Hva er omsorgsstønad?

Omsorgsstønad er lønn til privatpersoner, for eksempel foresatte eller andre pårørende, som utfører særlig tyngende omsorgsarbeid for sitt barn/ungdom.

betyr at arbeidet må være av varig art og ha et visst omfang.  gis til den eller de som utfører omsorgsoppgavene.

Hvem kan søke om omsorgsstønad?

  • Personer som yter omfattende og særlig tyngende omsorgsarbeid av varig karakter, det vil si normalt over 2 år.
  • Foreldre med barn under 18 år hvor omsorgsarbeidet går utover normal omsorgsplikt.
  • Kommunen må også vurdere at omsorgsstønaden er det beste alternativet.
  • Den omsorgstrengende må være hjemmeboende og bo i Lillestrøm kommune.
  • Den omsorgstrengende må være helt avhengig av hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.
  • Dere må allerede ha søkt om hjelpestønad fra NAV

Ordningen kan kombineres med andre kommunale tjenester.

Hvordan søker du?

Gå inn på vårt søknadsskjema her.

  1. Finn og fyll ut søknadsskjemaet
  2. Send inn søknadsskjemaet og vedlegg til kommunen
Fyll ut søknadskjema og send inn til oss.

For mer informasjon og hjelp til å søke – kontakt Tildeling barn og unge

Søknadfrist

Det er ikke søknadsfrist, søknader behandles fortløpende.

Kontakt

Tjenestetorg barn, unge og familier