Hva er BTI?

BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats) skal bidra til at barn, unge og familiene deres får nødvendig hjelp så tidlig som mulig. Dette gjelder særlig for barn, unge og deres familier det knyttes bekymringer til.

BTI-modellen er laget for å bedre samhandlingen mellom de ulike kommunale tjenestene som jobber med utsatte barn og unge. Dette er barn og unge med risiko for å utvikle problemer som kan lede til mangelfull skolegang, med påfølgende utfordringer knyttet til utdanning, arbeid og helse, og som står i fare for fremtidige sosiale vansker.

Vi har derfor utarbeidet en samhandlingsmodell og handlingsveileder for å sikre at hele kommunen jobber i samme retning. Vi trenger gode rutiner for å sikre at alle barn, unge og foresatte blir fulgt opp på en god måte i alle våre tjenester.
Modellen har tre grunnleggende formål:

 • Tidlig identifisering og intervensjon
 • Bedre samordning av kommunalt (og statlig) tjenestetilbud
 • Medvirkning

bti.lillestrom.kommune.no viser samhandlingsmodellen og handlingsveilederen for Lillestrøm kommune.

Hvem

Bedre tverrfaglig innsats gjelder for alle ansatte som jobber med barn, unge og deres familier. Eksempler er skoler, barnehager, helsestasjonen, barnevern og voksentjenestene som jobber med de foresatte.

Hvorfor

Målet med BTI-modellen er å gjøre det offentlige tjenestetilbudet mer effektivt for utsatte barn, unge og familier som det knyttes bekymring til. Modellen tar for seg i prinsippet alle for bekymringer, både små og store.

Målgruppen er barn og unge fra 0 til 25 år og deres foreldre som har behov for hjelp, støtte og oppmerksomhet i korte eller lengre perioder i livet.

Hvordan

BTI-modellen er en samhandlingsmodell som beskriver og synliggjør hvordan våre tjenestenivåer bidrar til å identifisere og følge opp utsatte barn og unge i Lillestrøm kommune. Det er utviklet en Handlingsveileder som er et verktøy for hvordan vi skal sikre lik praksis og godt samarbeid mellom ulike tjenester, uten brudd i oppfølgingen.

Tidlig innsats innebærer å gjøre en mest mulig treffsikker identifisering av risikoutsatte barn og unge, samt å sette i gang tiltak så tidlig som mulig.

Basistjenester, som barnehage og skole, har en viktig rolle i BTI. Dette gjelder både rollen med å identifisere barn i risiko og å iverksette tiltak tidlig. Men oppgaven med å identifisere barn som bekymrer vil også være et ansvar for andre tjenester, både hjelpetjenestene rettet mot barn (helsesykepleiere, pedagogisk-psykologisk avdeling og barnevern) og tjenester rettet mot voksne.

Voksentjenestene har et spesielt ansvar med å identifisere barn som pårørende

Lenker

Tjenester og tilbud til barn og unge i Lillestrøm kommune

For at barn og unge som har behov for ekstra hjelp og støtte skal få rett hjelp til rett tid, er det viktig at familier, lærere, ansatte i barnehagene, naboer og venner kjenner til de tilbudene og mulighetene som finnes i Lillestrøm. Her finner du en oversikt over tilbud som finnes, og hvor man kan henvende seg.

Helsestasjon 0-6 år

Helsestasjonstjenesten er et tilbud til alle barn og deres familier i Lillestrøm kommune. Vi tilbyr:

 • Hjemmebesøk etter fødsel
 • Helseundersøkelse
 • Veiledning og støtte til foreldre
 • Rådgivning om barnets helse, utvikling og kosthold
 • Barnevaksinasjon
 • Barselgruppe

Helsestasjon for barn 0-6 år

Skolehelsetjeneste

Alle skoler har en helsesykepleier tilknyttet seg. Ta kontakt med helsesykepleier på din skole.

Skolene i Lillestrøm

Jordmortjeneste

Er du gravid og bor i Lillestrøm kommune, kan du få oppfølging fra jordmor på helsestasjonen. Vi gir tilbud om:

 • Tidlig samtale (før uke 12)
 • Oppfølging i svangerskapet
 • Informasjon om foreldrerollen
 • Fødselsforberedende kurs
 • Prevensjonsveiledning

Jordmor og svangerskapskontroll

Helsestasjon for ungdom (HFU)

Helsestasjon for ungdom er et tilbud til ungdom i Lillestrøm kommune. Her treffer du helsesykepleier og lege som er vant til å snakke med ungdom.

Tilbudet er gratis og vi har taushetsplikt

Helsestasjon for ungdom (HFU)

Oppsøkende ungdomsteam (OUT)

OUT jobber oppsøkende og forebyggende med ungdom mellom 13 og 24 år som oppholder seg i Lillestrøm kommune. Vår viktigste oppgave er å bidra til at ungdom får en best mulig ungdomstid, og at overgangen mellom ung og voksen oppleves best mulig.

Oppsøkende ungdomsteam (OUT)

Kultur for barn og unge

Avdeling for kultur barn og unge i Lillestrøm kommune har mange møteplasser og aktiviteter for barn og unge i kommunen.

Barne- og ungdomsaktiviteter

Kulturskolen

Lillestrøm kulturskole tilbyr opplæring på de fleste instrumenter i tillegg til sang, dans og teater. Vi har også kunstverksted.

Lillestrøm kulturskole

Støtteordninger

Fritidskassen

Fritidskassen i Lillestrøm kommune er en støtteordning som skal bidra til at alle barn og unge får mulighet til å delta i fritidsaktiviteter uavhengig av økonomiske situasjon.

Les mer om fritidskassen

Aktivitetskortet for barn og unge

Vi har opprettet ordningen Aktivitetskortet, som gjør at barn og unge kan få deltatt uavhengig av familiens økonomi. Ordningen gjelder fra fylte 6 år til og med året du fyller 18 år.

Les mer om aktivitetskortet

Psykologisk-pedagogisk tjeneste (PPT)

Barn, unge og voksne som ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet har rett til å få hjelp fra Pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Oppfølging av PP-tjenesten

Psykisk helse og familiestøtte

Psykisk helse og familiestøtte tilbyr veiledning i foreldrerollen, familiesamtaler og samtaler for å hjelpe barn og unge som strever med kommunikasjon, samspill og psykiske plager. Vi har også grupper og kurs for voksne og barn.

Psykisk helse og familiestøtte

Barneverntjenesten

Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Barneverntjenesten er en lovpålagt tjeneste som arbeider etter lov om barneverntjenester.

Er du bekymret for et barn eller en ungdom, skal du kontakte barnevernet.
Les om hvordan du kan kontakte barnevernet og sende bekymringsmelding

Barn, ungdom og foreldre kan også selv ta kontakt med barneverntjenesten for å be om hjelp.

Barneverntjenesten

Tjenestetorg barn, unge og familier

Tjenestetorget for barn, unge og familier gir råd og informasjon om tjenestene vi tilbyr og vi hjelper deg med å søke. Alle søknader om våre tjenester blir behandlet av oss.

Vi skal sørge for gode og samordnede helsetjenester til barn, unge og gi støtte til deres familier.

Tjenestetorget har en sentral oppgave med å tydeliggjøre habilitering og koordinering til barn og unge med et omfattende hjelpebehov, og har et tett samarbeid med foreldre og tjenestene i kommunen.

Tjenestetorg barn, unge og familier

Fysioterapi og ergoterapi til barn og unge

Barn og unge, som av ulike grunner har nedsatt funksjonsevne, kan få hjelp av fysioterapeut eller ergoterapeut. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege.

Du kan få hjelp hjemme, på helsestasjon, i barnehagen og på skolen.

Fysioterapi og ergoterapi til barn og unge