Hva er en koordinator?

Koordinatoren skal være din faste kontaktperson for alle tjenestene dine, og sørge for å følge deg opp. Han eller hun skal passe på at tjenestene dine blir koordinert.

Koordinatorens ansvar er blant annet å:

 • Kalle inn til samarbeidsmøter
 • Hjelpe til ved overganger i livet ditt
 • Være familiens kontaktperson i hjelpeapparatet

Du har fortsatt rett på en koordinator, selv om du ikke ønsker å ha en individuell plan.

Retten til koordinator finner du i pasient- og brukerrettighetsloven 2-5 b

Hva er en individuell plan (IP)

Ofte vil det være  tilstrekkelig å få tildelt en koordinator, men noen ganger er det også hensiktsmessig med en individuell plan (IP).

Hvis du har behov for langvarige og koordinerte tjenester har du også rett til en individuell plan (IP). Med langvarige menes normalt lengre enn to år. Når vi snakker om koordinerte tjenester, betyr det to eller flere tjenester som vi har behov for å koordinere. 

IP er barnet eller ungdommens sin egen plan. Den skal sørge for at du får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Det er målene dine som skal være utgangspunktet for planen. Det er derfor viktig at du deltar aktivt når vi skal lage den. Hvis du ønsker det kan også dine foreldre/ foresatte/pårørende delta. 

Planen skal oppdateres kontinuerlig og være et dynamisk arbeidsverktøy når vi i kommunen skal koordinere tjenestetilbudet ditt.

Planen kan gjøre det lettere for deg å

 • holde oversikt over tjenestene du har
 • hvilke mål du har for fremtiden
 • hvordan du skal oppnå disse

Du vil ikke automatisk få flere tjenester når du har en individuell plan.

Planen er elektronisk, og du og dine pårørende/foresatte samtykker til hvem som skal få tilgang til den.

Retten til individuell plan finner du i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5

Hva er en barnekoordinator?

Barnekoordinator skal koordinere det samlede tjenestetilbudet rundt familien og bidra aktivt for å ivareta ansvaret kommunen har for oppfølging og tilrettelegging for familien.

Barnekoordinatoren skal sørge for:

 • Koordinering av det samlede tjenestetilbudet,
 • Å ha oversikt over og bidra aktivt til å ivareta kommunens ansvar for nødvendig oppfølging og tilrettelegging for familien og barnet i form av tilbud om eller ytelse av helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester,
 • At familien og barnet får nødvendig informasjon og helhetlig veiledning om helse- og omsorgstjenestetilbudet,
 • At familien og barnet får nødvendig informasjon og helhetlig veiledning om andre velferdstjenester og relevante pasient- og brukerorganisasjoner, at familien og barnet gis veiledning i deres kontakt med disse, og at det formidles kontakt eller henvisning videre til slike tjenester eller organisasjoner.
 • Vurdere behovet for individuell plan.

Barnekoordinator skal sørge for at familien og barnet får nødvendig informasjon og veiledning om de aktuelle velferdstjenestene, og formidle kontakt og tilvise til velferdstjenester der dette er nødvendig.

Retten til barnekoordinator finner du i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5 c

Har du spørsmål rundt koordinering for barn og unge?

Hvis du har noen spørsmål rundt koordinering eller ønsker råd og veiledning rundt hjelpeapparatet i kommunen og ønsker å bli kontaktet, send en e-post til Koordinerende enhet barn og unge: kebu@lillestrom.kommune.no

Eller ta kontakt med koordinerende enhet barn og unge:

Telefon:  Monica Skogvold: 489 52 599  Ingvild Lund: 459 79 555  Marie Thorud: 477 97 314


Hvordan får jeg koordinator, barnekoordinator og/eller individuell plan?

Hvis du ønsker en individuell plan og koordinator, kan du søke om det.

Logg inn med bankID for å søke på vegne av deg selv eller for å hjelpe noen med å søke.

Søk om helse- og omsorgstjenester for barn

 

Dersom du ikke har bankID og ikke kan få hjelp til å søke digitalt, kan du sende søknaden i posten. Ta kontakt med tildelingbarnogunge@lillestrom.kommune.no for å få tilsendt søknaden i PDF-format.

For mer informasjon

Tjenestetorg barn, unge og familier - Tildeling barn og unge