Hjelpetiltak og foreldreveiledning

Utredning og kartlegging

Ressurs- og familieteamet er en avdeling i barnevernområdet i Lillestrøm kommune. Det er et tverrfaglig sammensatt team og med familiekonsulenter, psykologer og en avdelingsleder.

Vi gjennomfører hjelpetiltak og utredninger etter Lov om barneverntjenester. Vår målgruppe er barn, ungdom og deres familie, i aldersgruppen 0-25 år. Ressurs- og familieteamet mottar henvisning fra barneverntjenesten og samarbeider tett med saksbehandler underveis i tiltaksperioden.

Frivillighet

Hjelpetiltakene er frivillige og utføres med samtykke fra familiene vi jobber med. Tiltaket utformes etter familiens behov, og målsettingen fremgår av barnets tiltaksplan.

I særskilte tilfeller kan Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker pålegge hjelpetiltak i familien.

Hjelpetiltak i hjemmet

Vi jobber med endringsarbeid i familier der hovedfokus er barn og unges omsorgssituasjon og samspillet i familien.

Familier kan ha ulike utfordringer.

Det kan være nødvendig å søke hjelp fordi problemene er større enn man klarer å løse selv. Dette kan ressurs- og familieteamet hjelpe familier med. Hos oss tilbys veiledning tilpasset den enkelte familie. Vi bruker ulike metoder i arbeidet.

Ingen familier er like, og med dette som grunnlag tar vi utgangspunkt i de utfordringene som familien og saksbehandler i barneverntjenesten beskriver. Sammen legger vi en plan for hvordan vi best kan samarbeide for å skape positive forandringer i familien.

Vi har enkeltsamtaler med barnet eller ungdommen, foreldrene og familiesamtaler. Samtalene gjennomføres hjemme hos familien, hos oss og på barnets arena.

Videre samarbeider vi med andre instanser som f.eks. skole, barnehage, psykisk helse.

Vi tilbyr også foreldreveiledningskurs individuelt eller i gruppe.

Eksempler på tiltak og metoder vi bruker

Vi kartlegger eller utreder og veileder med utgangspunkt i ulike terapeutiske tilnærminger. Nedenfor presenteres de mest brukte verktøyene vi bruker.  

Ofte brukes elementer fra flere av disse for å møte behovet i familien.

Kartlegging og utredning:

Working Model of the Child (WMCI)

Working Model of the Child (WMCI) er et semistrukturert intervju av omsorgsgivere om deres indre arbeidsmodell av barnet og relasjonen til det.

Intervjuet kan brukes på foreldre med barn fra 0-18 år og består av 16 spørsmål fra graviditet og fram til hvordan foreldrene tenker barnet vil bli i framtiden.

Arbeidsmodellene foreldrene har kan benyttes for hypotesedannelse om kvaliteten på barnets tilknytning til omsorgsgiver. Intervjuet kan tas opp på video og skåres ut fra bestemte kriterier av fagpersoner med inngående kjennskap til tilknytning. Intervjuet er utviklet av Charles H. Zenanah og er sammen med en skåringsprotokoll oversatt til norsk av Furuholmen/Enoksen (1999).

WMCI må alltid ses i sammenheng med annen informasjon, som for eksempel observasjoner av samspill.

Samspillsobservasjon og mikroanalyse

I samspillsobservasjoner er det kvaliteten på samspillet slik det kommer til uttrykk på mikronivå som er fokus. For å få tilgang til dette, er det ønskelig å ta filmopptak. Samspillsobservasjon kan gjøres hjemme hos familien eller i Familieteamets lokaler.

Familien kan få beskjed om å samhandle slik de vanligvis gjør, eller de kan bli bedt om å gjøre strukturerte oppgaver.

Ved mikroanalyse filmes en kort sekvens av en slik samhandling (ca 3 minutter). Videoopptaket analyseres i etterkant med utgangspunkt i anerkjente kriterier for samspillsanalyse (for eksempel Crittendens skåringskriterier), utviklingsstøttende kommunikasjonsprinsipper (Arts, Øvereide og Hafstad), i tillegg til andre prinsipper vist seg nyttig i observasjon (for eksempel omtalt i boka «De minste barnas stemme» av Mette Sund Sjøvold og Kristin Furuholmen).

Sammen med WMCI, samt annen informasjon tilgjengelig, kan dette gi et godt bilde av familiens ressurser og strev. Opptakene kan brukes i direkte veiledning med foreldrene. Vi får da informasjon om foreldrenes evne til å reflektere over barnet og sin egen omsorgspraksis.

Filming er basert på skriftlig samtykke, og opptakene oppbevares forskriftsmessig og slettes i tråd med samtykkets innhold.

Ages and Stages Questionnaire (ASQ) og ASQ Social Emotional (ASQ: SE)

Ages and Stages Questionnaires (ASQ)

er et screeningsverktøy for kartlegging av sped- og småbarns utvikling. ASQ fylles ut i samarbeid med barnets foreldre og består av skjema for 19 alderstrinn (fra 4 - 60 måneder).

Hvert skjema består av 30 spørsmål delt opp i 5 utviklingsområder: kommunikasjon, grov- og fin motorikk, problemløsning og personlig/sosial.

ASQ - Social Emotional (ASQ:SE)

er et spørreskjema som fylles ut i samarbeid med foreldrene om barnas sosiale og emosjonelle utvikling, og det finnes ulike spørreskjemaer tilpasset barnas alder og utviklingsnivå.

Aldersspennet strekker seg fra 3-66 mnd., og det er til sammen 8 versjoner som måler 7 ulike hovedskalaer fordelt på mellom 19 og 33 spørsmål per spørreskjema. ASQ:SE er et supplement til kartleggingsverktøyet ASQ.

Euro ADAD (European Assesment Dialogue)

Euro ADAD (European Assesment Dialogue) er et kartleggings- eller utredningsverktøy som ved hjelp av et semistrukturert intervju/dialog skal gi et sammensatt bilde av ungdommers livssituasjon.

Intervjuet består av syv områder:

 • fysisk helse
 • skole
 • sosiale forhold
 • familie
 • psykisk helse
 • kriminalitet og alkohol/narkotika.

Ved hjelp av intervjuet skal man komme frem til en vurdering av omfanget av utfordringer, behov og i noen grad ressurser en person har innenfor de ulike områdene.

Intervjuet kan kritiseres for å være problemorientert, men kan på en annen side sikre at ungdommene selv får rapportert om hva de opplever som strevsomt i sitt liv, og gitt uttrykk for sitt opplevde hjelpebehov.

Veiledningsprogram:

Tuning in to Teens

Tuning in to Teens er et gruppebasert foreldreveiledningsprogram til ungdomsforeldre i alderen 13-18 år.

Programmet kan også tilpasses individuelt til hver enkelt familie. Målet er at foreldrene skal finne en måte å møte tenåringen sin på som er tilpasset den individuelle tenåringens personlighet.

I samme familie vil barna være ulike og trenger å bli møtt på forskjellig måte ut i fra deres særegne temperament og erfaringer. Det samme gjelder foreldrene, de vil foretrekke visse strategier overfor andre på måten de er foreldre for sin tenåring.

Mye av programmet tar for seg tristhet, frykt, sinne og andre ubehagelige følelser, og fordi det er disse følelsene tenåringer og foreldre virker til å ha størst vansker med å håndtere.

Programmet bygger på kunnskap om tenåringsperioden og er ment å bevisstgjøre foreldre egne emosjonelle responser.

Circle of Security Parenting (COS P)

COS-P er et foreldreveiledningsprogram som bygger på tilknytningsteori og forskning.

Det har som målsetting å hjelpe foreldre til bedret foreldrefungering gjennom økt evne til å se barnet innenfra og seg selv utenfra.

Kurset har som mål å hjelpe foreldre til bedre å forstå barnets behov og signaler slik at barnet kan kjenne seg trygg og dermed få best mulig utviklingsbetingelser.

Kurset vil også hjelpe foreldre til å bli bedre rustet til å møte utfordrende og vanskelige situasjoner i samspill med barnet.

Programmet tilbys som et kurs, i gruppe eller individuelt, der foreldrene får en lettfattelig innføring i en tilknytningsbasert forståelse av barns atferd og behov. Målet er å fremme utviklingsstøttende samspill mellom foreldre og barn.

Parent Management Training, Oregon – rådgivning (PMTO)

PMTO-rådgivning er et kortvarig rådgivningstilbud som gis til familier med barn i alderen 3 til 12 år, der foreldrene opplever at de strever med små eller større situasjoner i hverdagen med barnet.

Rådgivningen tar sikte på å hjelpe familier på et så tidlig tidspunkt som mulig. PMTO-rådgivning skal gi foreldrene verktøy i og endre fastlåste og skadelige samspillsmønstre i familier, slik at disse kan erstattes med nye mønstre som fremmer samarbeid og positiv utvikling.

Rådgivningen / metoden handler og om å skape grunnleggende endringer i måten foreldrene uttrykker og håndterer sine reaksjoner og følelser på. Foreldrene lærer å gi barnet tydelige beskjeder på en vennlig måte og oppmuntre og forsterke barnet når det samarbeider.

Tilnærminger i veiledning: 

Emosjonsfokusert foreldreveiledning (EFFT)

Sentrale elementer innenfor EFFT er emosjonsveiledning, reparasjon, atferdsveiledning og blokkeringer, hvor alle er ment å bidra til å styrke omsorgskompetansen.

Emosjonsfokusert foreldreveiledning er forankret i en tro på at foreldre og omsorgspersoner kan være den viktigste helbredende kraften for barn med psykiske eller atferdsmessige vansker.

Målet med metoden er å støtte foreldre og omsorgspersoner til å påta seg rollene som aktive agenter i forhold til å reparere og hjelpe barn med hensyn til barnets symptomer - enten de sliter med angst, tvangslidelse, depresjon, spiseforstyrrelser og lignende, og til å veilede barna i forhold til å håndtere stress, følelser og emosjonelle smerte.

På denne måten blir målet å skape en gjensidig trygghet både hos barnet og den voksne.

Traumesensitivt barnevern

Familieteamet tenker at det å bli utsatt for stress, eller fysiske og psykiske påkjenninger kan gi ulike reaksjoner, og at dette kan forstås som et traume. Traume betyr «skade eller «sår».

Skaden eller såret vil kunne påvirke personenes fungering og utvikling, men den vil også kunne påvirke de som møter den utsatte. Denne forståelsen har Familieteamet med seg i møte med familiene.

Familieterapi

 • Familieterapi er felles betegnelse for en rekke terapeutiske tilnærminger.
 • Familieterapi er basert på systemisk tenking.
 • Vi baserer vårt arbeid på en sirkulær forståelse; alt henger sammen med alt.
 • Barnas vansker må ses i samspill med omgivelsene/ se barnas problemer i sammenheng med familien og terapeuten inngår i systemet.
 • Problemer oppstår mellom mennesker og må løses i relasjonen.
 • For å løse problemet fokuserer terapeuten på ressurser og mestringsstrategier i familien.
 • Terapeutens rolle er å reflektere over hva man gjør, hvordan man gjør det og hvorfor man gjør det.

Utredning og kartlegging

Når du har fått henvisning fra barnevernstjenesten kan vi gjennomføre kartlegging og fagkyndig utredning.

Utredningen skal bidra til å forstå barnets og familiens situasjon og behov.

En kartlegging eller utredning vil bidra til å sikre riktig tiltak til barnet og familien.

Det benyttes ulike anerkjente kartleggingsverktøy.

Utredning/kartlegging utføres ved samtale med barnet og foreldrene, samspillsobservasjoner og kontakt med aktuelle instanser.