Formannskapet

Om formannskapet

 • I medhold av kommuneloven § 8 nr. 3 delegerer kommunestyret til formannskapet myndighet til å treffe avgjørelser i alle saker som det etter lov er adgang til å delegere til formannskapet, og som ikke kommunestyret har vedtatt å legge til et annet organ.
  • Kommunestyret skal likevel avgjøre saker som gjelder:
   • hovedtrekkene i kommunens organisasjon
   • kommunestyrets egen saksbehandling
   • kommuneplan og andre langtidsplaner, utbyggingsoppgaver, handlingsprogram og boligbyggeprogrammer, samt andre planer og tiltak av overordnet betydning.
 • Formannskapet delegeres myndighet til å avgi høringsuttalelser på vegne av kommunen med mindre sakene er av særskilt overordnet betydning.
 • Formannskapet delegeres myndighet til å behandle saker som skal behandles i eierorganet i selskaper kommunen deltar i, og vedta mandat for kommunens representanter i eierorganet.
 • I medhold av kommuneloven § 13 delegeres formannskapet myndighet til å treffe vedtak i hastesaker.

Møtekalender for formannskapet

Hovedutvalg for miljø og samfunn

Om hovedutvalg for miljø og samfunn 

 • I medhold av kommuneloven § 10 nr. 2 delegerer kommunestyret til hovedutvalg for miljø og samfunn myndighet til å treffe avgjørelser i saker som gjelder utvalgets ansvarsområde, med mindre myndigheten er lagt til et annet organ eller kommunedirektøren.
 • Hovedutvalg for miljø og samfunn har samme ansvarsområde som det administrative tjenesteområdet for kultur, miljø og samfunn, med unntak for det administrative ansvarsområdet som forvaltes av kommunalområde for kultur. Utvalget arbeider innen de rammer som følger av lov, forskrift, statlige rundskriv og pålegg og i henhold til de vedtak som fattes av kommunestyret.
 • Hovedutvalget har vedtaksmyndighet innen sitt arbeidsområde i tråd med de bestemmelser og retningslinjer som er fastsatt i, eller i medhold av, lov og i henhold til det til enhver tid gjeldende økonomireglement og vedtak fattet av kommunestyret.
 • Hovedutvalget skal ivareta kommunens forvaltningsansvar etter plan- og bygningsloven, med unntak av kommuneplanen, og behandler både byggesaker og plansaker, herunder:
  • Fastsette planprogram, jf. § 12-9
  • Avgjøre om reguleringsforslag skal fremmes (offentlig ettersyn),
  • jf. §§ 12-10 og 12-11
  • Avgjøre om konsekvensutredning skal unnlates, jf. § 12-10
  • Treffe vedtak om mindre endringer i reguleringsplan eller vedta utfyllinger innenfor hovedtrekkene i reguleringsplan, jf. § 12-14
  • Nedlegge midlertidig forbud mot tiltak, jf. § 13-1
 • Talsperson for barn og unge oppnevnt for valgperioden av kommunestyret har møte- og talerett i utvalget.

Møtekalender hovedutvalg for miljø og samfunn 

Hovedutvalg for helse og mestring

Om hovedutvalg for helse og mestring

 • I medhold av kommuneloven § 10 nr. 2 delegerer kommunestyret til hovedutvalg for helse og mestring myndighet til å treffe avgjørelser i saker som gjelder utvalgets ansvarsområde, med mindre myndigheten er lagt til et annet organ eller kommunedirektøren.
 • Hovedutvalg for helse og mestring har samme ansvarsområde som det administrative tjenesteområdet for helse og mestring, og arbeider innen de rammer som følger av lov, forskrift, statlige rundskriv og pålegg og i henhold til de vedtak som fattes av kommunestyret.
 • Hovedutvalget har vedtaksmyndighet innen sitt arbeidsområde i tråd med de bestemmelser og retningslinjer som er fastsatt i, eller i medhold av, lov og i henhold til det til enhver tid gjeldende økonomireglement og vedtak fattet av kommunestyret.

Møtekalender hovedutvalg for helse og mestring

Hovedutvalg for oppvekst

Om hovedutvalg for oppvekst

 • I medhold av kommuneloven § 10 nr. 2 delegerer kommunestyret til hovedutvalg for oppvekst myndighet til å treffe avgjørelser i saker som gjelder utvalgets ansvarsområde, med mindre myndigheten er lagt til et annet organ eller kommunedirektøren.
 • Hovedutvalg for oppvekst har samme ansvarsområde som det administrative tjenesteområdet for oppvekst, og arbeider innen de rammer som følger av lov, forskrift, statlige rundskriv og pålegg og i henhold til de vedtak som fattes av kommunestyret.
 • Hovedutvalget har vedtaksmyndighet innen sitt ansvarsområde i tråd med de bestemmelser og retningslinjer som er fastsatt i eller i medhold av lov og i henhold til det til enhver tid gjeldende økonomireglement og vedtak fattet av kommunestyret.

Møtekalender hovedutvalg for oppvekst

Hovedutvalg for kultur

Om hovedutvalg for kultur

 • I medhold av kommuneloven § 10 nr. 2 delegerer kommunestyret til hovedutvalg for kultur myndighet til å treffe avgjørelser i saker som gjelder utvalgets ansvarsområde, med mindre myndigheten er lagt til et annet organ eller kommunedirektøren.
 • Hovedutvalg for kultur har det samme ansvarsområdet som kommunalområdet for kultur under tjenesteområdet kultur, miljø og samfunn forvalter, og arbeider innen de rammer som følger av lov, forskrift, statlige rundskriv og pålegg og i henhold til de vedtak som fattes av kommunestyret.
 • Hovedutvalget har vedtaksmyndighet innen sitt arbeidsområde i tråd med de bestemmelser og retningslinjer som er fastsatt i, eller i medhold av, lov og i henhold til det til enhver tid gjeldende økonomireglement og vedtak fattet av kommunestyret.

Møtekalender hovedutvalg for kultur

Kontrollutvalget

Om kontrollutvalget

Kontrollutvalgets virksomhet følger kommunelovens kapittel 23 og forskrift om kontrollutvalg og revisjon. Utover dette gjelder saksbehandlingsregler for kommunale organer i Lillestrøm kommune så langt det passer.

Arbeidsområde

Kontrollutvalgets ansvar og myndighet følger av kommunelovens § 23-2. Dette inkluderer å påse at:

 • Kommunes regnskaper blir revidert på en betryggende måte
 • Det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak
 • Det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet, og av selskaper kommunen har eierinteresser i, jf. § 23-3
 • Det utføres kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser i selskaper, jf. § 23-4
 • Vedtak som kommunestyret treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter blir fulgt opp

Sekretariat

Sekretariatet skal være uavhengig av kommunens administrasjon og av den eller dem som utfører revisjonen for kommunen, jf. Kommuneloven § 23-7.
Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS) er kontrollutvalgssekretariat for Lillestrøm kommune.

Møtekalender kontrollutvalget

Partssammensatt utvalg

Om partssammensatt utvalg

Arbeidsområde

Utvalget behandler saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Dette inkluderer:

 • Saker der kommunestyret er ansettelsesmyndighet
 • Større organisatoriske endringer

Innstillingsrett

Utvalget innstiller til formannskapet i saker som er innenfor sitt arbeidsområde, men som skal vedtas av formannskap eller kommunestyre.

Vedtaksmyndighet

Utvalget vedtar retningslinjer og endring av disse for gjennomføring av kommunens arbeidsgiverpolitikk (f.eks. permisjons-, og arbeidsreglement og andre personalpolitiske reglementer og retningslinjer).

Møtekalender partssammensatt utvalg

Arbeidsgiverutvalget

Om arbeidsgiverutvalget

Arbeidsområde

Arbeidsgiverutvalget er kommunens sentrale utvalg i rene arbeidsgiversaker. Utvalget har hovedansvaret for å ta initiativ innen dette arbeidsområdet.

Vedtaksmyndighet

 • Utvalget har myndighet til å justere kommunedirektørens lønn innenfor budsjettets rammer. Justeringen tas opp i forbindelse med de årlige lokale lønnsforhandlinger.
 • Utvalget avgjør størrelsen på arbeidsmiljøutvalget
 • Utvalget behandler arbeidsmiljøutvalget sin årsrapport
 • Utvalget orienteres om konfliktsaker på personalområdet som er av særlig betydning for utøvelse av arbeidsgiveransvaret

Møtekalender arbeidsgiverutvalget

Valgstyret

Om valgstyret

Valgstyrets arbeidsområde følger av Valgloven med forskrifter.
Valgstyret delegeres all myndighet innenfor sitt arbeidsområde, og det fatter nødvendige vedtak i medhold av valgloven, herunder:

 • Oppnevning av stemmestyrer
 • Vedtak om kommunens inndeling i stemmekretser

Møtekalender valgstyret

Klageutvalget

Om klageutvalget

Klageutvalget behandler klager over enkeltvedtak fattet i Lillestrøm kommune bortsett fra vedtak hvor:

 • Særlov fastsetter en annen klageinstans.
 • Departementet er klageinstans etter forvaltningsloven § 28 andre ledd.
 • Statlig organ er klageinstans for vedtak truffet i henhold til myndighet delegert fra et statlig forvaltningsorgan, jf. forvaltningsloven § 28 andre ledd.
 • Kommunestyret har lagt avgjørelsesmyndighet til en annen særskilt klageinstans.

Klageutvalget skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Den kan pålegge underinstansen å foreta nærmere undersøkelser.

Klageutvalget prøver alle sider ved det påklagede vedtak, og kan ta hensyn til nye omstendigheter og opplysninger som foreligger på vedtakstidspunktet. Utvalget kan avvise saken, oppheve, endre eller stadfeste det påklagede vedtak, jf. forvaltningsloven § 34.

Møtekalender klageutvalget

Vilt- og fiskeutvalget

Om vilt- og fiskeutvalget

Vilt- og fiskenemnda skal arbeide for at vilt og fisk og dets leveområder skal forvaltes slik at naturens produktivitet og artsrikdom bevares. Forvaltningen skal legge til rette for en lokal, langsiktig forvaltning med næringsmessig og rekreasjonsmessig nyttiggjøring av vilt- og fiskeressursene.

Arbeidsområde

Utvalgets arbeidsområde følger av viltloven og lakse- og innlandsfiskeloven. Dette inkluderer:

 • Implementere nasjonale føringer i den lokale vilt- og fiskeforvaltningen
 • Gi uttalelser, oppgaver med mere som loven pålegger utvalget
  Være et rådgivende organ for kommunale og sentrale myndigheter i spørsmål angående vilt, fisk og vilt- og fiskeforvaltning
 • Arbeide med tiltak for å forebygge beiteskader og viltpåkjørsler

Vedtaksmyndighet

Vilt- og fiskeutvalget fatter vedtak innenfor eget arbeidsområde og innenfor de rammer som er fastsatt viltloven og lakse- og innlandsfiskeloven, herunder:

 • Forvalte bevilgede midler innenfor budsjettets rammer og forutsetninger

Innstillingsrett

Vilt- og fiskeutvalget innstiller til formannskapet i saker som er innenfor sitt arbeidsområde, men som skal vedtas av formannskap eller kommunestyre, herunder:

 • Årsbudsjett, handlingsprogram og plansaker innen sitt arbeidsområde
 • Vilt- og fiskeoppgaver av prinsipiell karakter
 • Saker som har eller kan ha betydning for arbeidsområdet

Uttalelsesrett

Vilt- og fiskeutvalget har rett til å uttale seg om utvelgelse av medlemmer til fallviltgruppa.

Møtekalender vilt- og fiskeutvalget

Eldrerådet, rådet for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsrådet

Om rådene

Rådenes oppgaver følger av forskrift om medvirkningsordninger og kommuneloven § 5-12.

Rådene er rådgivende organ for kommunen og har rett til å uttale seg i saker som gjelder henholdsvis eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom. Rådene skal ikke behandle saker som gjelder avgjørelser overfor enkeltpersoner.

Rådene kan også ta opp saker på eget initiativ, jf. forskrift om medvirkningsordninger § 2. Dersom en slik sak krever behandling eller vedtak utover rådet selv, legges saken fram for folkevalgt organ med vedtakskompetanse i henhold til delegasjonsreglementet.

Rådenes møter legges i forkant av møtene til hovedutvalgene slik at rådenes uttalelser følger sakene i den videre politiske behandlingen.
Utvalgssekretær for hvert av rådene utarbeider hvert år en årsmelding om henholdsvis eldrerådets, rådet for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsrådets virksomhet. Årsmeldingene behandles i kommunestyret.

Møtekalender eldrerådet 

Møtekalender råd for personer med funksjonsnedsettelse 

Møtekalender ungdomsrådet