Forskriften stiller en rekke hygieniske krav i forhold til lokalene, benyttet utstyr og selve utførelsen (krav til smittevern).

Virksomhetens plikter

  • Meldeplikt til kommunen ved oppstart av virksomheten, ved eierskifte, bytte av lokaler eller større ominnredninger. 
Meldeskjema for frisør, hudpleie, tatovering og piercing
  • Virksomheter som også driver med hulltaking (for eksempel piercing og/eller ørehulltaking) må søke godkjenning i tillegg. 
  • Gjøre seg kjent med forskriftenes bestemmelser og påse at disse etterleves
  • Utforme og innrede lokalene slik at de er rengjøringsvennlige. Oppbevare, rengjøre og desinfisere utstyr på en hygienisk tilfredsstillende måte iht. til krav i forskriften
  • Etablere internkontrollsystem

Kommunens oppgaver

  • Motta meldinger og holde oversikt over virksomhetene
  • Godkjenne lokalet hvis det drives med hulltaking der
  • Føre tilsyn, eventuelt systemrevisjon
  • Behandle klagesaker
  • Gi råd og veiledning til eiere og virksomhetsledere

Lovverk

Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet og lignende