Hvilke vedtak kan du klage på?

Du kan klage på enkeltvedtak, for eksempel:

 • byggetillatelser eller avslag
 • deling eller seksjonering
 • reguleringsplan
 • refusjon av utgifter til opparbeidelse av vei
 • retting eller opphør av bruk
 • sikring og istandsetting av byggverk og installasjoner
 • sikring av byggeplass
 • stenging av løfteinnretning
 • opprydding av tomt
 • godkjenning av avkjørsel
 • vedtak om adressering
 • andre forvaltningsvedtak.

Når kan du klage?

Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen må være postlagt før fristen går ut.

 • Har du ikke mottatt vedtaket, er fristen tre uker fra du ble kjent med vedtaket eller burde ha skaffet deg kjennskap om vedtaket.
 • For planvedtak som blir offentlig kunngjort, må du klage senest tre uker etter kunngjøringsdagen.

Selv om du sender inn klagen for sent, kan vi i noen tilfeller etter en konkret vurdering behandle klagen.

Se forvaltningslovens bestemmelser om å klage på vedtak etter fristen.

Hvem kan klage?

For at vi skal behandle klagen din, må du være part i saken eller ha rettslig klageinteresse.

 • For at du skal være part i saken, må vedtaket rette seg mot deg, eller direkte gjelde deg.
 • For at du skal ha rettslig klageinteresse må du ha en tilknytning til saken. Du kan også ha en rettslig klageinteresse om du har en viss tilknytning til saken. Dette gjelder naboer, gjenboere, beboere i nærområdet, velforeninger og interesseorganisasjoner hvor saken berører eiendommen fysisk (sol, luft, lys og skolevei) eller økonomisk (konkurranseforhold og verdiforringelse). Om du har rettslig klageinteresse vurderer vi i hvert enkelt tilfelle.

Slik klager du

Klagen må være skriftlig og leveres til oss som et vanlig brev eller e-post.

For å behandle klagen, trenger vi følgende:

 • Skriv at det er en klage.
 • Skriv hvilket vedtak du klager på, for eksempel saksnummer eller navnet på saken det gjelder.
 • Skriv hvilket forhold du har til saken, for eksempel at du er nabo eller næringsdrivende i området.
 • Begrunn hvorfor du klager, og skriv tydelig hvordan du ønsker vedtaket endret.
 • Hvis du har ny informasjon som ikke er omtalt i saken, er det viktig at du sender inn den.
 • Klagen må være underskrevet av deg eller din fullmektig, for eksempel advokat.

Hvis du ber om at gjennomføringen av tiltaket stoppes til klagen er avgjort, må du legge ved en egen begrunnelse for dette (utsatt iverksetting av vedtak).

Hvor sender du klagen?

På e-post

Send klagen på e-post til: postmottak@lillestrom.kommune.no

Per post

Lillestrøm kommune
Postboks 313
2001 Lillestrøm

Saksbehandlingstid

Vi skal behandle klagen innen 8 uker. Hvis vi ikke er enige i din klage sender vi klagen videre til Statsforvalteren i Oslo og Viken.