene fordeles etter barnehagens vurdering (barnegruppas sammensetning og alder) blant barn i aktuelle årskull.
 10. Søkere som har Læringsverkstedet Idrettsbarnehage, Østersund som 1. og 2. prioritet    
 11. Øvrige søkere

Uavhengig og/eller innenfor de ulike opptakskriteriene legges det vekt på barnegruppas sammensetning ved opptak av nye barn. 

Dersom søkere stiller likt innenfor de ulike kriteriene, foretas loddtrekning.

Måltider

Barnehagen er fullkost barnehage. Det betyr at vi serverer frokost, lunsj og fruktmåltid i barnehagen. For de som har behov utover den vanlige kosten, har vi et tilbud om vegetar. Dersom kosten må tilpasses på grunn av allergier må dette dokumenteres av lege.

Læringsverkstedet har fokus på sunt kosthold.

Klær

Klær og fottøy må være merket med navn. Barna må alltid ha med ekstra skift. Ved utrygt vær må regntøy tas med. Barna må ha med lette sko eller tøfler til innebruk.

Ansvar:

Barna er ulykkesforsikret hele døgnet, også utenom barnehagens åpningstid. Ta kontakt med barnehagen for informasjon om forsikringsvilkår. 

Barnehagens innboforsikring dekker kun forsikringstakers eiendeler. En utvidelse av forsikringen til og dekke barnas eiendeler, ville medført en uforholdsmessig høy egenandel pr foresatt som overstiger en sannsynlig verdi på medbrakt tøy/eiendeler. Barnehagen er derfor ikke ansvarlig for medbrakte eiendeler ved eventuell skade/brann/tyveri. Forsikringsopplysninger kan gis av eierne.

Sykdom

Alle foreldre skal levere ”Erklæring om barnets helse” før oppstart i barnehagen. Barn som har vært syke om natten (f.eks. oppkast, diaré, feber eller symptomer på annen sykdom) skal holdes hjemme. Ved barnesykdommer eller tegn til andre smittsomme sykdommer må barnet holdes hjemme, og barnehagen varsles om sykdommen. Dersom barn blir syke i løpet av dagen, må foreldrene hente dem. Ved fravær må det meldes fra til barnehagen før 09.30 om morgenen.

Arbeidsform

Barnehagen skal være et sted som stimulerer barnas læringslyst gjennom lekpregede aktiviteter. Opplegget tar sikte på å trene opp barnas konsentrasjon, motorikk, språk, sosiale kompetanse, selvstendighet og fantasi. Det legges stor vekt på utendørs aktiviteter og turer. Barnehagen vil legge til rette for at aktivitetene passer for de forskjellige alderstrinn og tar hensyn til det enkelte barn.

Samarbeid

Barnehagen ønsker å ha en nær og god kontakt med det enkelte hjem. Foreldre/foresatte er velkomne til å besøke barnehagen for å se hvordan vi arbeider, snakke med personalet eller være deltakende selv som en ekstra voksenperson. Et slikt besøk må avtales med personalet på forhånd.

Internkontroll

Barnehagen har internkontroll som til enhver tid følger gjeldende retningslinjer, lover og forskrifter. 

Styrer/personale

Ansettelser:

Barnehagens styrer ansettes av eierstyret. Læringsverkstedet følger Lov om barnehager § 17 og § 18 med tilhørende forskrift i forhold til utdanningskrav og bemanningsnorm. Styrer representerer barnehagens eiere, og er barnehagens daglige, administrative og øverste pedagogiske leder. Styrer rapporterer til samarbeidsutvalget og eierstyret.

Øvrig personale ansettes av eierstyret etter innstilling fra styrer.

Læringsverkstedet har månedlige fagdager for de barnehageansatte. Det gjennomføres også månedlig samling for styrerne fra Læringsverkstedets barnehager. I tillegg deltar ansatte på interne og eksterne kurs.

Instruks: Instruks for styrer og øvrig personale fastsettes av eierstyret i barnehagen.

Politiattest

Politiattest må fremlegges før tiltredelse av stillingen, jmf. Lov om barnehager § 19.

Taushetsplikt

I følge § 20 i ”Lov om barnehager” har alle som arbeider i barnehagen taushetsplikt. Eierne har også taushetsplikt.

Opplysningsplikt

I følge § 21 og 22 i «Lov om barnehager» har alle som arbeider i barnehagen plikt til å gi bistand til sosialtjenesten og barneverntjenesten, og av eget tiltak plikt til å gi opplysninger til sosial- og barnevernstjenesten dersom disse instanser bør gjennomføre tiltak til gunst for barn i barnehagen.

Mislighold

Dersom foresatte, som har barn i barnehagen, bryter eller unnlater å følge barnehagens vedtekter, retningslinjer og bestemmelser, kan eierstyre beslutte at barnet mister plassen. Det samme gjelder ved uregelmessig betaling, eller dersom foresatte har utestående foreldrebetaling på 1 måned eller mer.

Når hensynet tilsier det kan et barn, i særlige tilfeller, flyttes til en annen barnehage eller bli sagt opp. Før det blir gjort vedtak om å flytte/si opp et barn skal det være prøvd andre tiltak. Tiltaket skal være drøftet med foresatte. Vedtak om flytting/oppsigelse gjøres sentralt i Læringsverkstedet, ikke ved den enkelte barnehage, og i samråd med kommunen.

Dersom barnet blir hentet etter barnehagens ordinære åpningstid gjentatte ganger, kan eierstyret beslutte at barnet mister plassen. Skriftlig advarsel skal da være gitt på forhånd.

Endringer av vedtekter

Eierstyret kan endre retningslinjer for driften av barnehagen etter at endringsforslaget er forelagt samarbeidsutvalget til uttalelse. Disse vedtektene er vedtatt av eierstyret

Disse vedtektene er vedtatt av eierstyret.