Hva er psykisk helse og familiestøtte?  

Psykisk helse og familiestøtte (PHFS) er en gratis lavterskeltjeneste for gravide, barn og ungdom i alderen 0 - 18 år og deres familier.

Vi er opptatt av å gi trygge, nyttige og samarbeidene tjenester. Vi er en tverrfaglig sammensatt avdeling og hos oss jobber psykologer, familieterapeuter, psykiatriske sykepleiere, vernepleiere, sosionomer og barnevernspedagoger med ulike videreutdanning innen arbeid med barn, unge og familier.

Hva tilbyr vi? 

Vi tilbyr råd, veiledning og losing til andre aktuelle tjenester gjennom kontakttelefon vår.

Videre tilbyr vi kortvarig helsehjelp inntil ti timer, og lengre varig behandling og familiestøtte til barn, unge og familier med sammensatte vansker. I begge tilfellene gir vi støtte og veiledning til foreldre, med målsetning om å skape gode rammer for barnas oppvekst og utvikling.

Vi ønsker å bidra til at barn, ungdom og foreldre skal gis støtte og hjelp til å mestre egne liv på måter som er utviklingsstøttene og som fremmer god psykisk helse.

Vi gir støtte, råd og veiledning gjennom:

 • Samtaler individuelt og i familier
 • Assistert selvhjelp
 • Kurs
 • Råd, veiledning, støtte og losing via kontakttelefon
 • Avklarings- og vurderingshjelp
 • Korttidstilbud til barn, unge og deres foreldre ved milde til moderate helseplager.
 • Lengre varig tilbud til barn, unge og familier med sammensatte behov og som trenger lengrevarig helse- og familiehjelp
 • Brobyggerne – hjelp til barn og unge med sammensatt problematikk og hvor skolefravær er en utfordring
 • Pakkeforløp for å sikre god helsehjelp til barn og unge i barnevernet
 • Ulike kurs og grupper til barn, unge og foreldre

Kurstilbud

Kurs- og gruppetilbud for barn, ungdom og foreldre. Kursene er mestringsorienterte og de ulike målgruppene inviteres til undervisning, samtale og refleksjon om barn og ungdommers signaler og behov, vanskelige tanker og følelser og hjelp til å mestre dette.

Meld deg på via henvendelsesskjemaet.

Mestringskurs for triste og engstelige barn – kurs for foreldre og barn

For hvem: foreldre og barn fra 6-12 år 

Varighet: 3 ganger á 2 timer  

Kurset har som mål å gi foreldre og barn trygghet i å sammen håndtere engstelige og triste følelser og tanker. Kurset er en blanding av undervisning, refleksjon og dialog. Tema vi vil komme innom er engstelse og tristhet (risiko- og beskyttelsesfaktorer), barns emosjonelle utvikling, hjernens oppbygging,  toleransevinduet, følelser og samregulering. Fokus vil også være tilknytning, foreldrerollen og hva som påvirker den som møter engstelsen og tristheten. Du vil få gode verktøy for samtale og for mestring av følelser. 

COS-P - Trygghetssirkelen

Kursene er på sju samlinger à 1,5 time.

For foreldre med barn i alle aldersgrupper

Dette kurset er et manualbaserte program basert på Trygghetssirkelen. Det legges i tillegg opp til drøftinger og refleksjoner i gruppa. Det vil være nyttige hjemmeoppgaver etter hver samling. Sentralt i kurset er å skape en økt forståelse av seg selv, og hvordan egne omsorgserfaringer bidrar til å forme deg som forelder.

For foreldre til barn 0-12 år:

Vi vil snakke om tema som hvordan forstå barnets følelsesuttrykk, støtte barnets utforskning og behov for blant annet trøst og omsorg og hvordan kan vi bruke barnets følelser og signaler som en bruksanvisning.

For ungdomsforeldre 13-18 år:

Vi vil snakke om de vanligste utfordringene og temaene ungdomsforeldre møter som å:

 • møte ungdommens ulike følelser
 • sette grenser på gode måter gjennom å velge de viktigste kampene
 • takle press
 • vise omsorg og kjærlighet på gode måter
 • tørre å slippe taket når ungdommen forsøker å løsrive seg selv om man ikke alltid har full oversikt
 • være trygge foreldre, ikke bare kompis og bestevenn.

Barn med store følelser - foreldrekurs

For hvem: foreldre som har barn fra 6-12 år

Varighet: 3 ganger á 2 timer

Foreldrekurset har som mål å gi økt forståelse og trygghet i å møte sterke følelser hos barnet. En viktig del av dette er å øke bevissthet rundt egne følelser i møte med barnet. Mange foreldre opplever at det er vanskelig å møte og hjelpe barnet sitt når han eller hun er mye frustrert, sint og svingende i sitt følelsesuttrykk, og dette vedvarer over tid. Sinne er ofte en av de vanskeligste følelsene å håndtere. Noen ganger er sinne en helt rimelig reaksjon, mens andre ganger dekker den over andre følelser barnet har. Kurset skal være til hjelp for å forstå barnet med utgangspunkt i kunnskap om følelser og tilknytningen til de voksne rundt seg.

Kurset er en blanding av teori, refleksjon og filmsnutter. Så vel som konkrete råd, er vi av den oppfatning at det å ha fokus på utforskning og regulering av egne følelser i møte med ditt barn kan gi godt utbytte – og kan skape mye endring!

Tankevirus for ungdom

For hvem: ungdom 13-18 år

Varighet: 3 ganger á 2 timer

Grupper: 6-8 deltakere

Tankevirus er en psykologisk modell utviklet av psykolog og forsker Hanne H. Brorson. Modellen er basert på normalpsykologi og grunnprinsipper i Metakognitiv og kognitiv atferdsterapi. Modellen beskriver negative tanker som «Tankevirus», som kan bekjempes med mer nøytrale/positive tanker som omtales som «Psykologiske vitaminer».  

PHFS har utvidet kursinnholdet, etter tilbakemelding fra tidligere deltakere, for å gjøre det enda mer tilpasset til denne aldersgruppen.

Til hver kursdag vises en film, hvor det er knyttet noen spørsmål til i etterkant. Kurset kan inngå som et selvstendig tilbud, eller som et supplement i ordinær behandling.    

På kurset blir du kjent med ditt eget psykologiske immunforsvar, og hvordan du kan bruke psykologiske «vitaminer» til å bekjempe disse tankevirusene.

Kursene er delt opp i et tenåringskurs (13-15 år), og et ungdomskurs (16-18 år). Ungdommer som deltar, vil få hjemmeoppgaver mellom kursdagene. Det er også lagt opp at vi i fellesskap øver på noe som den enkelte synes er vanskelig, hvor de da tar i bruk hva de har lært på kurset.

Foreldregruppe for gravide og nybakte foreldre

For hvem: gravide og nybakte foreldre 

Varighet: 10 ganger à 2 timer

Å bli foreldre kan være en overveldende opplevelse. Det er ikke uvanlig å ha ulike følelser knyttet til det å bli foreldre, både glede, uro og bekymring. Mange kan oppleve at egen nedstemthet og uro går utover samspillet med barnet. Samtidig trenger det nyfødte barnet foreldre som har overskudd til å smile og prate med det. I en slik situasjon kan det være godt å møte andre som har noe av den samme opplevelsen og fagfolk som kan gi støtte og veiledning. Vi ønsker at gruppa skal være et godt sted å komme både i graviditeten og etter at babyen er født, og at det kan være nyttig hjelp i denne tiden.

Vi tilbyr ti treff hvorav fedrene/partnerne er med på noen av treffene. Gruppen blir da delt og fedrene/partnerne får egen gruppeleder. Gruppene ledes av fagfolk med kunnskap og erfaring med graviditet og spedbarnstid.

Vi spiser lunsj sammen og snakker om ulike temaer. Dette vil blant annet være forventinger til det å bli foreldre, psykiske reaksjoner på graviditet og barseltid, og babyenes ulike behov og signaler.

 

Samarbeid med andre instanser

Vi deltar på felles møter med de som er viktige i barnets og ungdommens liv – det kan være skole, barnehage eller helsesykepleier.

Vi viser vei til andre hjelpeinstanser ved behov for det, slik som skolehelsetjenesten, PPA, BUP, NAV og familievernkontoret.

Tilbud for våre samarbeidspartnere

Vi tilbyr veiledning, kurs og kompetansehevende tiltak for ansatte i Lillestrøm kommune. Helsesykepleiere, barnehagelærere, lærere og andre som jobber med barn og unge kan ta kontakt for veiledning og samarbeid.

Hva koster det?

Tilbudet er gratis.

Hvordan kontakter du oss?

Ved behov for råd om din situasjon og om vi er rett instans kan du ringe oss på vår kontakttelefon.

 908 21 722.

Telefonene er åpen mellom 12.00 og 14.30 mandag til torsdag. Vi tar kun imot henvendelser i dette tidsrommet.

Om du ønsker oppfølging hos oss kan du fylle ut vårt digitale henvendelsesskjema.

Fyll ut henvendelsesskjema

Kontakt for samarbeidspartnere

Er du samarbeidspartner og vil kontakte oss med samtykke?
Bruk dette skjema og send i p360 eller via post.

Råd og nyttig ressurser

Psykiske reaksjoner på graviditet og barseltid 

Spedbarn

Barn og følelser

Barn og skjermbruk 

Selvfølelse hos barn og ungdom

For ungdom

Foreldrerollen

Foreldreskap i koronaens tid

Foreldreveiledning på flere språk


Samarbeidende tjenester