§1 Vedtektenes formål

Vedtektene inneholder opplysninger som er av betydning for foreldrenes forhold til barnehagen og fastsettes av barnehageeier. Vedtektene utfyller Lov om barnehager (barnehageloven) med tilhørende forskrifter.

§2 Den kommunale forvaltningen

De åpne barnehagene eies av Lillestrøm kommune, og drives i samsvar med barnehageloven med tilhørende forskrifter, kommunale planer og vedtak. Barnehagenen har et internkontrollsystem. De åpne barnehagene ligger i lokaler tilknyttet ordinære barnehager, styrer i de ordinære barnehagene er daglige ledere. 

§3 Politiattest og taushetsplikt

Alt personale i Åpen barnehage må vise politiattest før de kan tiltre, barnehageloven § 30. Personalet har taushetsplikt i henhold til barnehageloven § 44.

§4 Barnehagens formål

  • Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.
  • Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.
  • Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

§5 Opplysningsplikt

Personalet i Åpen barnehage har i enkelte tilfeller opplysningsplikt til sosialtjenesten, den kommunale helse – og omsorgstjenesten og barnevernet, jf. Barnehageloven §§ 45 og 46.

§6 Opphold i barnehagen

Barn og foreldre kan være i barnehagen så lenge de ønsker innenfor barnehagens åpningstid.
Barn med smittsomme sykdommer/redusert allmenntilstand skal holdes hjemme.

§ 7 Åpningstid

Åpningstiden er fra 10.00 til 14.00 to dager per uke. Barnehagene er stengt i skolens juleferie, påskeferie og sommerferie.

§ 8 Foreldrebetaling

Tilbudet er gratis.

§ 9 Kontantstøtte

Besøk i åpen barnehage påvirker ikke utbetaling av kontantstøtte.

§ 10 Opptakskrets

Det er åpent for alle barn i alderen 0-6 år som er bosatt i Lillestrøm kommune, og som er i følge med en voksen. Det er ingen påmelding, men besøkende må registrere seg ved oppmøte.

§ 11 Erstatningsplikt og forsikring

Barnehagene har som hovedregel ingen erstatningsplikt ved tap eller skade på barnas medbrakte personlige eiendeler som for eksempel, klær, vogner, leker m.m. Dersom skaden skyldes at ansatte har handlet forsettlig eller uaktsomt, kan det være aktuelt å erstatte slike skader eller tap, jf.
erstatningsloven kapittel 2.
Barn i Lillestrøms kommunale barnehager er kollektivt ulykkesforsikret for den tiden de oppholder seg i barnehagen, på utflukter, reiser og liknende som er arrangert av barnehagen, og på direkte vei til og fra barnehagen.

§ 12 Ikrafttredelse

Vedtektene er gjeldende fra 1.januar 2020 i Lillestrøm kommune. 
Sist endret etter vedtak i KS 29.03.2023. 
Redaksjonelle endringer foretas administrativt.