Tjenester

Boenheter med døgnbemanning

Dette er boliger som enten eies av kommunen eller tjenestemottakere selv. Boligene består av flere boenheter samlet og inneholder en personalbase. Boligene har bemanning hele døgnet med en hvilende eller våken nattevakt.

Ambulerende boveiledning

Tjenesten er for de som mestrer fint å bo helt alene, men som trenger noe hjelp eller trening til ulike dagligdagse gjøremål. I tillegg til individuell oppfølgning gis det noen tilbud om gruppebaserte aktiviteter. Tjenesten gir i noen tilfeller opplæring og veiledning i hjemmet for barn under 18 år.

Dag- og aktivitetssentre og arbeidstilbud (VTA-O)

Les om arbeid- og aktivitetstilbudet i kommunen

Les mer om tilrettelagt arbeid

Miljøtjenester i institusjon

Utsikten gir heldøgns tjenester til ungdommer og unge voksne med alvorlige atferdsproblemer. Tjenesten gis uavhengig av alder, diagnose og tidligere tjenestetilbud. Atferdsproblemene varierer, men har det til felles at de skaper store utfordringer for tjenestemottakeren selv, deres nærpersoner eller samfunnet for øvrig.

Avlastning for barn og voksne gis til familier med særlig tyngende omsorgsoppgaver. Tjenesten vil tilpasses den enkeltes behov for veiledning, motivering, opplæring og tilrettelegging.

Praksisplasser

Alle avdelingene tilbyr praksisplasser etter tilpasninger for tjenestemottakerne og generell kapasitet. Plasser tildeles via skoler eller Nav.

Hva koster det?

De fleste tjenestene er gratis, men boutgifter, mat og transport betaler hver enkelt for selv. 

Hvordan søker du?

Alle søknader om helsetjenester og bolig sendes til Tjenestetorget.

Søknader om avlastning for barn og unge

Brukerråd

Bo- og miljøtjenester har et eget brukerråd med tjenestemottakere fra de ulike avdelingene og seksjonene. Brukerrådet har jevnlige møter og målet med rådet er at tjenestemottakerne skal ha en tydelig stemme og kunne påvirke/innvirke på tilbudene de får.

Relaterte tjenester