Kommunenes to hovedoppgaver som lokal godkjenningsmyndighet er å ha ansvar for at det finnes et samlet barnehagetilbud som dekker brukernes behov og ønsker, og å påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende lover og regelverk. Det siste gjør kommunen gjennom godkjenning av nye barnehager og tilsyn med de eksisterende barnehagene. Det er kommunen som har hovedansvaret for at det etableres barnehager som oppfyller kravene i regelverket og som sikrer barna et likeverdig pedagogisk tilbud. 

Barnehager skal godkjennes av kommunen før virksomheten kan settes i gang. Godkjenningsordningen skal sikre at det etableres gode barnehager. Kommunen skal allerede i etableringsfasen se til at barnehagelovens krav blir fulgt og at det for øvrig legges opp til en forsvarlig drift. 

 Godkjenning av barnehage gir ikke automatisk rett til kommunalt driftstilskudd. Dette må det særskilt søkes om. 

Søk om godkjenning av ordinær barnehage

Søk om godkjenning av ordinær barnehage

Søk om godkjenning av familiebarnehage

Søknad om godkjenning av ordningen/organiseringen av familiebarnehagen:

Søk om godkjenning av familiebarnehage (del 1)

Søknad om godkjenning av det enkelte hjem/gruppe:

Søk om godkjenning av familiebarnehage (del 2)