Barneverntjenestens oppgaver

Mottak

  • Du kan drøfte bekymringen din med en fagperson, og sammen kan dere finne ut hvem som best kan hjelpe deg videre i kommunen.
    Dere kan bli enige om å opprette bekymringsmelding. Barneverntjenesten har frist på en uke til å avklare om  meldingen skal henlegges eller gå til videre undersøkelse. 

Slik leverer du bekymringsmelding

Undersøkelse

  • Hvis bekymringsmeldingen fører til undersøkelse skal den vanligvis ikke vare lenger enn tre måneder. I særlige tilfeller kan fristen utvides til 6 måneder.
  • I løpet av undersøkelsen snakker ansatte i barneverntjenesten med foreldre og barn. De kommer også på hjemmebesøk for å få et nærmere inntrykk av familiesituasjonen. Det innhentes nødvendig informasjon fra aktuelle samarbeidspartnere.
  • Når undersøkelsen er ferdig, avgjør barneverntjenesten sammen med familien hvilke tiltak som skal iverksettes. I noen tilfeller henlegges saken etter undersøkelsen.

Tiltak

  • Alle kan en eller annen gang i livet komme i en vanskelig livssituasjon, hvor de har behov for hjelp og støtte til å ivareta egne barns omsorgsbehov. I slike tilfeller har barneverntjenesten et ansvar for å hjelpe familien. Barneverntjenesten kan sette inn ulike hjelpetiltak for å øke foreldrekompetansen, og/eller kompensere for mangler i omsorgen.
  • Noen hjelpetiltak kan være direkte knyttet til barnet, mens andre vil rette seg mot foreldrene. Ofte vil det være nødvendig med en kombinasjon av tiltak for å hjelpe barnet og familien på best mulig måte. Hjelpetiltak kan settes inn for kortere eller lengre perioder, alt ettersom hvilket tiltak som er hensiktsmessig for den enkelte familie.

Tjenester

Alarmtelefon og barnevernvakten

Alarmtelefon for barn og unge

116 111

Barnevernvakten

64 99 32 70

bvvakt@lorenskog.kommune.no

Besøksadresse: Barnevernvakten Romerike Politikammer
Jonas Liesgate 20, 2000 Lillestrøm

Postadresse: Barnevernvakten Romerike
Øst politidistrikt
Postboks 3390, 1402 Ski

116 111 - Alarmtelefon
02800 - Politi

Åpningstid: Døgnåpen