Kapittel 1 Innledende bestemmelser

§ 1 Vedtektenes formål

Vedtektene inneholder opplysninger som er av betydning for foreldrenes forhold til barnehagen, og fastsettes av barnehageeier. Vedtektene utfyller lov om barnehager (barnehageloven) med tilhørende forskrifter.

§ 2 Den kommunale forvaltningen

De kommunale barnehagene eies av Lillestrøm kommune, og drives i samsvar med barnehageloven med tilhørende forskrifter, kommunale planer og vedtak. Barnehagene har et internkontrollsystem for å sikre at kravene i barnehageloven og forskriftene til loven følges. Internkontrollen skal være
systematisk og tilpasset barnehagens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold.

Den som er ansvarlig for barnehagen skal:

 • utarbeide en beskrivelse av barnehagens hovedoppgaver, mål og organisering
 • ha nødvendige rutiner og prosedyrer
 • avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik
 • dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig
 • evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll

Lillestrøm kommune er ansvarlig for samordning, planlegging og drift av barnehagene. Administrativt er barnehagene tilknyttet Oppvekst med direktør oppvekst som ansvarlig. Styrer har ansvaret for den daglige driften.

§ 3 Arealnorm

Lillestrøm kommune følger veiledende arealnorm for barns innendørs leke – og oppholdsareal som er 4 kvm per barn over 3 år og 5,3 kvm per barn under 3 år.

§ 4 Politiattest og taushetsplikt

Alt personale i barnehagen må vise politiattest før de kan tiltre, barnehageloven § 30. Personalet har taushetsplikt i henhold til barnehageloven § 44.

Kapittel 2 Barnehagens formål

§ 5 Barnehagens formål

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet
og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

Kapittel 3 Samarbeid og medvirkning

§ 6 Barns medvirkning

Et grunnleggende hensyn i barnehagens arbeid skal være barns beste. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet.

§ 7 Foreldreråd og samarbeidsutvalg

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et samarbeidsutvalg, jf. barnehageloven §§ 4 og 5.

Foreldrerådet består av foreldrene og skal fremme barns fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ, og består av foreldre og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Barnehagens styrer fungerer som utvalgets sekretær og har møte – og talerett.

Barnehageeier skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget. For foreldrerådet vil dette være saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen, for eksempel foreldrebetaling. For samarbeidsutvalget vil det være saker som er viktig for barnehagens
innhold og virksomhet og for forholdet til foreldrene, for eksempel barnehagens årsplan, jf. barnehageloven § 2 siste ledd.

§ 8 Opplysningsplikt

Personalet i barnehagen har i enkelte tilfeller opplysningsplikt til sosialtjenesten, den kommunale helse – og omsorgstjenesten og barnevernet, jf. barnehageloven §§ 45 og 46.

Kapittel 4 Søknad og opptak

§ 9 Samordnet opptak

De kommunale barnehagene inngår i kommunens samordnede opptaksprosess. Samordnet opptak skal sikre likebehandling av kommunale og private barnehager. Brukernes ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved selve opptaket, jf. barnehageloven § 17. Kommunedirektøren har opptaksmyndighet i kommunale barnehager.

§ 10 Opptakskrets

Opptakskrets for de kommunale barnehagene er Lillestrøm kommune. Brukernes ønsker og behov skal tillegges stor vekt. Barnets rett til barnehageplass gjelder innen opptakskretsen, jf. barnehageloven § 16. Barnet må være bosatt i kommunen ved oppstart i barnehagen. Dersom det ikke er ledige plasser i de søkte barnehagene, kan kommunen tilby plass i en annen barnehage.

§ 11 Opptakskriterier

Følgende grupper har prioritet ved hovedopptak
(i prioritert rekkefølge)

a. Barn med nedsatt funksjonsevne. Det skal foreligge en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne, jf. barnehageloven § 18.

Barn som det er fattet vedtak om etter barnevernsloven § 5-1 første ledd bokstav a til d, § 3-1 og § 3-4 første ledd bokstav b, har rett til prioritet ved opptak i barnehage.

b. Barn med søsken i den aktuelle barnehagen på det tidspunktet barnet begynner i barnehagen. Når et av søsknene får plass i en barnehage, vil de andre barna få søskenprioritet i denne barnehagen allerede i samme runde av hovedopptaket.

c. Overflytting fra barnehage med aldersbegrensning (familiebarnehager).

d. Barn som søker overflytting til en annen barnehage i kommunen. Dette gjelder kun i hovedopptakets to første runder.

e. I hovedopptakets første runde vurderes kun 1. ønsker. I de neste rundene prioriteres 1. ønsker, deretter 2. ønsker.

f. Barn som ikke har barnehageplass innen kommunegrensen.

 

I særlige tilfeller kan kommunen, i samarbeid med barnehageeier, foreta en skjønnsmessig vurdering av hvilke barn som bør prioriteres. Dette vil for eksempel være:

 • Barn fra familier som har store belastninger på grunn av sykdom eller funksjonshemming hos foreldre eller søsken. Dokumentasjon ikke eldre enn tre måneder fra sakkyndig instans må bekrefte at foreldre eller søsken har alvorlig og varig sykdom eller funksjonshemming.
 • Barn der foreldre deltar i introduksjonsprogram for flyktninger ved barnets oppstartdato. Bekreftelse må legges ved søknad.
 • Barnegruppens sammensetning

Ved hovedopptaket fordeles plassene etter trekningsnumre under ellers like vilkår.

 

Følgende grupper har prioritet ved supplerende opptak (i prioritert rekkefølge)

a. Barn med nedsatt funksjonsevne. Det skal foreligge en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne, jf. barnehageloven § 18.

Barn som det er fattet vedtak om etter barnevernsloven § 5-1 første ledd bokstav a til d, § 3-1 og § 3-4 første ledd bokstav b, har rett til prioritet ved opptak i barnehage.

b. Barn med søsken i den aktuelle barnehagen på det tidspunktet barnet begynner i barnehagen. Når et av søsknene får plass i en barnehage, vil dette utløse søskenprioritet for øvrige søsken.

c. Barn som ikke har barnehageplass innen kommunegrensen.

d. Barn som er i sitt siste barnehageår før skolestart.

 

I særlige tilfeller kan kommunen, i samarbeid med barnehageeier, foreta en skjønnsmessig vurdering av hvilke barn som bør prioriteres. Dette vil for eksempel være:

 • Barn fra familier som har store belastninger på grunn av sykdom eller funksjonshemming hos foreldre eller søsken. Dokumentasjon ikke eldre enn tre måneder fra sakkyndig instans må bekrefte at foresatte eller søsken har alvorlig og varig sykdom eller funksjonshemming.
 • Barn der foreldre deltar i introduksjonsprogram for flyktninger ved barnets oppstartdato. Bekreftelse må legges ved søknad.

Under ellers like vilkår vil barnegruppens sammensetning bli vektlagt ved fordeling av plass.

§ 12 Saksbehandling ved opptak

a. Søknad om barnehageplass og overflytting til annen barnehage gjøres på fastsatt søknadskjema, fortrinnsvis elektronisk på kommunens innbyggerportal.

b. Tildeling og avslag på barnehageplass skjer i samsvar med de fastsatte
opptakskriteriene i § 11.

c. Brukernes ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved selve opptaket, jf.
barnehageloven § 17 første ledd.

d. Barn med nedsatt funksjonsevne kan tildeles plass i en annen barnehage enn foreldrene ønsker, dersom den andre barnehagen er bedre tilrettelagt eller har spesiell kompetanse knyttet til barnets behov.

e. Tildeling av plass gjelder til og med 31. juli det året barnet begynner på skolen eller til barnet flytter ut av kommunen. Ved flytting fra kommunen gjelder oppsigelsesfristen, jf. § 20.

f. Ved tilbud om barnehageplass på et lavere ønske enn første ønske, vil barnet automatisk stå på venteliste til høyere ønsker. Foresatte kan velge å takke nei til fortsatt ventelisteplass.

g. Kommunen har ett hovedopptak hvert år. Dette gjelder plasser som blir ledige ved barnehageårets begynnelse i august. Søknadsfrist til hovedopptaket er 1. mars og med ønsket oppstart innen 30.11. Hvert barn vil kun få et tilbud i hovedopptaket. 

h. Hovedopptaket foregår ved elektronisk trekning. Samtlige barn med rett til plass tildeles et tilfeldig trekningsnummer. For å innfri flest mulig ønsker, prioriteres og tildeles kun søkernes førsteønske i hovedopptakets første runde. I de neste rundene prioriteres 1. ønsker, deretter 2. ønsker.

i. Opptak til ledige plasser gjennomføres hele året på grunnlag av søkerlisten på det aktuelle tidspunktet.

§ 13 Klagerett

Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass.

Søker kan klage dersom søker verken får sitt første eller andre ønske oppfylt.

Klagen må være skriftlig og sendes kommunen. Den må vise til hvilken avgjørelse det klages på og begrunnes.

Klagefristen er tre uker.

Dersom kommunen ikke tar klagen under behandling eller ikke gir klager medhold i at denne skulle vært tilbudt den ønskede barnehageplassen, skal kommunen sende klagen til kommunens klageorgan. De vil ta stilling til om det har blitt gjort en saksbehandlingsfeil i hovedopptaket. 

Kapittel 5 Opphold i barnehagen

§ 14 Helseopplysninger

Barnehagen vil i forbindelse med oppstart innhente opplysninger om barnets helse før barnet begynner i barnehagen, jf. Lov om barnehager § 50.

Barn med smittsomme sykdommer/redusert allmenntilstand skal holdes hjemme. I tvilstilfeller avgjør styrer om barnet må holdes hjemme.

§ 15 Åpningstider

Barnehagene holdes åpne mandag – fredag fra kl. 07.00 til kl. 17.00. Barnehagene er stengt i uke 28 og 29, i tillegg til jul- og nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagene kl. 12.00. Barnehagene har fem planleggingsdager i løpet av året, da er barnehagene stengt.

§ 16 Permisjon

Det gis ikke permisjon fra opphold i barnehage.

§ 17 Ferie

Juli måned er betalingsfri, uavhengig av når barnet har ferie.

Barna skal ha fire uker ferie i løpet av barnehageåret. Tre uker bør være sammenhengende ferie og skal tas i hovedferieperioden (1. juni – 30. september).

Barnehagen er stengt i uke 28 og 29, og to av ferieukene ukene må tas ut da.

Hvis barnet ikke skal fortsette i barnehagen etterfølgende barnehageår, må hele ferien avvikles innen 31. juli.

Ferie skal meldes til barnehagen innen frist gitt av styrer før skoleferiene. For at ferie utenom skoleferiene skal registreres som del av de fire pålagte ferieukene, må ferie meldes til barnehagen senest en uke før barnet skal ha ferie.

§ 18 Erstatningsplikt og forsikring

Barnehagene har som hovedregel ingen erstatningsplikt ved tap eller skade på barnas medbrakte personlige eiendeler som for eksempel, klær, vogner, leker m.m. Dersom skaden skyldes at ansatte har handlet forsettlig eller uaktsomt, kan det være aktuelt å erstatte slike skader eller tap, jf. erstatningsloven kapittel 2.

Barn i Lillestrøms kommunale barnehager er kollektivt ulykkesforsikret for den tiden de oppholder seg i barnehagen, på utflukter, reiser og liknende som er arrangert av barnehagen, og på direkte vei til og fra barnehagen.

§ 19 Betaling

Betaling for barnehageplass skjer etter forskrift om foreldrebetaling i barnehager og de til enhver tid gjeldende satser og retningslinjer vedtatt av kommunestyret. Familiens restanser i betaling for tidligere opphold i barnehage eller skolefritidsordning må være oppgjort innen barnet kan få
begynne i barnehagen.

Retningslinjer for betaling

 1. Betaling skjer hver måned på tilsendt faktura. Det betales for 11 måneder pr. år. Juli måned er betalingsfri.
 2. Betaling regnes fra avtalt startdato i tilbudsbrevet.
 3. Foreldrebetaling for en plass i barnehage skal ikke settes høyere enn makspris. Maksimalgrensen blir fastsatt i Stortingets årlige budsjettvedtak. Det er et tillegg for matservering. Dette faktureres som kostpenger. Pris og mattilbud varierer i de ulike barnehagene.
 4. Søskenmoderasjon gis uavhengig av om søsken går i samme barnehage. Det betales full pris for 1. barn, 30 % søskenmoderasjon for søsken nr. 2 og 100 % for søsken nr. 3 og øvrige.
 5. Husstander med lav inntekt har rett til redusert oppholdsbetaling. Kommunen følger forskrift om foreldrebetaling i barnehager.
 6. Hvis betaling ikke er mottatt innen fristen sendes inkassovarsel inklusive gebyr. Forsinkelsesrenter vil påløpe fra forfallsdatoen på fakturaen til betalingsdato.
 7. Hvis inkassovarselet ikke blir betalt innen fristen, sendes skriftlig varsel om oppsigelse av plassen.
 8. Ved manglende betaling, vil kravet bli sendt til innfordring, og kan medføre ytterligere omkostninger samt rettslig inndriving av kravet.

Redusert drift

Ved uforutsette hendelser slik at driften må innstilles helt eller delvis, er ikke Lillestrøm kommune erstatningspliktig for tapt arbeidsfortjeneste eller lignende til foreldre. Reduksjon av foreldrebetaling vil bare kunne skje dersom åpningstiden er mindre enn syv timer pr. dag. Ved en
eventuell arbeidskonflikt hvor barnehagen er helt stengt, fritas foreldrene for betaling i den perioden barnehagen er stengt.

Fritak for betaling

Når et barn er fraværende på grunn av langvarig, sammenhengende sykdom i 1 måned (legeattest må legges ved) kan det etter særskilt vurdering innvilges betalingsfritak.
Kommunen kan helt unntaksvis innvilge redusert betaling/ bortfall av betaling dersom særlige sterke grunner tilsier det. Som eksempel nevnes sykdom som ikke faller inn under langvarig, sammenhengende sykdom.
Det gis ikke adgang til å søke permisjon med fritak for betaling i barnehageåret, se om permisjon i §16. Det kan heller ikke kreves fritak for betaling selv om foreldre har ferie utenom hovedferieperioden.

§ 20 Oppsigelse av barnehageplassen

Oppsigelse leveres skriftlig, fortrinnsvis elektronisk på kommunens innbyggerportal.

Oppsigelsestiden er en måned regnet fra den 1. i påfølgende måned, med mindre det avtales lengre oppsigelsestid med styrer. Betaling påløper i oppsigelsestiden. Dette gjelder selv om barnet ikke begynner i barnehagen etter at plassen er akseptert, eller ikke benytter plassen i oppsigelsestiden.

Ved overgang til ny kommunal barnehage i kommunen, skal det kun faktureres for en barnehageplass, og oppsigelsestiden kan forkortes. Dette gjelder kun der hvor det ikke er opphold mellom plass i ny og gammel barnehage. Start og sluttidspunkt avtales med de aktuelle styrerne.

Barnehageplassen går automatisk til oppsigelse når barnet flytter ut av kommunen. Det er faktisk flyttedato som legges til grunn. Vanlig oppsigelsestid gjelder. Etter særskilt vurdering kan oppsigelsestiden forlenges dersom det er ledig kapasitet i barnehagen. Slik søknad fremmes kommunen.

Ved eventuelle innskrenkninger i driften kan barnehageplassen sies opp av kommunen med tre måneders varsel regnet fra den 1. i påfølgende måned

§ 21 Oppsigelse grunnet mislighold

Kommunen kan si opp plassen med en måneds varsel løpende fra den første i påfølgende måned dersom det foreligger vesentlig mislighold av avtalen. Før eventuell oppsigelse skal de foresatte gis skriftlig varsel for å få anledning til å rette opp forholdet.

Som vesentlig mislighold regnes blant annet:

 • Åpningstiden ikke overholdes (for eksempel der barnet gjentatte ganger hentes for sent).
 • Betalingsreglementet ikke overholdes (jf. § 19).
 • Det gis uriktige opplysninger i søknaden (jf. barnehageloven §§ 16 og 17).
 • Det står igjen restanse (ubetalte regninger) fra tidligere opphold i barnehage/SFO.
 • Hvis plassen ikke benyttes over lengre tid.
 • Trusler eller vold mot ansatte eller barn i barnehagen.
 • Dersom særskilte forhold gir grunn til det.

§ 22 Måltider i barnehagen

Barnehagene skal ha et kosthold i tråd med retningslinjer Helsedirektoratet har utarbeidet for mat og måltider i barnehagen.

Kapittel 6 Forskjellige bestemmelser

§ 23 Kontantstøtte

Kommunen har plikt til å opprette og føre register til bruk for NAV i forbindelse med kontroll av beregning og utbetaling av kontantstøtte etter kontantstøtteloven, jf. barnehageloven § 10.

§ 24 Ikrafttredelse

Vedtektene er gjeldende fra 1. januar 2020 i Lillestrøm kommune.

Sist endret etter vedtak i KS 09.11.2022.

Redaksjonelle endringer foretas administrativt.