Eierforhold

Sorknes barnehage SA er et andelslag med skiftende medlemstall og kapital.  Laget har begrenset ansvar.  Det enkelte medlem svarer således ikke utover sin andel for andelslagets forpliktelser.

Formål

Formålet er på beste måte å eie og drive barnehage i Åsheimveien 39, Frogner, for andelshavernes barn.

Andelslaget har ikke næring som formål, og er et nonprofitt foretak.

Medlemskap

Andelshaverne har førsterett til å ha sine barn i andelslagets barnehage. Én andel gir rett til én barnehageplass. Skal foresatte ha flere barn i barnehagen må det tegnes/kjøpes én andel pr. barn.  I tilfeller hvor dette ikke virker hensiktsmessig eller rimelig kan eierne representert ved andelslagets styre frafalle dette kravet.

Andelshaver som får seg tildelt barnehageplass er pliktig til å motta valg til andelslagets styre eller samarbeidsutvalget, samt delta i dugnader og annet som det kan forventes av barnas foreldre eller foresatte.

Andel

Hver andel skal være på kr. 3200,-. Hvis en andelshaver har andeler/plasser i barnehagen som ikke benyttes, har vedkommende plikt til å overdra plassen til andre interessenter. Overdragelse mellom ektefeller eller samboere som har felles barn trenger ikke styrets godkjennelse. Imidlertid må det gis melding til andelslaget innen 14 dager etter at overdragelsen har funnet sted. Styret avgjør til enhver tid gjeldende kurs.

Andelslaget

Andelslaget skal ledes av eierne representert ved et styre på tre (3) personer.  Hvert år står 2 styremedlemmer for valg, 1 for to år og 1 for ett år.  I tillegg til styre-medlemmene skal det hvert år velges to varamedlemmer til styret i nummerorden.   Til styret velger også personalgruppen i barnehagen en representant. Årsmøtet velger en valgkomite bestående av 2 personer, som sitter ett år av gangen.

Styret konstituerer seg selv.  Formannen og ett styremedlem har signaturen til laget.

Oppløsning

Dersom andelslaget skal oppløses krever dette ¾ flertall blant de fremmøtte på årsmøtet eller oppmøtte andeler med fullmakt fra annen andel.  Disse må representere minst halvparten av andelseierne.  Dersom årsmøtet i henhold til ovenstående ikke er vedtaksberettiget avholdes nytt årsmøte etter 3 uker og oppløsning kan skje ved ¾ flertall blant de fremmøtte.  Dersom laget blir oppløst skal andelene betales tilbake så langt det er midler til dette. Eventuelle midler utover dette skal overføres til den kommunale oppvekstutvalget i Lillestrøm kommune og nyttes til barnehageformål i kommunen.

Årsmøtet og generalforsamling

Årsmøtet er andelslagets øverste myndighet. Ordinært årsmøte skal holdes innen utgangen av mars måned. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være andelslagets styre i hende senest 4 uker før årsmøtet. Årsmøtet blir innkalt med 14 dagers varsel gjennom brev til dem som er registrert som andelshavere pr. 15. februar. Ved innkallingen skal det legges ved saksliste.

Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte dersom det skulle være behov for det.  Innkalling til ekstraordinært årsmøte skjer etter regler for ordinært årsmøte.  Dersom minst ¼ av medlemmene krever det, skal styret innkalle til ekstraordinært årsmøte.

Årsmøtet skal behandle:

  1. Godkjenning av årsmelding og regnskap.
  2. Foreta de valg som er nevnt i §5.
  3. Ta stilling til andre saker som er nevnt i innkallingen.

Årsmøtet ledes av formannen i styret. Hver andel gir én stemme. Stemmeberettiget er andel frammøtt på årsmøtet. Andelshavere kan overføre sin stemmerett til annen andelshaver i andelslaget ved skriftlig fullmakt. Alle vedtak som gjelder endringer i §1,2,3,4,5,6 og 7 med underparagrafer i andelslagets vedtekter, må ha 2/3 flertall. Dette flertallet må representere minst halvparten av andelene. Dersom årsmøtet i henhold til ovenstående ikke er vedtaksberettiget, avholdes nytt årsmøte etter 3 uker og saken kan da avgjøres med simpelt flertall. Simpelt flertall gjelder for resterende paragrafer og andre saker. På årsmøtet blir det ført møtebok som blir opplest når møtet er slutt og underskrevet av 2 representanter fra styret samt én fra salen.

Andelslagets styre, plikter

Andelslagets styre skal drive andelslaget på beste måte, i samsvar med andelslagets vedtekter og årsmøtets vedtak.  Styret velger forretningsfører.  Styrets formann kaller inn til årsmøte.

Styret skal føre møtebok.

Dersom den månedlige kontingent ikke blir betalt i rett tid, eller banken krever mulig lån som er tatt opp i forbindelse med andelen innfridd grunnet mislighold, kan styret omsette andelen og/eller bestemme at andelshaveren skal miste sin rett til barnehageplass øyeblikkelig.

Styret velger inntil to representanter til samarbeidsutvalget. Styrets representanter deltar etter eget ønske, på samarbeidsutvalgets møter. Styret holder vedtektene for barnehagen oppdaterte. 

Revisjon

Revisjonen skal gå nøye gjennom lagets regnskap, bøker og papir.  I tillegg til tallrevisjon skal det føres kontroll med lagets drift og om nødvendig gi melding til årsmøtet. All revisjon skal utføres av godkjent, ekstern revisor.

Fond

Overskudd i andelslaget nyttes til drift av barnehagen.