Hvordan fungerer ledsagerbevis?

Et ledsagerbevis gjør det mulig å ta med seg en ledsager uten ekstra kostnader på kultur- og fritidsarrangement, transportmidler og liknende der ordningen aksepteres. Du må betale for deg selv på vanlig måte.

Ledsagerbevis kan brukes så og si overalt, både i egen kommune og i resten av landet. Det er noen få kommuner som ikke har innført ordningen, og i slike kommuner er det få arrangører som aksepterer kortet. Du kan dessverre ikke forvente at kortet gir rabatt i utlandet.

Hvem kan søke om ledsagerbevis?

Alle med sykdom eller nedsatt funksjonsevne, og behov for bistand for å delta på arrangementer, kan søke om ledsagerbevis.

Ordningen gjør det mulig å ta med seg en ledsager gratis på offentlige kultur- og fritidsarrangementer, samt offentlig transport.

Hvordan søke?

Fyll ut søknadskjema for ledsagerbevis.  

Merk at søknad må inneholde følgende for å bli behandlet: 

 • Bilde i passfoto-format. 
  • Bildet må være så nytt at søker er lett gjenkjennelig på bildet 
 • Erklæring fra lege eller offentlig helse- /sosialetat, denne må inneholde bekreftelse av behov for ledsager.
  Erklæringen kan være ikke være eldre enn 1 år.  
 • Utdrag av journalnotat er ikke godkjent og søknaden vil avvises grunnet mangelfull søknad.
 • Adresse til søker av ledsagerbevis benyttes som standard. Dersom ledsagerbeviset skal sendes et annet sted må dette fylles inn manuelt i søknad. 
Søk om ledsagerbevis

Søknadsfrist

 • Det er ingen søknadsfrist, søknader behandles fortløpende.
 • Behandlingstid for ledsagerbevis er tre uker fra all nødvendig dokumentasjon er mottatt.
 • Mangelfull søknad vil avvises 3 uker etter vi har mottatt den

Mistet eller ødelagt kort

Dersom du mister eller ødelegger et ledsagerbevis og ønsker nytt koster dette 100 kroner per erstatningskort.

Dersom du har mistet kort fra en annen kommune, må du søke på nytt. Vi har ikke tilgang til dokumenter fra andre kommuner. 

Fritidskontakt (støttekontakt)

Var det støttekontakt du lette etter?

Forskrift

Forskrift for ledsagerbevis for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Lillestrøm kommune

§ 1. Formål og virkeområde

Ledsagerbevis skal sikre at personer med funksjonsnedsettelser med behov for bistand, gis samme mulighet som den øvrige befolkning til å delta i samfunnet, og skal forebygge isolasjon. Ledsagerbevis er en dokumentasjon på behovet for slik bistand. Ledsagerbeviset gir rett til å ha med en ledsager (assistent), gratis eller med redusert pris, på for eksempel kultur- og fritidsarrangementer eller på offentlig transport. 

Ordningen vedtas og administreres av Lillestrøm kommune, men er gyldig for hele landet de stedene ordningen aksepteres. 

Rettighetene som følger av innvilget ledsagerbevis, følger av de til enhver tid fastsatte nasjonale
eller lokale regler og retningslinjer.

§ 2. Om søknaden

Søknad om ledsagerbevis må inneholde legeerklæring og egenerklæring som grunngir varig funksjonsnedsettelse og dokumenterer et reelt behov for ledsager. Passfoto skal vedlegges søknaden. 

Søknadsskjema finnes på Innbyggerportalen.

§ 3. Vilkår for ledsagerbevis

Ordningen gjelder for personer som er folkeregistrert i Lillestrøm kommune, og som har en varig funksjonsnedsettelse. Som varig regnes funksjonsnedsettelse av minst to års varighet. Kortere sykdomsperioder kvalifiserer ikke for ledsagerbevis.

For å få tildelt ledsagerbevis må det foreligge et åpenbart behov for bistand for å kunne delta på offentlige kultur- og fritidsarrangementer samt for å benytte offentlige transportmidler og ordningen skal øke tilgjengeligheten til disse. Dette må dokumenteres med en legeerklæring fra behandlende lege eller annet kvalifisert helsepersonell. 

Det er ingen nedre aldersgrense for tildeling av ledsagerbevis. Øvre aldersgrense er som hovedregel 70 år, men det kan etter en helhetlig vurdering tildeles ledsagerbevis også etter 70 år dersom det er en funksjonsnedsettelse som er årsaken til manglende mulighet for å delta på kultur- og fritidsarrangementer. Normal alderssvekkelse gir ikke grunnlag for ledsagerbevis. 

Det foretas ingen økonomisk behovsprøving i forbindelse med søknaden og ordningen er ikke knyttet opp til om vedkommende mottar trygd eller annen økonomisk hjelp. Første gangs utstedelse av ledsagerbevis er kostnadsfritt. Ved behov for erstatningskort, vil det påløpe et gebyr. 

Kommunens beslutning om å innvilge eller avslå søknad om ledsagerbevis er å anse som et enkeltvedtak.

§ 4. Godkjenningens varighet

Ledsagerbevisets varighet vurderes av kommunen ved utstedelse. Det kan gis tidsbegrenset eller varig gyldighet. Gyldighetsdato påføres beviset.

§ 5. Klageadgang

Vedtaket kan i henhold til forvaltningslovens § 28 annet ledd påklages til Klageutvalget i Lillestrøm kommune.

§ 6. Ledsagerbeviset

Ledsagerbevis er en dokumentasjon på at innehaveren på grunn av en funksjonsnedsettelse har behov for en eller flere ledsagere, og må fremvises ved bruk.

Beviset er en dokumentasjon i form av et kort på størrelse med et bankkort som utstedes til søkeren. Beviset er personlig og skal ikke overlates til andre. Type funksjonsnedsettelse er ikke angitt på ledsagerbeviset.

På beviset skal det påføres om det gjelder for en eller flere ledsagere. Ledsager(e) er den eller de som til enhver tid bistår den funksjonshemmede.

§ 7. Bruken av ledsagerbevis

Ledsagerbeviset skal gi den funksjonshemmedes ledsager(e) billigere eller gratis adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangementer, deltakelse i frivillige lag og foreninger, samt offentlige transportmidler som den funksjonshemmede ikke ville kunne delta i/nyttiggjøre seg uten bistand. 

Virksomhetene som godtar ledsagerbevis, er oppfordret til å merke billettlukene og hjemmesider med offentlig fastsatt symbol.

Der ledsagerbevis aksepteres skal den funksjonshemmede selv løse ordinær billett. Det understrekes at «ordinær» billett er den til enhver tid gjeldende pris for en person. For en funksjonshemmet som er trygdet og har honnørkort, vil «ordinær» pris bety honnørpris.

Ledsagerbeviset gjelder for adgang til de aktiviteter, virksomheter, arrangementer, bygninger, transportmidler mv. som aksepterer ordningen. Ordningen er landsdekkende og beviset kan brukes over kommune- og fylkesgrensene.

Det gis ikke refusjon til virksomheter eller tiltak som godtar ordningen med ledsagerbevis.

Ledsagerbevis tildeles uavhengig av hvor ofte det er aktuelt å gjøre bruk av offentlige kultur- og fritidsarrangementer eller offentlige transportmidler.

Ledsagerbeviset gir ikke fortrinn framfor det øvrige publikum, og man kan ikke kreve å komme inn hvis det er fullt. Billetter må forhåndsbestilles der dette er nødvendig, og det må da opplyses om at man skal ha med ledsager.

Ordningen skal ikke medføre noen særfordeler for ledsageren ut over at ledsageren for eksempel. får overvære konserter, forestillinger og lignende der ledsagerens tilstedeværelse er nødvendig. Det må imidlertid ikke stilles så strenge krav ved praktiseringen at ledsageren må forlate arrangementet i de perioder hvor ledsagerens bistand ikke er nødvendig. På den annen side kan ledsageren for eksempel. ikke kreve kursbevis på et kurs selv om hans tilstedeværelse har vært påkrevet under hele kurset og ledsageren har kunnet følge kursvirksomheten. Likeså kan ikke ledsagerbevis brukes dersom ledsageren for eksempel. driver egentrening på et treningssenter i tillegg til å bistå den funksjonshemmede.

§ 8. Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 15.10.21.