Forskriften har til formål å sikre tilfredsstillende hygieniske forhold og forebygge overføring av smittsomme sykdommer. Samtlige solarier, enten de finnes som solstudioer, eller tilknyttet for eksempel treningssentre, frisørsalonger, hoteller, kiosker eller arbeidsplasser skal oppfylle forskriftenes krav.

Virksomheter som tilbyr solarium omfattes også av regelverket i Lov om strålevern med tilhørende forskrift. Virksomhetene har meldeplikt til Statens strålevern og skal bla. oppfylle krav om merking, bruk av godkjente strålerør, alderskontroll, samt bestått kunnskapsprøve for daglig leder og personer med kundekontakt. Kommunen fører tilsyn med at kravene i lov og forskrift overholdes.

Se nærmere informasjon om krav til drift av solarier

18 års aldersgrense og krav om alderskontroll

Siden 1. juli 2012 har det ikke vært lov å tilby solarium til personer under 18 år i Norge. Fra og med 1. januar 2017 må alle virksomheter som tilbyr solarium ha et tilfredsstillende system for alderskontroll som sikrer at bare de som er over 18 år får tilgang til solariene. Følgende løsninger anses som tilfredsstillende:

 • Heltidsbetjening, eller delvis betjening kombinert med etterfølgende elektronisk adgangskontroll
 • Videoautomat med dokumentleser tilknyttet kundesenter
 • Annen type forhåndskontroll og registrering kombinert med etterfølgende elektronisk adgangskontroll

Virksomheten må redegjøre for systemet i sin melding til direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Krav om kunnskapsprøve

Fra 1. januar 2016 ble det krav om at ansvarlig for daglig drift av solarier og ansatte med kundekontakt skal ha bestått en kunnskapsprøve. Prøven er gyldig i 5 år. Informasjon om kunnskapsprøven finnes på solarieprøven.no

Virksomhetens plikter

 • Meldeplikt til direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
 • Meldeplikt til kommunen ved oppstart, eierskifte, bytte av lokaler eller ved større ominnredninger.
  Meld inn tiltak
 • Gjøre seg kjent med forskriftenes bestemmelser og påse at disse etterleves
 • Utforme og innrede lokalene slik at de er rengjøringsvennlige. Det må finnes desinfeksjonsmidler og papirhåndkle til å desinfisere solsengene før og etter bruk
 • Det skal være beskyttelsesbriller tilgjengelig for kundene ved utlån eller salg
 • Å påse at nødvendig informasjon om virksomheten er lett synlig dersom solariene ikke er betjent (navn og telefonnummer til eier/daglig ansvarlig), slik at kunden har noen å henvende seg til ved behov for informasjon eller hvis noe er galt
 • Merking i henhold til forskriftskrav
 • Etablere internkontrollsystem

Kommunens oppgaver

 • Motta meldinger og holde oversikt over virksomhetene
 • Føre tilsyn
 • Behandle klagesaker
 • Gi råd og veiledning til eiere og virksomhetsledere

Lovverk og veiledere