Logopedtilbud til voksne

Vi gir tilbud til voksne, som etter sykdom, skade eller ulykke har behov for gjenopptrening av taleferdigheter. Vi har i økende grad merket behov for kompetanse i LSVT-metoden (Lee Silverman Voice Treatment) til Parkinson-rammede, og to av våre logopeder har nå denne kompetansen. 

Vi har også høy kompetanse på dysfagi (svelgevansker). 

Du kan få logopedtilbud hos oss etter henvisning fra sykehusene og i noen tilfeller fra fastlege eller ved egen søknad.

Søk logoped til voksne (søknadsskjema kommer)

Spesialundervisning til voksne med lese- og skrivevansker

Er du voksen og har lese- og skrivevansker, kan du få tilbud hos oss. Vi gir tilbud til voksne som har

  • dysleksi
  • behov for spesialundervisning etter sykdom, skade eller ulykke
  • behov for bedre lese- og skriveferdigheter for å komme i jobb

Alle innmeldte/henviste brukere blir vurdert av PPA/ ekstern logoped som utarbeider sakkyndig vurdering som danner grunnlag for enkeltvedtak. Ressursen gis som enkelttimer eller i gruppe.

Søk spesialundervisning for voksne (søknadsskjema kommer)

Spesialundervisning til voksne med utviklingshemming

Voksenavdelingen tilbyr også spesialundervisning til voksne med utviklingshemming som trenger vedlikehold eller nyinnlæring. Som en del av denne undervisningen tilbyr vi musikkterapeutisk tilnærming. Vi oppgraderer også kompetansen innenfor ASK (alternative- og supplerende kommunikasjon) 

Søke spesialundervisning for voksne (søknadsskjema kommer)

Kontakt

Frydenlund voksenopplæring og logopedtjeneste