Trenger du verge?

Vergemål er frivillig, og du bestemmer selv om du vil ha verge eller ikke.

Les mer på statsforvalteren.no

Hvem kan få verge?

Myndige personer som ikke er i stand til å ivareta sine egne interesser grunnet sinnslidelse, psykisk utviklingshemming eller fysisk svekkelse.

I tillegg kan verge opprettes for personer som er rusmiddelavhengige eller spillavhengige.

Hvem oppnevner verge?

Statsforvalteren oppnevner verge.
De avgjør også hvem som skal være verge og hvilke oppgaver vedkommende skal ha ansvar for.

Hvordan søke om å få verge?

Et ønske om opprettelse av vergemål kan komme fra personen selv, ektefelle, samboer, foreldre barn og søsken. Personen det skal oppnevnes verge for skal også samtykke hvis han eller hun er i stand til det.

Søknad finnes hos statsforvalteren.no.

Hvem kan bli verge?

Vergen tar frivillig på seg oppgaven - ingen plikter å være verge. Pårørende eller venner kan være verge, og noen ganger er det ønskelig at andre enn nærstående fungerer som verge.

Noen verger får honorar for oppdraget og da er det ofte personen med verge som selv dekker kostnaden.

Se vergemålsportalen for mer informasjon.