Hva er startlån?

Startlånet kan gi deg som ikke får lån i vanlig bank, og som ikke har mulighet til å spare, en mulighet til å kjøpe egen bolig i Lillestrøm kommune.

Startlån skal bidra til at personer som har langvarige økonomiske problemer med å finansiere kjøp av egen bolig, kan kjøpe seg en nøktern og egnet bolig og beholde den.

Låneordningen skal være et supplement til det ordinære bankmarkedet. Ordningen er behovsprøvd.

Hva kan jeg få startlån til?

 • Kjøp av bolig
 • Bygging av bolig
 • Refinansiering som er nødvendig for å beholde boligen
 • Tilpasning av bolig dersom du på grunn av nedsatt funksjonsevne har behov for tilpasning
 • Utbedring av bolig

Startlånet kan brukes til å fullfinansiere bolig, eller som toppfinansiering i kombinasjon med lån fra annen bank. 

Du kan søke om lån, selv om du ikke har funnet en bolig du vil kjøpe. Denne forhåndsgodkjenningen av startlånet er gyldig i fire måneder fra vedtaksdato, med muligheter for forlengelse. Vi må godkjenne boligen før kjøp.

Les mer om startlån på Husbankens nettsider

Hvem kan få startlån? 

Du kan få startlån hvis du ikke får lån eller tilstrekkelig lånebeløp i bank, og heller ikke har muligheten for å spare.  

For å kunne søke om startlån må du:   

 • ha varig, lovlig opphold i Norge 
 • være bosatt i kommunen de siste to årene før du søker
 • ha fast inntekt
 • ha høy nok inntekt til å betjene avdrag og renter på et startlån  

Hva legger vi vekt på i vurderingen?  

I vurderingen vår legger vi vekt på at du: 

 • har evne til å betale lånet over tid og fortsatt ha penger igjen å leve for 
 • har benyttet din mulighet til sparing
 • har prøvd alle andre muligheter for finansiering
 • har en boligsituasjonen som hindrer deg i å opprettholde ditt arbeidsforhold 

Les mer om hvem som kan få startlån  

Tilskudd

Tilskudd til etablering 

Etableringstilskudd skal medvirke til at funksjonshemmede og sosialt vanskeligstilte med svak økonomi skal kunne skaffe seg nøkterne og gode boliger.  

Du kan søke om tilskudd til etablering i tillegg til startlån.  

Tilskuddet er behovsprøvd og gis som et rente- og avdragsfritt lån som avskrives på 20 år. Ved salg av bolig, må resterende tilskudd tilbakebetales.   

Hvem kan få tilskudd? 

 • Fysisk og psykisk funksjonshemmede uten nødvendige økonomiske midler
 • Særlig vanskeligstilte husstander med varig lav trygd 

Tilskudd til tilpasning 

Personer med nedsatt funksjonsevne som ønsker å tilrettelegge sin bolig kan få tilskudd til dette. En slik tilrettelegging kan enten hel- eller delfinansieres. Kommunen vil gjøre en vurdering ut fra den enkelte søkers økonomiske situasjon. Et av vilkårene for å få tilskudd er at tilretteleggingen er hensiktsmessig for å kunne bli boende i egen bolig. 

Tildeling fra kommunen gjøres etter en økonomisk vurdering og tilpasningen må være hensiktsmessig for din situasjon. 

Hvem kan få tilskudd til tilpasning? 

Personer med nedsatt funksjonsevne og eldre som ønsker å tilpasse sin bolig.  

Hvordan søker jeg om startlån til kjøp av bolig?  

 1. Du søker via Husbanken sin nettløsning e-Søknad. 
 2. Logg deg på via ID-porten. Systemet henter inn opplysninger fra Skatteetaten og arbeidsgiver for deg. 
 3. Last opp vedlegg via løsningen. 

Søk om startlån til kjøp av bolig