Er du usikker på hvor du skal henvende deg og hva du kan søke om? Denne listen er ment som en veileder med informasjon, men gir ikke et komplett bilde på alle muligheter.

De tidlige årene

Ulike foreninger

Ta kontakt med den foreningen som er av interesse. Finn kontaktinformasjon på nettsidene.

Enkeltdiagnoser kan også googles sammen med søkeordet forening. I tillegg finnes det mange grupper på Facebook og andre sosiale medier.

Kurs, råd, oppfølging og informasjon om diagnoser, muligheter, utfordringer og muligheter for å treffe likesinnede. F.eks.:

  • Handikapforbundet (herunder foreldreforeningen) (nhf.no)
  • Naku (Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming) (naku.no)
  • Sor (Samordningsrådet) (stiftelsensor.no)
  • NFU (Norsk forbund for utviklingshemming) (www.nfunorge.org)
  • LUPE (Landsforeningen for utviklingshemmede og pårørende) (www.lupeorg.no)
  • Pasientombudet (www.pasientogbrukerombudet.no)
  • Pårørendesenteret (www.parorendesenteret.no/hjem)
  • Frambu, senter for sjeldne diagnoser (frambu.no)

Helsestasjonen

Du får enten innkalling direkte fra helsestasjonen, eller du kan sende en digital henvendelse selv. Se kommunens nettsider for mer informasjon.

Generell oppfølging av nyfødte og mindre barn får du på helsestasjonen.

BTI, Bedre Tverrfaglig Inn

BTI-modellen er laget for å bedre samhandlingen mellom de ulike kommunale tjenestene som jobber med utsatte barn og unge. Dette er barn og unge med risiko for å utvikle problemer som kan lede til mangelfull skolegang, med påfølgende utfordringer knyttet til utdanning, arbeid og helse, og som står i fare for fremtidige sosiale vansker.

Sjekk ut kommunens nettsider og se om det er noe som passer. (bti.lillestrom.kommune.no)

Støtteordninger fra NAV

Skaff deg brukerpass hos Nav (nav.no), be om informasjon fra en Nav ansatt, søk på Nav sine nettsider.

Helsenorge sine nettsider (helsenorge.no) finner du også informasjon om diverse støtteordninger og mulige refusjoner av utgifter fra Helfo.

I tillegg til barnetrygd er det mange støtteordninger. For eksempel:

Ergo/fysioterapi for barn

Behandlinger og tilrettelegging i hjemmet.

Ta kontakt via helsestasjonen eller direkte til kommunen for vurdering av denne tjenesten.

Barnekoordinator/IP koordinator

Du kan få hjelp til å koordinere alle tjenestene til barnet ditt, med eller uten en individuell plan.

Du søker om tjenesten på siden for Individuell plan, koordinator og barnekoordinator for barn og unge.

Home-Start Familiekontakten Norge (HSFN)

HSFN i Lillestrøm skal tilby hjelp til familier som selv ønsker det og som ved oppstart har minst ett barn under skolealder, når det er behov for litt ekstra støtte og hjelp i hverdagen.

Du tar direkte kontakt med din avdeling på telefon eller ved epost. Se homestartnorge.no for mer informasjon. 

Omsorgsstønad (omsorgslønn)

Omsorgsstønad er lønn til privatpersoner, for eksempel foresatte eller andre pårørende, som utfører særlig tyngende omsorgsarbeid for sitt barn/ungdom.

Du leser mer om og søker om tjenesten på denne siden.

Avlastning

Du kan få avlastning hvis du har et særlig tyngende omsorgsarbeid for barn og unge, som har en psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse.

Du leser mer om tjenesten på denne siden.

Opplæring og veiledning

Foresatte til barn og unge med særlig tyngende omsorgsarbeid kan ha rett til nødvendig opplæring og veiledning for å kunne håndtere utfordringer som kommer av barnets funksjonsnivå og bistandsbehov.

Du kan lese mer om tjenesten på denne siden.

Barnevernstjenesten

Alle kan en eller annen gang i livet komme i en vanskelig livssituasjon, hvor de har behov for hjelp og støtte til å ivareta egne barns omsorgsbehov. I slike tilfeller har barneverntjenesten et ansvar for å hjelpe familien. Barneverntjenesten kan sette inn ulike hjelpetiltak for å øke foreldrekompetansen, og/eller kompensere for mangler i omsorgen.

Her kontakter du barnevernstjenesten.

Tidlig inn psykisk helse

For slitne foresatte: Et tilbud om ulike mestringskurs, individuelle samtaler og nettbasert mestringsverktøy (assistert selvhjelp) og pårørendekurs.

Du melder deg på via Tidlig inn sine sider.

Barne- og ungdomsklinikken, habilitering

Gir spesialiserte habiliteringstjenester til barn og ungdom i form av diagnostikk, funksjonsutredning og behandling, samt veiledning og opplæring til familie og fagfolk som har kontakt med barnet eller ungdommen.

Kontakt etableres via helsestasjonen, fastlegen, avlastningstjenesten eller du tar direkte kontakt selv. Se nettsidene til Ahus for kontaktinformasjon.

Barn og unge/søsken som pårørende

“Barn som pårørende” er barn eller søsken av pasienter med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom, skade eller er etterlatte barn eller søsken.

Begrepet pårørende skal tolkes vidt og uavhengig av formalisert omsorgssituasjon. Lovbestemmelsen gjelder for mindreårige barn under 18 år.

På siden for unge pårørende kan du finne nyttig informasjon.

Fritid

Parkeringsbevis

Forflytningshemmet fører av motorvogn, eller forflytningshemmet passasjer med særlig behov for parkeringslettelse.

Du søker hos Lillestrøm parkering, les mer på sidene for parkering.

Gratis bompenger hos Fremtind

Forflytningshemmet fører av motorvogn, eller forflytningshemmet passasjer med særlig behov kjører gratis i bomringen.

Du søker hos Fremtind.

Ledsagerbevis

Alle med behov for bistand på grunn av sykdom eller nedsatt funksjonsevne kan søke om ledsagerbevis.

Ordningen gjør det mulig å ta med seg en ledsager gratis på offentlige kultur- og fritidsarrangementer, samt offentlig transport.

Du søker om ledsagerbevis via denne siden.

Støttekontakt (fritidskontakt) og aktiv fritid

Aktiv fritid legger til rette for kultur- og fritidsopplevelser for barn, unge og voksne som på grunn av sine utfordringer trenger hjelp til en aktiv og meningsfylt fritid.

Les mer på siden til Aktiv fritid.

Primært fra 16 år og oppover

NB! Mange tjenester må søkes om på nytt når tjenestemottaker blir 18 år, selv om det er en selvfølge at tjenestene skal videreføres. Dette er fordi barnet har blitt juridisk myndig og må enten søke selv, eller at en verge søker på vegne av tjenestemottakere.

Fullmakt til å hente ut medisiner på resept etter barnet fyller 16 år

Når du skal hente ut medisiner på resept for andre, enn egne barn under 16 år, må du ta med deg fullmakt og legitimasjonen til den som eier reseptene.

For å få ut disse medisinene må du ha en fullmakt på vegne av personer med varig manglende samtykkekompetanse. Du finner lenker til søknadsskjema på Helsenorge.no.

Vergemål

Før barnet fyller 18 år må det vurderes og ev. søkes om verge. Det kan oppnevnes verge for den som trenger hjelp til å ivareta sine egne interesser, enten økonomisk eller på annen måte.

Du søker om vergemål via Altinn, se mer informasjon og lenker på Statsforvalterens vergemålssider.

Bolig

De fleste flytter etter hvert ut fra foreldrehjemmet til et eget hjem, enten alene eller sammen med andre. Det er ulike muligheter og botilbud i kommunen, litt avhengig av behov og funksjonsnivået til den som skal bo.

Les om bolig og bostøtte i Lillestrømkommune.

Det er ulike støtteordninger og søknadsmuligheter for støtte til bolig, enten du skal eie eller leie:

Du må, enten sammen med barnet eller for, søke om kommunal bolig i god tid før det er aktuelt med selve flyttingen. Gjerne flere år før. Det koster ingenting å søke og det er fint for kommunen å ha oversikt over fremtidig boligbehov. Du finner mer informasjon og lenke til søknadsskjema her.

Støtteordninger

Det er mange ulike støtteordninger man kan søke på.

Du kan søke Nav om:

I tillegg er det andre økonomiske støtteordninger det kan være lurt å vurdere på nav.no.

Avlastning over 18

Foresatte eller pårørende kan få avlastning for barn også etter fylte 18 år. Har barnet vært på avlastning før fylte 18 år må det allikevel søkes på nytt ved myndighetsalder.

Les mer på sidene for avlastning.

Arbeid- og aktivitetssenter

Det å ha et arbeid eller en dagaktivitet er viktig for livskvalitet, personlig utvikling og psykisk helse. Det gir mulighet for glede over å dra på jobben, deltakelse i et arbeidsfellesskap, mestringsfølelse og stolthet over å produsere noe, og å kunne komme hjem og ha fri. Arbeid strukturerer hverdagen. I Lillestrøm kommune har vi tre aktivitetssenter med ulike tilbud.

Plass på et aktivitetssenter tildeles etter kartlegging av bistandsbehov og interesser.

Det søkes om på tjenestetorget for voksne

I tillegg til aktivitetssentrene har kommunen et tilbud til de som er motivert til å jobbe i en ordinær eller tilrettelagt bedrift.

Les mer om tilrettelagt arbeid her.

VTA, varig tilrettelagt arbeid

Varig tilrettelagt arbeid er et tiltak i NAV for de som får uføretrygd. Det er jobber i en skjermet, eller ordinær, bedrift med arbeidsoppgaver som er tilpasset deg.

Du kan søke om tilbudet på Nav.no

Tannhelse

Når du er over 18 år og har diagnosen psykisk utviklingshemming, er langtidssyk, ufør i institusjon eller mottar hjemmesykepleie, har fylkeskommunen plikt til å dekke kostnadene for tannbehandling, også tannbehandling under narkose ved behov.

Du kan lese mer om dette på Helsenorge sine sider. (helsenorge.no)

Voksenhabiliteringpå Ahus

Avdeling voksenhabilitering utreder og behandler pasienter med komplekse og sammensatte funksjonshemminger som er medfødt eller tidlig ervervet.

Du kan sende henvisning i samarbeid med fastlegen. Hvis du har kommunale tjenester kan noen derfra også bistå med en slik henvisning, og noen ganger ta initiativ til å henvise.

TT kort

TT-kort er for deg som er ute av stand til å reise med kollektivtransport på grunn av en varig funksjonsnedsettelse og ikke har egen bil.

Du kan lese om og søke TT-kort på viken.no.

Skole/Utdanning etter videregående

Noen ønsker å fortsette skolegang etter videregående skole og da finnes det ulike muligheter.

Kommunen har tilbud om spesialundervisning til voksne som du kan lese mer om på denne siden.

Mange har stort utbytte av et år eller to på folkehøyskole. Det er flere skoler og linjer som er godt tilrettelagt for ulike behov. Se ulike tilbud her: Tilrettelagt folkehøgskole (folkehogskole.no)

Du kan søke om støtte til folkehøyskole hos Nav.

VID vitenskapelige høyskole tilbyr høgskoleutdanning i menneskerettigheter for studenter med utviklingshemming.