Bakterien kan spres via små vanndråper (aerosoler) som dannes i forbindelse med for eksempel dusjing og bruk av boblebad. Dersom man puster inn aerosoler som inneholder Legionella, kan man få legionellose. Legionellose kan forløpe med forskjellig alvorlighetsgrad, fra milde luftveissymptomer til alvorlig lungebetennelse.

Det stilles krav til virksomheter og eiendommer med innretninger som kan spre Legionella via aerosol til omgivelsene, utendørs eller innendørs. Dette omfatter blant annet kjøletårn, luftskrubbere, faste og mobile vaskeanlegg, dusjanlegg, VVS-anlegg i sameier og borettslag (felles varmtvannsforsyning), klimaanlegg med luftfukting, innendørs befuktningsanlegg og innendørs fontener. Innretninger som finnes i private boliger eller fritidseiendommer, er ikke omfattet av bestemmelsene, med mindre omgivelsene utenfor boligen eller eiendommen blir berørt.

Virksomhetens plikter

  • Meldeplikt ved oppstart, eierskifte, bytte av lokaler eller ved større ominnredninger.
    Meld inn tiltak
  • Gjøre seg kjent med forskriftenes bestemmelser og påse at disse etterleves
  • Etablere internkontrollsystem for å sikre systematisk oppfølging av innretningen
  • Ved mistanke om forekomst av legionellose skal det tas mikrobiologiske prøver av alle innretninger som direkte eller indirekte kan ha forårsaket smitten. Slike prøver skal tas forut for rengjøring og desinfeksjon.

Kommunens oppgaver

  • Motta og behandle meldinger om innretninger og holde oversikt over innretningene
  • Føre tilsyn, eventuelt i form av systemrevisjon
  • Gi pålegg om nødvendige tiltak
  • Gi råd og veiledning til eiere, driftsansvarlig og offentlige instanser om helsemessige forhold knyttet til risiko for spredning av legionella

Lovverk