Fysioterapi og ergoterapi til barn og unge

Barn og unge, som av ulike grunner har nedsatt funksjonsevne, kan få hjelp av fysioterapeut eller ergoterapeut. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege. Du kan få hjelp hjemme, på helsestasjon, i barnehagen og på skolen.

Tjenestetorg barn, unge og familier

Tjenestetorget for barn, unge og familier gir råd og informasjon om tjenestene vi tilbyr og vi hjelper deg med å søke

Helsestasjon

Finn helsestasjon, jordmor og svangerskapskontroll, Helsestasjon for barn 0-6 år Helsestasjon for ungdom (HFU)

Oppsøkende ungdomsteam (OUT)

OUT er en bidragsyter til at unge i Lillestrøm kommune opplever en trygg og positiv ungdomstid.

Brobyggerne

Tilbud til ungdom i aldersgruppen 13-18 år som har psykiske vansker, lidelse og rusproblematikk eller unge som er en del av høyrisikomiljøer i Lillestrøm kommune.

Psykisk helse og familiestøtte

Veiledning i foreldrerollen, familiesamtaler og samtaler for å hjelpe barn og unge som strever med kommunikasjon, samspill og psykiske plager.

Avlastning for barn og unge

Har du barn med ulike funksjonsnedsettelser kan du og familien din få avlastning fra kommunen.

Opplæring og veiledning for foresatte til barn og unge

Har du særlig tyngende omsorgsoppgaver, kan du ha rett til å få opplæring eller veiledning.

Barn og unge som pårørende

Her finner du informasjon og nyttige lenker.

Individuell plan, koordinator og barnekoordinator for barn og unge

Mottar du flere helse- og omsorgstjenester fra kommunen, kan du ha rett til å få tildelt en koordinator og få utarbeide en individuell plan (IP).

Støttekontakt (fritidskontakt)

Støttekontakt er et tilbud til personer med nedsatt funksjonsnivå som er avhengig av ledsager, har behov for sosialt samvær eller støtte for å delta i aktiviteter utenfor hjemmet.

Home-Start Familiekontakten

Home-Start Familiekontakten er et tilbud om hjelp og støtte til småbarnsfamilier med minst ett barn under skolealder. Familiene kan få gratis hjelp og støtte to til fire timer i uka i ca. seks måneder.