Forskriften stiller en rekke hygieniske krav i forhold til lokalene, benyttet utstyr og selve utførelsen slik at en forebygger overføring av smittsomme sykdommer. Tatoverings- og hulltakingsvirksomhet kan bare utøves i lokale som er godkjent av helsemyndighetene.

Meldeskjema for frisør, hudpleie, tatovering og piercing

Virksomhetens plikter

  • Søke godkjenning til kommunen ved oppstart av virksomheten, ved eierskifte, bytte av lokaler eller større ominnredninger. 
  • Gjøre seg kjent med forskriftenes bestemmelser og påse at disse etterleves
  • Utforme og innrede lokalene slik at de er rengjøringsvennlige. Oppbevare, rengjøre og desinfisere utstyr på en hygienisk tilfredsstillende måte i henhold til krav i forskriften
  • Etablere internkontrollsystem

Kommunens oppgaver

  • Godkjenne lokalet og holde oversikt over virksomhetene
  • Føre tilsyn, evt. systemrevisjon
  • Behandle klagesaker
  • Gi råd og veiledning til eiere og virksomhetsledere

Lovverk