Formålet med forskriften er å sikre brukerne av anleggene tilfredsstillende helsemessige og hygieniske forhold, samt bidra til å hindre ulykker.

Virksomhetens plikter

  • Meldeplikt ved oppstart og vesentlige endringer av virksomheten. Lenke til meldeskjema
  • Opplysningsplikt til kommunen om uforutsette forhold ved virksomheten som kan medføre helsemessig risiko
  • Gjøre seg kjent med forskriftenes bestemmelser og påse at disse etterleves
  • Etablere internkontrollsystem for å sikre systematisk oppfølging og drift av badeanlegget

Kommunens oppgaver

  • Motta og behandle meldinger om badeanlegg. Lenke til meldeskjema:
  • Behandle klagesaker
  • Føre tilsyn, evt. i form av systemrevisjon
  • Gi pålegg om nødvendige tiltak
  • Gi råd og veiledning til eiere, driftsansvarlig og offentlige instanser om helsemessige forhold tilknyttet badeanlegget

Lovverk og veiledere

Forskrift om badeanlegg, bassengbad og badstu med mer

Forskrift om miljørettet helsevern, kap. 3a – krav om hindre spredning av legionella via aerosoler

Vannrapport 123 Forebygging legionellasmitte – en veiledning (4. utgave) PDF