Avslutning av prosjektet  

Prosjektet som har hatt ansvar for å gjennomføre tiltakene på og i deponiet, oppgradering av gassanlegget, overvannshåndtering og parkmessig opparbeidelse, avsluttes 31.12.20. Prosjektets sluttrapport le behandlet av kommunestyret 16. desember 2020, der rapporten ble tatt til orientering . Med dette avvikles styringsgruppen og prosjektgruppen.

Det er kommunalområde Miljøteknikk, avdeling vei og miljø som har ansvaret for driften av Brånåsdalen avfallsdeponi og overvåkningsprogrammet.

Nettsiden vil fortsatt bli brukt til å legge ut måleresultater og annen informasjon. Det vil ikke bli sendt e-post til den enkelte om endringer på nettsiden.

Organisering av arbeidet

Arbeidet var organisert som et prosjekt som styres av en styringsgruppe med rådmannen som leder av styringsgruppen.

Hva

Brånåsdalen nedlagte avfallsanlegg var et kommunalt deponi i Skedsmo som var i drift fra 1970 til 1990. En naturlig prosess i denne typen deponier er at avfallet brytes ned over tid, med tilhørende dannelse av gass. Gassen kan avgi sterk lukt, være eksplosjonsfarlig og kan inneholde helsefarlige komponenter i større eller mindre grad.

Handlingsplan

Handlingsplanen er et levende dokument som oppdateres etter hvert som tiltak gjennomføres, effekt registreres og eventuelt nye tiltak planlegges.

For å redusere potensielle helse- og miljøproblemer rundt Brånåsdalen nedlagte avfallsdeponi har kommunen utarbeidet en handlingsplan i samarbeid med Norconsult og Multiconsult. Handlingsplanen gir oversikt over tiltak som skal gjennomføres, og tiltak som er utført.

Handlingsplanen skal legge til rette for at tiltak som omhandler gass, setninger, sigevann, overvann/topptetting og undersøkelser av deponiinnhold blir gjennomført. Som en del av handlingsplanen er det i tillegg utarbeidet overvåkningsplaner for gass, setning og sigevann, og det skal være en kontinuerlig driftsoppfølging for gassanlegget.

Politisk behandling

Saken ble politisk behandlet i Skedsmo kommune for å finne et forsøk til løsning. Den var til behandling i 2018:

 • Hovedutvalget for tekniske tjenester 18. april  (gir innstilling til formannskapet)
  • Saksprotokollen inneholder flere forslag fra utvalgets medlemmer.
 • Formannskapet 25. april (gir innstilling til kommunestyret)
 • Kommunestyret 9. mai (fatter vedtak som gir føringer for videre prosess)

Kommunestyrets vedtak:

 1. Hovedledningsanlegget for vann- og avløp i det berørte området legges om, slik at ingen hovedledninger går igjennom den nedlagte søppelfyllingen.
 2. Det etableres tiltak i randsonen mot boligbebyggelsen som bidrar til at deponigass fra den nedlagte søppelfyllingen dreneres bort fra bebyggelsen.
 3. Det skal kartlegges setningsskader i boliger i området. Eventuelle skader som følge av avfallsdeponiet utbedres og tiltak for å unngå denne type skader fremover skal iverksettes.
 4. Det skal foretas nye målinger av området og aktuelle boliger som kan være berørt. Målingene skal utføres av et uavhengig firma/organ som ikke har vært inne i saken tidligere.
 5. Prosjektering av tiltakene iverksettes umiddelbart.
 6. Rådmannen bes om å legge frem en sak i 2018 om tilleggsbevilgning til gjennomføring av tiltakene for omlegging av hovedledningsnettet, dreneringstiltak og eventuelle tiltak for utbedring og sikring av setningsskader mv. i området. I saken skal det også synliggjøres konsekvenser for beboere i området når planlagte tiltak iverksettes.
 7. Kommunestyret ber rådmannen fortløpende vurdere saken og orientere formannskapet og hovedutvalg for teknisk om den videre utviklingen av saken. Det legges til grunn at berørte innbyggere får fortløpende og god informasjon, og at det sikres god dialog om de vurderinger og tiltak som planlegges iverksatt samt fremdrift for det videre arbeidet.
  Det forutsettes at rådmannen sørger for at berørte innbyggere får tidlig informasjon om de tiltak som planlegges iverksatt i området.
 8. Dersom det i sakens anledning må vurderes innløsning av boliger i området, bes rådmannen komme tilbake med en sak for politisk avklaring. Det legges til grunn at rådmannen gjør en fortløpende vurdering av dette spørsmålet.
 9. Rådmannen bes gjennomgå sakens historikk og redegjøre hva som har skjedd i saken og hvorfor premissene for utbyggingstillatelse ikke er blitt fulgt opp.

Oppfølging fra Statsforvalteren

Statsforvalteren i Oslo og Viken har det faglige overordnede ansvaret for å følge opp kommunens arbeid med tiltakene som iverksettes for å motvirke konsekvensene for beboerne i området.

Statsforvalteren har kommet med ulike pålegg til kommunen blant annet krav om utarbeidelse av en handlingsplan med tiltak.

Overvåkingsprogrammet er oversendt Statsforvalteren. Dette går på overvåkning av gassmålinger i boliger, kummer og ledninger, setningsmålinger, sigevann og overvann.

Juridiske forhold

Advokatfirmaet Kluge var engasjert til å bistå kommunen i saker vedrørende avfallsdeponiet.