Formålet med forskriften er å sikre brukerne av anleggene tilfredsstillende helsemessige og hygieniske forhold, samt bidra til å hindre ulykker.

Virksomhetens plikter

 • Meldeplikt ved oppstart og vesentlige endringer av virksomheten.
  Meld inn tiltak
 • Opplysningsplikt til kommunen om uforutsette forhold ved virksomheten som kan medføre helsemessig risiko
 • Gjøre seg kjent med forskriftenes bestemmelser og påse at disse etterleves
 • Etablere internkontrollsystem for å sikre systematisk oppfølging og drift av badeanlegget

Kommunens oppgaver

 • Motta og behandle meldinger om badeanlegg. Lenke til meldeskjema:
 • Behandle klagesaker
 • Føre tilsyn, eventuelt i form av systemrevisjon
 • Gi pålegg om nødvendige tiltak
 • Gi råd og veiledning til eiere, driftsansvarlig og offentlige instanser om helsemessige forhold tilknyttet badeanlegget

Lovverk og veiledere