Om kriseteamet

Kriseteamet er et tverrfaglig team bestående av kommunalt ansatte fagpersoner fra ulike instanser i kommunen. Alle har kunnskap og erfaring med å bistå kriseutsatte.

Vårt tilbud

Tilbudet kan gis når eget nettverk eller det ordinære hjelpeapparatet ikke er tilstrekkelig eller trenger bistand. Når de berørte er ivaretatt av eget nettverk eller det øvrige hjelpeapparatet i kommunen, trekker kriseteamet seg tilbake.

Aktuelle hendelser kan være:

 • Selvmord, selvmordsforsøk, vold eller drap
 • Akutte, uventede dødsfall
 • Ulykker og nestenulykker
 • Vitne til eller hjelper ved en alvorlig hendelse
 • Store kriser og katastrofer

For å komme i kontakt med psykososialt kriseteam ringer du legevakten på telefon 116 117.

 • Legevakten tar kontakt med vaktansvarlig i teamet. Det er vaktansvarlige i psykososialt kriseteam som vurderer om teamet skal rykke ut.
 • Tjenesten en gratis.

Reaksjonsmønstre i kriser

Krisereaksjoner er normale reaksjoner på unormale hendelser. Ingen reagerer helt likt i en akutt situasjon. Reaksjonene varierer fra person til person, og det gjelder selv om de har opplevd den samme krisesituasjonen.

Ved ekstreme belastninger som gir akutt psykiske symptomer avhenger reaksjonsmønsteret vårt av flere forhold, om man er barn eller voksen, om vi er i kjente eller ukjent omgivelser, om vi er alene eller sammen med andre. Reaksjonene oppstår for å beskytte oss mot den nye og brutale virkeligheten.

Det er viktig å gi god og forståelig informasjon om vanlige psykiske reaksjoner, slik at personen forstår hva som skjer og hvorfor. Det er også viktig å sørge for god ivaretakende omsorg fra personens sosiale nettverk og ved behov fra hjelpeapparat.

Det å kjenne til vanlige reaksjoner ved en krisehendelser, kan styrke den rammedes egen evne til selv å håndtere krisen.

Vanlige akutte reaksjoner etter en traumatisk hendelse er:

Endret bevissthet- kognitive reaksjoner

 • Følelsen av at tiden står stille
 • Uvirkelighetsfølelse «Dette skjer ikke meg»
 • Oppleve å være «på siden av seg selv»
 • «Det skjer som i en film»
 • Vaktsomhet og varhet
 • Detaljhukommelse eller redusert hukommelse

Kroppslige symptomer

 • Kvalme og oppkast
 • Munntørrhet
 • Svetting og skjelving
 • Hjertebank og pustebesvær
 • Svimmelhet

Emosjonelle reaksjoner- følelsesutbrudd

 • Angst
 • Sinne
 • Gråt
 • Latter
 • Uro
 • Kaosfølelse
 • Atferdsreaksjoner- endret oppførsel
 • Rastløshet
 • Overaktivitet
 • Irritabilitet
 • Skvettenhet
 • Initiativløshet
 • Apati
 • Søvnvansker

Råd i en krise

 • Snakk med andre! Del dine tanker, følelser og opplevelser med andre
 • For de fleste er det en fordel å komme seg tidlig mulig tilbake i arbeid, skole eller andre faste daglige gjøremål
 • Fysisk aktivitet er viktig for å avreagere. Driv med den aktiviteten du av erfaring vet at du trives med
 • Vær forsiktig med bruk av alkohol eller andre rusmidler, bruk kun medisiner etter råd fra lege.
 • Søk hjelp hvis dine reaksjoner og plager ikke forsvinner etter noen uker