Husbankens bostøtte (Statlig bostøtte)

Bostøtte er en statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Det er Husbanken som fatter vedtak, det vil si tar en beslutning om du skal få bostøtte eller ikke. Men det er kommunen som behandler søknaden din og har all kontakt med deg.

Kan jeg få bostøtte?

På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren.

Sjekk om du kan få bostøtte på Husbankens nettsider.

Søknadsfrist for statlig bostøtte

Søknadsfristen for statlig bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20 i påfølgende måned.

Søk statlig bostøtte

Søk statlig bostøtte på Husbankens nettsider 
Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.
NB! Du må ha elektronisk ID for å søke

Kommunal bostøtte

Kommunal bostøtte er en støtteordning som skal bidra til at de med varig lav inntekt kan få et stabilt boforhold.

Kan jeg få kommunal bostøtte?

For å få kommunal bostøtte må du:

  • være mottaker av uføretrygd, alderspensjon eller etterlattepensjon.
  • være leietakere av kommunal bolig eller boliger der kommunen har tildelingsrett tildelt etter søknad.
  • ha søkt om statlig bostøtte fra Husbanken, og samtykket til at bostøtte fra Husbanken blir overført til kommunen for avregning mot kommunal bostøtte.

Søknadsfrist kommunal bolig

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ved at den trekkes fra husleien, som kommunen fakturerer for påfølgende måned.

Søke om kommunal bostøtte

Søk kommunal bostøtte

 

Retningslinjer

Retningslinjer for kommunal bostøtte i Lillestrøm kommune

Formål med støtteordningen

Kommunal bostøtte er en ikke-lovpålagt støtteordning som skal sikre et minimum av livsopphold for mottakere av pensjon etter at man har betalt husleie og strøm.

Grunnvilkår

For å være berettiget til kommunal bostøtte må man:

  • være mottaker av uføretrygd, alderspensjon eller etterlattepensjon.
  • være leietakere av kommunal bolig eller boliger som der kommunen har tildelingsrett.
  • ha søkt om statlig bostøtte fra Husbanken og samtykket til at denne blir overført til kommunen for avregning mot kommunal bostøtte.

Beregning av bostøtte

Bostøtten er økonomisk behovsprøvd.

Inntekter

Til grunn for beregningen legges husstandens samlede bruttoinntekt.
Inntekter som er med i beregningsgrunnlaget er all skattepliktig inntekt. Hvis man har arbeid ved siden av pensjonsinntekter, vil dette være med i beregningsgrunnlaget. Barnebidrag og omsorgsstønad skal også tas med i beregningen da dette er ment som et tilskudd til livsopphold.
Stønader som ikke er med i beregningen er barnetrygd, kontantstøtte, grunnstønad, hjelpestønad,
støtte til bil.

Utgifter

Bostøtte beregnes med grunnlag i SIFO sitt referansebudsjett for livsopphold. Maksimal bostøtte vil følge husleiesummen.
Støtten beregnes på bakgrunn av husstandens boutgifter, og antall personer i husstanden.

Husleie er den til enhver tid gjeldende husleie.

Utgifter til strøm blir dekket etter følgende satser:
1 voksen kr 500, 2 voksne kr 800, pr person i tillegg kr 200.

Merk: Alle som bor i boligen er en del av søkerens husstand.

Vedtak og klage

Søknaden blir vurdert på grunnlag av inntektsopplysningene og husleiekontrakt. Boligavdelingen fatter et enkeltvedtak basert på beregningen.

Søker har klagerett på enkeltvedtak ifølge Forvaltningslovens § 28.

Skriftlig klage sendes til Boligavdelingen for ny beregning. Dersom vedtak opprettholdes, sendes klagen videre til kommunalt klageorgan for endelig avgjørelse.