Oppsummering

På oppdrag for Miljødirektoratet gjennomfører Statsforvalteren et prosjekt for å styrke kvaliteten på Grunnforurensningsdatabasen. I forbindelse med oppdateringen er det avdekket at Elvegata avfallsdeponi, en kommunal fylling fra 50-tallet som i dag er bebygd, har en større utbredelse enn hva som tidligere har vært registrert. Flere eiendommer enn tidligere er som en følge av dette blitt registrert med forurenset grunn i grunnforurensningsdatabasen og dermed i Eiendomsmatrikkelen.

Om databasen Grunnforurensning og oppdateringen av denne

Fagsystemet Grunnforurensning inneholder informasjon om lokaliteter med forurenset grunn, informasjon som også overføres til Eiendomsmatrikkelen. Opplysningene i databasen er i stor grad innhentet gjennom registrering av enkeltsaker forurensningsmyndigheten har kjennskap til. Databasen fungerer som et saksbehandlingsverktøy for forurensningsmyndighetene og i byggesaksbehandling. I tillegg er informasjonen i databasen allment tilgjengelig for grunneiere, utbyggere og andre interesserte.

De forurensede områdene ble opprinnelig registrert som punkt i kartet. Systemet er nå oppgradert og i dag vises forurenset område med arealomriss.

Statsforvalteren i Oslo og Viken har iverksatt et prosjekt for å bedre kartfesting og kvalitetssikring av de registrerte områdene. Statsforvalterens kvalitetssikringsprosjekt pågikk i perioden 2019-2020 som del av et nasjonalt prosjekt på oppdrag fra Miljødirektoratet.

I forbindelse med overgang fra punkt til arealomriss blir flere eiendommer registrert i databasen. Elvegata avfallsdeponi er en av lokalitetene hvor arealomrisset er oppdatert som følge av prosjektet. 24 eiendommer er berørt og grunneierne har mottatt varselbrev fra Statsforvalteren. I brevet informeres de om at det er eller kan være forurensning på deres eiendom og at denne informasjonen nå vil være tilgjengelig i Eiendomsmatrikkelen.

Elvegata avfallsdeponi

Elvegata avfallsdeponi er en kommunal fylling som var i drift 1950-1960. Deponiet er en oppfylling av en evje og inneholder husholdnings-, forretnings- og produksjonsavfall. Det foreligger mistanke om deponering av spesialavfall. I 1978 ble arealet regulert til boligformål og er i dag bebygd. Bebyggelsen ble hovedsakelig etablert på slutten av 1980-tallet og 1990-tallet. Arealet slik det var i 1950 vises til venstre, til høyre slik det er i dag:

I forbindelse med en kartlegging av avfallsfyllinger og forurenset grunn gjennomført av Norges geologiske undersøkelser (NGU) på oppdrag fra Statens forurensningstilsyn (SFT) i 1990, ble avfallsdeponiet i Elvegata gjenoppdaget. SFT utarbeidet en handlingsplan for opprydding etter NGU-kartleggingen. I handlingsplanen ble Elvegata avfallsdeponi satt i rangeringsgruppe 3:

Lokalitetens beliggenhet og dagens bruk av arealer og resipienter tilsier ikke fare for alvorlige forurensninger eller skade på mennesker eller dyr. Det vil være behov for undersøkelser ved endret bruk av areal eller resipient.

I 1994 fremkommer det at Volla barnehage (bygd i 1974) har omfattende setningsskader som følge av setninger i avfallsdeponiet. Barnehagen blir senere revet og Furulund barnehage ble bygget på samme sted i 2001. Kommunen har fulgt opp barnehagen med gassmålinger siden 2017. Det er ikke funnet metangass i oppholdsrom, kun mindre mengder målt i vaskerom.

Kommunen engasjerte også Norconsult til å gjennomføre en miljørisikovurdering i 2017. Risikovurderingen konkluderte med at det ikke er helseskadelig å bo på deponiet, og at tiltak ikke er nødvendig med mindre det skal graves i grunnen.

Henvendelser fra berørte grunneiere

Kommunen har etter at Statsforvalteren varslet grunneierne om registreringen i Grunnforurensningsdatabasen, mottatt flere henvendelser. Henvendelsene handler hovedsakelig om:

  • Manglende informasjon fra kommunens side
  • Om kommunen er ansvarlig for eventuelle økonomiske tap
  • Om det er farlig å bli boende i husene

Kommunen har sendt et foreløpig svarbrev der det orienteres om at vi er i gang med å behandle henvendelsene, men at noe saksbehandlingstid må påregnes. Dette fordi det kreves informasjon og dokumenter fra lang tid tilbake og det må søkes etter informasjon i flere ulike arkiv. I tillegg vil de kartleggende undersøkelsene som nå skal igangsettes kunne bidra til å besvare noen av spørsmålene fra grunneierne.

Kartleggende undersøkelser

Lillestrøm kommune er blitt pålagt å gjennomføre kartleggende undersøkelser ved Elvegata avfallsdeponi. Undersøkelsene skal resultere i en rapport med miljørisikovurdering og handlingsplan. Frist for rapporten er satt til 01.10.2021. Rapporten skal omfatte:

  • Om det er hus som har problemer som følge av deponiet, og omfanget av problemene
  • Mulige utlekkingspunkter for deponigass
  • Vurdering av om sigevannet påvirker resipienter i en slik grad at det er behov for tiltak
  • Beskrivelse av deponiet og hvilket avfall som ble deponert
  • Kartlegging av deponiets yttergrenser
  • Beregning/estimering av hvor mye sigevann som oppstår

Den pågående kartleggingen er viktig for å få bedre kunnskap om deponiets utstrekning og mulig påvirkning på omgivelsene. 

Rapporter og status

2022

2021

 

Statsforvalteren har bedt Lillestrøm kommune utarbeide en rapport med miljørisikovurdering på deponiet i Elvegata, for arealet som ligger i K.M. Nordangers vei. Miljørisikovurderingen er oversendt Statsforvalteren 1. oktober 2021. Rapporten er utarbeidet av Norconsult (se vedlegg under 2021 i teksten over).

Statsforvalteren har også sendt ut melding til noen beboerne i Konsul Haneborgs vei om mistanke til forurenset grunn. Det er ikke satt krav til innsending av rapport til Statsforvalteren på dette arealet. I forbindelse med rapporten i Elvegata er også arealene i Konsul Haneborgs vei inkludert, men dette vil komme som en egen utredning. Rapporten er under utarbeidelse, og vil bli ferdigstilt i oktober/november.