Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

BPA er organisering av praktisk og personlig hjelp for personer med store funksjonsnedsettelser og som har behov for bistand i dagliglivet.

Barn og unge med funksjonsnedsettelser

Fysioterapi og ergoterapi til barn og unge 0-18 år, ledsagerbevis, opplæring og veiledning for foresatte til barn og unge, HC-parkering, Familieveiledning (Home-Start Familiekontakten).

Bo- og miljøtjenester

Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne, psykisk utviklingshemmede og deres familier.

Arbeid og aktivitet

I Arbeid og aktivitet gir vi tilpasset arbeids- og aktivitets-tilbud på dagtid for deg over 18 år med funksjonshindringer. Tilbudet skal gi deg muligheten til mestring og personlig utvikling.

Tilrettelagt arbeid

Tilrettelagt arbeid i Lillestrøm kommune jobber for at mennesker med 100 prosent uføretrygd og utviklingshemning, eller med behov for utvidet oppfølging, skal bli inkludert i det ordinære arbeidslivet.

Hjemmetjenester

Hjemmesykepleie, hjemmehjelp, trygghetsalarm, hjelpemidler, velferdsteknologi.

Demens

Kjenner du noen som glemmer? Å ta kontakt med Demensteamet er et uforpliktende lavtelskertilbud og tilbudet er gratis.

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Søknadsskjema, krav og regelverk.

Verge og vergemål

En verge ivaretar interessene til en person som enten er mindreårig, eller som har fått oppnevnt verge.

Aktiv fritid

Aktiv fritid har tilbud til ungdom og voksne med funksjonshemning, psykiske lidelser eller sosiale utfordringer.

Fritidsaktiviteter med assistanse for voksne utviklingshemmede

Fagbok skrevet av ansatte og frivillige i Lillestrøm kommune. Med podkast.

Ledsagerbevis

Har du nedsatt funksjonsevne kan du søke om ledsagerbevis.

Støttekontakt (fritidskontakt)

Støttekontakt er et tilbud til personer med nedsatt funksjonsnivå som er avhengig av ledsager, har behov for sosialt samvær eller støtte for å delta i aktiviteter utenfor hjemmet.