Ofte stilte spørsmål

Hvem har rett til barnehageplass?

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august.

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november kan få plass fra august, men de har rett til plass innen utgangen av den måneden de fyller ett år.

Alle som ønsker plass innen 30.11. er med i årets hovedopptak.

Hvor har barnet rett til barnehageplass?

Barn har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt. Du må altså være bosatt i Lillestrøm kommune for å ha plass i kommunal barnehage.

Hvis du skal flytte til Lillestrøm, men ikke har adresse her ennå, kan du søke, og få tilbud om plass, men flyttemelding må vises før plassen kan tas i bruk.

De private barnehagene gir primært plass til barn bosatt i Lillestrøm kommune, men ved ledig kapasitet kan de ta inn barn fra andre kommuner. Se den enkelte barnehages vedtekter.

Finn barnehager i Lillestrøm

Hvordan fungerer opptaket?

Alle barnehagene i Lillestrøm har felles opptaksrutiner -både kommunale- private- og familiebarnehager.

Hovedopptak

Hovedopptak er opptak til barnehageplasser som blir ledige i august når det eldste årskullet slutter i barnehagen og begynner på skolen.

Alle søknader og dokumentasjon som vi har mottatt innen 01.03. er med i hovedopptaket, hvis ønsket startdato er innen 30.11. Er det ønsket startdato senere enn 30.11. er søknaden med i suppleringsopptak  til ledige plasser etter den dato som er ønsket startdato.

Barn fra familiebarnehager i Lillestrøm med aldersbegrensning får prioritet ved overflytting til annen barnehage i hovedopptaket. Slik prioritet gis ved overflytting til alle de kommunale barnehagene og til noen av de private barnehagene, se den enkelte barnehages vedtekter. 

Suppleringsopptak

Suppleringsopptak er opptak til barnehageplasser som blir ledige utenom hovedopptaket. Suppleringsopptak gjøres hver gang det blir en ledig plass.

Alle aktive søknader er med i suppleringsopptak for plasser som blir ledige etter den datoen som er ønsket startdato.

Søknadsfrist til hovedopptaket

Søknadsfrist til hovedopptaket er 1. mars.

Hvem får plass?

Hovedopptaket går over flere runder. Alle som har søkt innen fristen 01.03 og med ønsket oppstart innen 30.11 vil få svar i løpet av disse rundene.

I første runde vil tilbud kun sendes ut fra barnehager som er satt som ønske nr. 1.
I de neste rundene prioriteres de med ønske nr. 1, deretter de med ønske nr. 2,  og i resten av hovedopptaket er det trekningsnummeret som gjelder.

Det er viktig å merke seg at man får kun ett tilbud i hovedopptaket. Dersom man takker nei til det tilbudet, får man muligheten til å stå på venteliste på valgene over på lista over ønskede barnehager inn i det supplerende opptaket. Dersom det også er ønskelig å få tilbud fra andre barnehager, i tillegg til de man har søkt på, må det legges inn en ny søknad og hukes av på at man ønsker det.

I suppleringsopptaket har alle som har barnehagens navn blant sine ønsker like sjanser på plass i den enkelte barnehage, enten det er 1., 2. eller 3. ønske. 

Noen barnehager prioriterer søkere som har barnehagen som 1. eller 2. ønske, dette gjelder hele året.

Viser ellers til vedtektene i de forskjellige barnehagene.

Hvem har prioritet ved opptak?

Hvis det søkes om prioritet på ventelistene på grunn av spesielle behov, må relevant dokumentasjon være mottatt innen søknadsfristen 1. mars for å gjelde i hovedopptaket. Dersom dokumentasjon leveres etter fristen vil eventuell prioritet gjelde fra den dagen det er innvilget.
Når det er flere søkere enn plasser, skal følgende prioriteres ved opptak, jamfør barnehageloven:

  • Barn med funksjonsnedsettelse. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har funksjonsnedsettelse. Sakkyndig instans kan være lege, psykolog eller pedagogisk-psykologisk tjeneste. Sakkyndig vurdering må vedlegges søknaden.
  • Barn som det er fattet vedtak om etter barnevernsloven § 5-1 første ledd bokstav a til d, § 3-1 og § 3-4 første ledd bokstav b, har rett til prioritet ved opptak i barnehage.  Kopi av vedtak må sendes Oppvekst.

Andre grupper som kan prioriteres skal være presisert i den enkelte barnehages vedtekter, og kan variere fra barnehage til barnehage. Vedtektene kan du finne på barnehagens nettsted, eller ved å kontakte barnehagen.

Hvordan vet jeg at søknaden er mottatt?

På siste side i søknaden står det at søknaden er registrert. Vi sender i tillegg en bekreftelse til deg på e-post.

Du kan også logge deg inn på søknadsprogrammet og se at søknaden ligger under Status på søknad – Aktive saker.

Når får jeg svar?

Svar på søknad om barnehageplass sendes ut i flere puljer. Alle får svar innen utgangen av mai.

Du får svar på søknaden når det er ledig plass til ditt barn. Når det blir en ledig plass i en barnehage, er det trekning blant barna på ventelisten. Tilbud blir sendt på e-post og i Altinn, Digipost eller e-boks. Du må gå inn i Foreldreportalen (Vigilo) og svare på tilbudet når du får det.

Spørsmål om opptak

Har du spørsmål om opptak i barnehage, kan du kontakte oss på e-post.

 

Slik søker du om barnehageplass

Send èn søknad. Den kan gjelde for flere barnehager. Dette gjelder både til hovedopptaket, med søknadsfrist 1. mars, og til opptak gjennom hele barnehageåret.

Vi anbefaler deg å bruke chrome nettleser når du søker. 

Søk barnehageplass