Hva er en koordinator?

Koordinatoren skal være din faste kontaktperson for alle tjenestene dine, og sørge for å følge deg opp. Han eller hun skal passe på at tjenestene dine blir koordinert.

Koordinatorens ansvar er blant annet å:

  • Kalle inn til samarbeidsmøter
  • Hjelpe til ved overganger i livet ditt
  • Være familiens kontaktperson i hjelpeapparatet
  • Sikre at dere har framdrift i arbeidet med individuell plan

Du har fortsatt rett på en koordinator, selv om du ikke ønsker å ha en individuell plan.

Hva er en individuell plan (IP)

Ofte vil det være nok tilstrekkelig å få tildelt en koordinator, men noen ganger er det også hensiktsmessig med en individuell plan (IP).

Hvis du har behov for langvarige og koordinerte tjenester har du også rett til en individuell plan (IP). Med langvarige menes normalt lengre enn to år. Når vi snakker om koordinerte tjenester, betyr det to eller flere tjenester som vi har behov for å koordinere. 

IP er barnet eller ungdommens din egen plan. Den skal sørge for at du får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Det er målene dine som skal være utgangspunktet for planen. Det er derfor viktig at du deltar aktivt når vi skal lage den. Hvis du ønsker det kan også dine foreldre/ foresatte/pårørende delta. 

Planen skal oppdateres kontinuerlig og være et dynamisk arbeidsverktøy når vi i kommunen skal koordinere tjenestetilbudet ditt.

Planen kan gjøre det lettere for deg å

  • holde oversikt over tjenestene du har
  • hvilke mål du har for fremtiden
  • hvordan du skal oppnå disse

Du vil ikke automatisk få flere tjenester når du har en individuell plan.

Planen er elektronisk, og du og dine pårørende/foresatte samtykker til hvem som skal få tilgang til den.

Retten til individuell plan finner du i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5

Hvordan får jeg koordinator og/eller individuell plan?

Hvis du ønsker en individuell plan og koordinator, kan du søke om det.

Slik gjør du det.

1. Last ned og fyll ut søknadsskjema skjema 
2. Send søknadsskjema til oss i Tildeling barn og unge
3. Kontakt oss i Tildeling barn og unge hvis du trenger mer informasjon og hjelp til å søke.

Fyll ut søknadskjema og send inn til oss.

Kontakt

Tjenestetorg barn, unge og familier - Tildeling barn og unge