Hva kan jeg få startlån til?

 • Kjøpe bolig
 • Refinansiere lån med pant i egen bolig hvis det er fare for å miste bolig ved tvangssalg på grunn av boliggjeld
 • Kjøpe ut ektefelle
 • Tilpasse eller utbedre bolig ved nedsatt funksjonsevne

Du kan søke om lån selv om du ikke har funnet en bolig du vil kjøpe. Du vil da få et finansieringsbevis som er gyldig i 6 måneder fra vedtaksdato, med mulighet for forlengelse.
Les mer om startlån på Husbankens nettsider

Hvem kan få startlån? 

For å kunne søke om startlån må du:   

 • ha varig, lovlig opphold i Norge
 • være bosatt i kommunen de siste to årene før du søker
 • ha fast inntekt/varig trygd
 • ha høy nok inntekt til å betjene avdrag og renter på et startlån

Hva legger vi vekt på i vurderingen?  

I vurderingen vår legger vi vekt på at du: 

 • har evne til å betale lånet over tid og fortsatt har penger igjen til å leve for
 • har benyttet din mulighet til sparing
 • har prøvd alle andre muligheter for finansiering
 • har en boligsituasjon som hindrer deg i å opprettholde ditt arbeidsforhold

Kan jeg få startlån og tilskudd? (husbanken.no)

Tilskudd

Tilskudd til etablering 

 • Etableringstilskudd skal medvirke til at varig vanskeligstilte skal kunne skaffe seg nøktern og god bolig.
 • Du kan søke om tilskudd til etablering i tillegg til startlån.
 • Tilskuddet er behovsprøvd og gis som et rente- og avdragsfritt lån.

Tilskudd til tilpasning 

 • Husstander, enkeltpersoner og eldre med nedsatt funksjonsevne som har behov for å tilpasse boligen sin for å kunne bli boende i boligen over tid, kan søke tilskudd.
 • Tilskudd er økonomisk behovsprøvd.

Det er kommunene som tildeler tilskudd. Størrelsen på tilskuddet kommer an på tilgjengelige midler i kommunen, samt en helhetsvurdering av økonomi, behov og muligheter for støtte fra andre offentlige støtteordninger.

Hvordan søker jeg om startlån til kjøp av bolig?  

 1. Du søker via Husbanken sin nettløsning.
 2. Logg deg på med bank ID. Systemet henter inn opplysninger fra Skatteetaten.
 3. Last opp vedleggene som kreves.

Søk om startlån til kjøp av bolig

Retningslinjer for Startlån og tilskudd i Lillestrøm kommune

1. Forskrift om lån fra Husbanken – kapittel 5 (FOR-2019-11-18-1546 (endret fra 1.1.20: FOR-2019-11-18-1546 ) Kommunal- og moderniseringsdepartementet).

Utdrag fra lovverket:

1.1 §5-3: Hvem kan få startlån

Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den.

Husbanken gir lån til kommuner for videre utlån av startlån til enkeltpersoner.

Kommunen kan gi startlån til personer som ikke får lån eller tilstrekkelig lånebeløp i ordinære kredittinstitusjoner. Bestemmelsene i kapittel 7 og 8 gjelder tilsvarende for kommunen med mindre annet er fastsatt.

Søkeren må ha evne til å betjene lånet over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold.

1.2 §5.3 Hva kan det gis lån til

Kommunen kan gi lån til
a) kjøp av bolig
b) utbedring og tilpasning av bolig
c) oppføring av ny bolig
d) refinansiering av dyre lån dersom det bidrar til at husstanden kan bli boende i boligen.

Boligen skal være egnet for husstanden, nøktern og rimelig sammenliknet med prisnivået på stedet.

Kommunen kan bruke startlånet til å fullfinansiere boligen eller som topplån der private eller Husbanken gir grunnfinansiering. Kommunen skal vurdere om samfinansiering kan oppnås.

1.3 §5.4 Tildeling av startlån

Startlån skal tildeles etter en behovsprøving. I vurderingen skal kommunen legge vekt på om søkeren

a) forventes å ha langvarige problemer med å finansiere eid bolig og
b) har benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske mulighetene søkerens inntekter og nødvendige utgifter til livsopphold gir.

Selv om vilkårene i første ledd ikke er oppfylt kan kommunen gi startlån i alle disse situasjonene.

a) Husstanden har barn eller særlige sosiale eller helsemessige utfordringer, og hensynet til å sikre en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid taler for det.
b) Husstanden har problemer med å dekke boutgiftene og refinansiering med startlån kan bidra til at husstanden kan bli boende i boligen sin.
c) Boligsituasjonen hindrer mulighetene til å opprettholde et arbeidsforhold, eller hindrer
utvikling av det lokale næringslivet.
d) Lånet bidrar til bedre utnyttelse av kommunalt disponerte boliger.

Departementet kan gi ytterligere føringer for tildeling av startlånet.

2. Kommunale retningslinjer utover forskriftene

2.1. Bosatt i Lillestrøm kommune:

Startlån og tilskudd kan gis til personer som er bosatt i Lillestrøm kommune.
For å sikre at man er reelt bosatt, kreves det botid på minimum 2 år. Unntak kan gis
til søkere som kan dokumentere en langvarig og/eller særskilt tilknytning til kommunen.

2.2. Varig opphold i Norge

Startlån og tilskudd kan gis til personer som har lovlig, varig opphold i Norge.
Unntak fra pkt 2.2 kan gis til personer som:

a) kan dokumentere en langvarig og/eller særskilt tilknytning til kommunen
b) har oppholdstillatelse som danner grunnlag til å søke om permanent opphold
c) er bosatt i avtale mellom kommunen og IMDI.

2.3. Bosetting utenfor Lillestrøm kommune

Startlån og tilskudd skal i utgangspunktet benyttes til å kjøpe egnet og nøktern bolig i Lillestrøm
kommune. Det kan etter særskilte behov vurderes å la søker kjøpe bolig utenfor kommunens
grenser.

2.4. Fremleie og utleie

Boliger som er kjøpt med startlån og/eller tilskudd kan ikke leies ut. Det kan etter særskilte behov vurderes å gjøre unntak.

3. Målgrupper og behov

Det utarbeides årlig en behovsmelding for å gi prioritering for bruk av startlån og tilskudd overfor ulike målgrupper. Målgruppen følger hovedsakelig Husbankens anbefalinger og prosjekter i kommunen med startlån som virkemiddel. Prosedyren for saksbehandling av startlån og tilskudd
oppdateres i forhold til dette.

Sist redigert jan 2021