Før du søker oppfordres det til at du tar kontakt med barnehagemyndigheten i Lillestrøm kommune for veiledning. Kontakt oss på barnehageadmin@lillestrom.kommune.no

Kommunen som godkjenningsmyndighet

Kommunenes to hovedoppgaver som lokal godkjenningsmyndighet er å ha ansvar for at det finnes et samlet barnehagetilbud som dekker brukernes behov og ønsker, og å påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende lover og regelverk. Det siste gjør kommunen gjennom godkjenning av nye barnehager og tilsyn med de eksisterende barnehagene. Det er kommunen som har hovedansvaret for at det etableres barnehager som oppfyller kravene i regelverket og som sikrer barna et likeverdig pedagogisk tilbud. 

Barnehagen skal godkjennes av kommunen før virksomheten kan settes i gang. Godkjenning av barnehagen gir ikke automatisk rett til kommunalt driftstilskudd, dette må det særskilt søkes om. Lillestrøm kommune har tilnærmet full barnehagedekning, og det kan stilles krav til at nye barnehager skal inngå i kommunens barnehagebehovsplan og på den måten innlemmes i kommunens planer for å sikre tilstrekkelig barnehagekapasitet.

Last ned dokumenter

Barnehagebehovsplan og Rom-, areal og funksjonsprogram for kommunale barnehager

Barnehagebehovsplan for Lillestrøm kommune (PDF, 1,9 MB)

Rom- areal- og funksjonsprogram for kommunale barnehager (PDF, 3,8 MB)

Veileder for godkjenning av barnehage i Lillestrøm kommune

Kommunen som godkjenningsmyndighet

Barnehager skal godkjennes av kommunen før virksomheten kan settes i gang.

Lillestrøm kommune, ved barnehagemyndigheten, er lokal godkjenningsmyndighet (barnehagelovens § 14), og har ansvar for at kommunen har et barnehagetilbud som dekker brukernes behov. Videre har kommunen ansvar for at barnehagene drives i samsvar med lover og regelverk, godkjenner nye og fører tilsyn med eksisterende barnehager. Gjennom disse oppgavene sikrer kommunen at det etableres barnehager som oppfyller kravene i regelverket, og som gir barna et likeverdig pedagogisk tilbud. Kommunen skal allerede i etableringsfasen se til at barnehagelovens krav blir fulgt og at det for øvrig legges opp til en forsvarlig drift.

Lov om barnehager gjelder for alle ulike formene for barnehage. Det skilles likevel mellom ordinære barnehager, som driftes i egne tilrettelagte bygninger, og familiebarnehager, som er små enheter som driftes i private hjem. I dette dokumentet er spesielle betingelser som gjelder ordinære barnehager eller familiebarnehager spesifisert under den enkelte overskrift der det er aktuelt.

Særlig om finansiering av barnehager

Godkjenning av barnehage gir ikke automatisk rett til kommunalt driftstilskudd. Dette må det søkes særskilt om.

Kommunens finansieringsforpliktelse for private godkjente barnehager fremgår av barnehageloven § 19 første og andre ledd. Private barnehager som søkte om godkjenning før 01.01.2011 (dvs. før barnehagesektoren ble rammefinansiert), har et lovfestet krav på kommunalt tilskudd til ordinær drift, jf. første ledd. Når barnehager søker godkjenning etter 01.01.2011, følger det av barnehageloven at kommunen «kan» gi tilskudd. Det er derfor opp til kommunen om barnehager som søker om godkjenning etter 2011 skal få finansiering. Kommunens skjønn er fritt, men avgjørelsen må være i tråd med barnehageloven § 10 annet ledd som forplikter kommunen å tilpasse utbyggingsmønster og driftsformer til lokale forhold og behov.

Når kommunen behandler søknader om tilskudd etter barnehageloven § 19 annet ledd, dvs. barnehager som søker godkjenning etter 01.01.2011, har kommunen anledning til å gi tilskudd til deler av barnehagen. Dette gjelder både når en privat barnehage som allerede mottar tilskudd velger å utvide, og når en privat aktør vurderer å etablere en ny barnehage. I begge tilfeller står kommunen fritt til å gi tilskudd til en del av barnehagen. Ved behandling av tilskudd ved utvidelse av eksisterende drift, faller ikke den opprinnelige godkjenningen bort.

Bestemmelser i barnehageloven og andre regelverk

Barnehagelovens bestemmelser angir kommunens oppgaver. Barnehageloven § 6 beskriver hvilke virksomheter som plikter å søke godkjenning. Videre har § 14 nærmere regler for kommunens godkjenning av barnehager. Kommunen avgjør søknad om godkjenning etter vurdering av barnehagens egnethet i forhold til mål og innhold, jfr. §§ 1 og 2. Barnehageloven har en egen bestemmelse som regulerer godkjenning av familiebarnehager, § 15.

Kommunen kan ved godkjenning sette vilkår for driften med hensyn til antall barn, barnas alder og oppholdstid. Godkjenning av barnehage er et enkeltvedtak og kan påklages til Statsforvalteren.

Det stilles også krav til barnehagene andre regelverk, blant annet

  • Plan- og bygningsloven
  • Byggeforskriften
  • Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.
  • Arbeidsmiljøloven
  • Brann- og eksplosjonsvernloven
  • Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn
  • Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr

De aktuelle lover kan finnes på www.lovdata.no

Ansvarsforhold

Kommunen er eier for egne barnehager, og godkjennings- og tilsynsmyndighet for både egne, andre offentlige og privateide barnehager. I Lillestrøm kommune er det skilt mellom eier- og myndighetsoppgaver på barnehageområdet. Kommunens roller er tydeliggjort i barnehageloven slik at loven skal være et best mulig verktøy i utøvelsen av kommunens oppgaver.

Barnehageeiers ansvar

Barnehageeier skal etter barnehageloven § 7 drive virksomheten i samsvar med gjeldende lover og regler. Barnehageeier må i søknaden dokumentere at inne- og uteareal, samt driften for øvrig samsvarer med gjeldende regelverk. Når barnehagen er godkjent, har eier ansvar for å registrere virksomheten i Enhetsregisteret.

Barnehagemyndighetens ansvar

Kommunen er lokal barnehagemyndighet, jfr., barnehageloven § 10, og har ansvar for godkjenning av barnehager etter barnehageloven § 14, og familiebarnehage etter § 15 og Forskrift om familiebarnehager.

Statsforvalterens ansvar

Statsforvalteren er klageinstans for kommunens vedtak om godkjenning, jfr. barnehageloven § 54. Dersom kommunen avslår søknaden eller setter vilkår ved godkjenningen, kan søker klage saken inn for statsforvalteren.

I barnehageloven § 54 er statsforvalteren gitt hjemmel til å føre tilsyn med at kommunen utfører de oppgaver den er pålagt som barnehagemyndighet. Dette innebærer blant annet at statsforvalteren kan føre tilsyn med kommunens arbeid med godkjenning av barnehager.

Andre myndigheters ansvar

Det stilles krav til barnehagene også etter annet regelverk enn barnehageloven. Dette gjelder blant annet plan- og bygningsloven og Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. De enkelte kommunale instanser har selv ansvar for håndhevelsen av eget regelverk, men barnehagemyndigheten må legge til rette for et nært samarbeid med de aktuelle instanser.

Godkjenning av barnehager i ulike instanser

Kommunen har veiledningsplikt overfor alle som ønsker å etablere barnehage. Veiledningsplikten gjelder uavhengig av om barnehagemyndigheten mener det er behov for å opprette nye barnehageplasser eller ikke. Barnehagemyndigheten plikter å redegjøre for barnehagedekningen i kommunen og det eksisterende tilbudet i området, slik at den som ønsker å etablere en ny barnehage kan danne seg et realistisk bilde av behovet. Barnehager som barnehagemyndigheten vurderer som egnet i tråd med formåls- og innholdsbestemmelsene i loven, har rett til godkjenning. Dette gir lik rett til etablering for private og kommunale virksomheter.

I tillegg til barnehagemyndigheten, som godkjenner etter Lov om barnehager med forskrifter, er det tre kommunale myndigheter som er særlig aktuelle i forbindelse med søknad om godkjenning av barnehage. Det er bygningsmyndigheten, helsemyndigheten og brannvesenet. I tillegg kreves det et samarbeid med Arbeidstilsynet og Mattilsynet, som begge er statlige myndigheter.

Plan- og bygningsmyndigheten

Plan- og bygningsmyndigheten godkjenner bygningen i medhold til plan- og bygningsloven. Enhver ordinær barnehage, uavhengig av om det er nybygg eller endring av eksisterende bebyggelse, er søknadspliktig i henhold til plan- og bygningsloven § 93.

Det stilles krav til bygningsteknisk kompetanse for å bli godkjent som ansvarlig søker etter plan- og bygningsloven. Det anbefales at de som ønsker å etablere barnehage knytter til seg en ansvarlig søker som kan ta hånd om søknadsprosessen. Arkitektkontor, entreprenørfirma eller en byggmester påtar seg slike oppdrag.

Familiebarnehager for enkel gruppe (inntil 5 barn) er ikke søknadspliktig. Familiebarnehage for dobbel gruppe (inntil 10 barn) er søknadspliktig. Det gis ikke godkjenning til doble grupper i ubebodde lokaler jf. § 3 i forskrift om familiebarnehager.

Helsemyndigheten

Etablering av nye barnehager, eller utvidelse og endring av eksisterende barnehager, er søknadspliktig etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. Kommunen skal gjennom godkjenning og tilsyn se til at barnas helse, miljø og sikkerhet i barnehagen blir ivaretatt. Forskriftens § 3 stiller krav til internkontroll og internkontrollsystem. Det må være tatt tilstrekkelig hensyn til trafikkforhold, grunnforhold (radon), luftforurensning, støy, klimaforhold og risikofaktorer miljøet. Søker må ta kontakt med tjenesteområdet Helse og mestring for veiledning og befaring. Søknad i henhold til HMS-forskriften skal sendes til kommuneoverlegen.

Brannvesenet

Barnehager er definert som særskilt brannobjekt i henhold til brann- og eksplosjonsloven. Hva dette innebærer må avklares med brannvesenet tidligst mulig.

Arbeidstilsynet

Bygninger som inneholder arbeidsplasser, skal i henhold til arbeidsmiljøloven godkjennes av Arbeidstilsynet. Søknad sendes Arbeidstilsynet i det distrikt barnehagen tilhører, og godkjenning må foreligge før en byggetillatelse gis.

Mattilsynet

Institusjoner der det oppbevares og selges mat skal meldes til Mattilsynet som næringsvirksomhet.

Barnehagemyndigheten

Kommunens barnehagemyndighet har en særlig veiledningsplikt når søkere har kommet så langt i prosessen at det skal søkes om godkjenning. Kommunen må etter behov gi en utfyllende redegjørelse for hva som ligger i de ulike kravene etter barnehageloven. Dette gjelder for eksempel hva som kreves med hensyn til bemanning, vedtekter, formåls- og innholdsbestemmelsen osv.

Dersom søknaden eller vedleggene inneholder feil, misforståelser, unøyaktigheter eller andre mangler, skal det varsles om dette slik at søker gis mulighet til å rette opp manglene. Barnehagemyndigheten gir veiledning om hvordan dette kan gjøres.

Barnehagemyndigheten skal ved behandling av søknad om godkjenning foreta en konkret vurdering av barnehagens egnethet i forhold til de krav som stilles i §§ 1 og 2 om barnehagens formål og innhold. Av disse bestemmelsene framgår det blant annet at barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal gi barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter. Dette medfører krav om utforming, innhold og bemanning.

Vesentlige områder som behandles i godkjenningsprosessen

Lokaler og uteområde

Barnehagens lokaler og uteområde må være egnet for barnehagedrift. Etter barnehageloven § 2 skal barnehagen gi muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser samt aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser. Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder og funksjonsnivå, samt tilgjengelighet for alle. Dette pålegget stiller mange og varierte krav til barnehagens lokaler, uteområde og inventar.

Veiledende arealnorm

Barnehagemyndigheten skal ved godkjenning fastsette barnas leke- og oppholdsareal inne. Det er imidlertid barnehagens eier som fastsetter antall kvadratmeter pr. barn. Dette kalles barnehagens arealnorm. Arealnormen skal framgå av barnehagens vedtekter. Veiledende norm for barns lekeareal er 4 kvadratmeter netto pr. barn over 3 år, og 5,3 kvadratmeter netto pr. barn under 3 år. Utearealet i barnehagen bør være om lag seks ganger så stort som leke- og oppholdsarealet inne. Til dette arealet regnes ikke parkeringsplass, tilkjørselsveier og lignende.

Bemanningsplan

Barnehagepersonalet består i hovedsak av barnehagelærere, barne- og ungdomsarbeidere og assistenter.

Det er i barnehagelovens § 2 stilt krav om at barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet.
Barnehageloven § 24 stiller krav om at hver barnehage skal ha en styrer som har den daglige ledelsen av virksomheten. Barnehageloven § 25 sier pedagogisk leder må ha utdanning som barnehagelærer. Barnehagen skal ha minst en pedagogisk leder per syv barn under 3 år, og en pedagogisk leder per 14 barn over 3 år. Hvis barnetallet overstiger dette, med ett barn mer enn 7/14, må det tilsettes en hel stilling pedagogisk leder. Barnehageloven § 26 sier at bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet, og presiserer at det skal være minst en ansatt per tre barn under 3 år, og en ansatt per seks barn over 3 år.

Barnehagemyndigheten krever ved søknad om godkjenning at det framlegges en bemanningsplan for virksomheten.

For familiebarnehager stilles det andre krav til bemanning. I følge § 5 Pedagogisk bemanning, i forskrift om familiebarnehager, skal det gis pedagogisk veiledning til assistenten i det enkelte hjem i barnehagens åpningstid. Den pedagogiske veiledningen skal gis av utdannet barnehagelærer.

Vedtekter

Barnehageeier skal fastsette barnehagens vedtekter, jfr. barnehageloven § 8. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes forhold til barnehagen. I barnehageloven § 8 er det beskrevet hvilke punkter vedtektene skal inneholde.

Politiattest

Barnehageloven § 30 og Forskrift om politiattest i barnehager har nærmere regler om krav til tilfredsstillende politiattest. Det skal fremlegges politiattest fra ansatte i barnehagen og fra andre personer som regelmessig oppholder seg der. Dersom eier selv skal arbeide eller oppholde seg regelmessig i barnehagen skal det foreligge politiattest for eier før godkjenning kan gis.

Barnehagemyndigheten skal kontrollere at tilfredsstillende politiattester foreligger før godkjenning kan gis.

Lekeplassutstyr og inventar

Lekeplassutstyr og annet utstyr i barnehagen er ikke gjenstand for godkjenning etter barnehageloven. Det er barnehageeier som har ansvar for at det utvises aktsomhet og treffes tiltak for å forebygge skader, jfr. Produktkontrolloven og Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr og Forskrift om internkontroll.

Barnehagemyndigheten vurderer likevel om uteområdet er egnet for barnehagedrift.

Vilkår ved godkjenning

Ifølge barnehageloven § 14 kan kommunen ved godkjenningen sette vilkår for driften i forbindelse med antall barn, barnas alder og oppholdstid. Barnehagemyndigheten kan derfor i godkjenningsprosessen ta stilling til hvor mange barn barnehagens inne- og uteområder tillater, om barnehagen er egnet for alle aldersgrupper, samt om det er egnet for heldagsopphold eller kun deltidsopphold.

Familiebarnehager

Familiebarnehager er den eneste særskilte barnehagetypen som er nevnt i barnehageloven. Nærmere definisjon av familiebarnehager framkommer i Forskrift om familiebarnehager § 1. Familiebarnehager godkjennes etter lovens § 15 og Forskrift om familiebarnehager.

Ved godkjenning av familiebarnehager skal både virksomhetens organisering og hjemmet godkjennes. Godkjenning av virksomhetens organisering innebærer en formell kontroll av at familiebarnehagen tilfredsstiller krav i eller medhold av barnehageloven. Ved godkjenning av det enkelte hjem skal godkjenningsmyndigheten vurdere om hjemmet er egnet for formålet.
Godkjenning gis for et bestemt antall barn.

Åpne barnehager

Åpne barnehager skiller seg særlig fra andre driftsformer ved at barna ikke blir tildelt faste plasser. Virksomheten er basert på at de voksne som følger barna er en del av bemanningen og at de aktivt tar del i alt det daglige arbeidet. De fleste åpne barnehager har en åpningstid på mindre enn 20 timer pr. uke og har derfor ikke plikt til å søke om godkjenning. Dersom den åpne barnehagen oppfyller de nærmere angitte vilkårene i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. § 2, må barnehagen søke helsemyndigheten i kommunen om godkjenning.

Godkjenning - vedtak

Vedtaket om godkjenning skal utformes så konkret og presist som mulig. Barnas totale leke- og oppholdsareal og barnehagens arealnorm skal være nevnt i godkjenningen. Kommunen skal i forbindelse med tilskuddsberegning kontrollere at barnehagen har plass til barna innenfor barnehagens godkjenning. Barnehagemyndigheten skal også vurdere uttalelser og vedtak gitt av andre instanser, og eventuelle merknader skal beskrives i selve godkjenningsvedtaket.

Etter forvaltningslovens § 27 tredje ledd skal vedtaket også inneholde opplysninger om klageadgang, klagefrist, klageinstans og framgangsmåter ved klage, samt om retten etter forvaltningslovens § 18 til å se sakens dokumenter.

Klagebehandling

En klage over et vedtak om godkjenning av barnehage skal sendes kommunen. I klagen skal klager opplyse om hvilke endringer som ønskes i vedtaket, og gi en begrunnelse for dette. Dersom barnehagemyndigheten ikke finner grunnlag for å gjøre om sitt vedtak, skal kommunen oversende klagen med sakens dokumenter til statsforvalteren.

Lover og forskrifter

Lover og forskrifter som regulerer godkjenning av barnehager: 

Aktuelle nettsteder

Søk om godkjenning av barnehage

Godkjenning av ordinær barnehage

Søk om godkjenning av ordinær barnehage

Godkjenning av familiebarnehage

Ønsker du å søke om godkjenning av familiebarnehage, ta kontakt på barnehageadmin@lillestrom.kommune for søknadsskjemaer.

Relevante sider

Barnehagemyndigheten 

Kommunen er lokal barnehagemyndighet og skal se til at barnehagene drives i samsvar med barnehageloven og tilhørende forskrifter.

Les mer om barnehagemyndigheten