Hvem er vi?

Fysioterapeuter og ergoterapeuter med kompetanse i arbeid med barn og unge. Terapeutene gir tilbud i brukerens hjem, på helsestasjon, i barnehage og på skole.

Hvem kan få hjelp?

  • Barn og unge under 18 år som på grunn av nedsatt funksjonsevne har vansker med å leke og utføre hverdagslige aktiviteter, eller står i fare for å få slike vansker.  
  • Barn som har lettere motoriske vansker, som for eksempel forsinket grov- eller finmotorisk utvikling.  
  • Barn med mer alvorlige utviklingsforstyrrelser.  
  • Barn utsatt for skade eller sykdom.  
  • Barn med kroniske lidelser, som nevrologiske, revmatiske og ortopediske sykdommer, psykiske vansker eller hjerte- og lungeproblematikk. 

Hva kan terapeutene hjelpe med? 

Fysioterapeutene 

Fysioterapeutene tilbyr undersøkelse, kartlegging og vurdering av motorisk funksjon, og igangsettelse av relevante tiltak. Vi hjelper til med utprøving, søknad og tilpasning av bevegelses- og treningshjelpemidler. 

Fysioterapeutene, i samarbeid med skolene, jobber for å skape en helsefremmende skolehverdag. 

Ergoterapeutene 

Ergoterapeutene kan bistå med råd og veiledning når det gjelder boliger og tekniske hjelpemidler. Vi gjør funksjonsvurderinger, tilbyr målrettede tiltak og trening i en avgrenset periode. Vi hjelper til med tilrettelegging av aktivitet og lek, herunder utprøving, formidling, søknad og tilpasning av hjelpemidler. 

Våre tilbud og hvordan søke

Hvor kan du få våre tilbud og tjenester  

Barnet ditt kan få hjelp og behandling på en rekke ulike steder.  

I hjemmet

Noen ganger er det nødvendig at barnet får oppfølging i hjemmet. Dette kan for eksempel skyldes medisinske forhold. Det kan også være aktuelt å observere barnet i aktivitet i samspill med de reelle omgivelsene det oppholder seg i. Dermed kan vi finne bedre løsninger med å tilrettelegge for aktivitet og deltagelse i hjemmet i form av trening i daglige aktiviteter, hjelpemidler eller ombygging av bolig. 

På helsestasjonene

Fysioterapeutene har faste tider som er satt av til lavterskel konsultasjon på alle helsestasjonene i kommunen.  

I de aller fleste tilfellene er det tilstrekkelig med råd og veiledning om stimulering og tiltak som kan gjøres hjemme. 

Her er våre helsestasjoner

Eksempler på vanlige tema: 

Spedbarnsgruppe 

Fysioterapeutene arrangerer, i samarbeid med helsestasjonen, firemånedersgruppe for deg som er forelder til spedbarn.

I barnehager og skoler 

Fysio- og ergoterapeutene er oftest inne i barnehager og skoler for individuell oppfølging og tilrettelegging for barn i deres daglige miljø. 

Vi har tett dialog med foresatte og ansatte for å finne gode løsninger på aktivitetsvansker, og legge til rette for at barn får leke, lære og utfolde seg gjennom hele barnehage- og skoledagen. 

Lenke til brosjyrer: 

På institutt

Hvis barnet ditt trenger fysioterapi kan det også få behandling på et av de fysikalske instituttene i Lillestrøm kommune. I oversikten over de fysikalske instituttene finner du hvem som har kompetanse på barnefysioterapi, og hvor de jobber.

Ta direkte kontakt med fysioterapeuten eller instituttet for å gjøre en avtale.

Hvordan søker du om fysioterapi og ergoterapi? 

Foreldre kan ta direkte kontakt, eller barnet kan henvises fra helsesøster, lege, kiropraktor, manuellterapeut, barnehage, skole og andre instanser. 

Fyll ut og send med henvendelsesskjema om fysioterapi og/eller ergoterapi, slik at vi vet hva barnet trenger hjelp til

Søk om fysio- og ergoterapitjenesten for barn og unge

Send skjema til  

Lillestrøm kommune 

Fysio- og ergoterapitjenesten for barn og unge 

Postboks 313, 2001 Lillestrøm

Du kan også nå oss på telefon 911 970 34 dersom du ønsker å snakke med oss

Lenker og brosjyrer