Hva er en koordinator?

Koordinatoren skal være din faste kontaktperson for alle tjenestene dine, og sørge for å følge deg opp. Han eller hun skal passe på at tjenestene dine blir koordinert.
Koordinatorens ansvar er blant annet å:

  • Kalle inn til samarbeidsmøter
  • Hjelpe til ved overganger i livet ditt
  • Være din kontaktperson i hjelpeapparatet
  • Sikre at dere har framdrift i arbeidet med individuell plan

Du har fortsatt rett på en koordinator, selv om du ikke ønsker å ha en individuell plan.

Hva er en individuell plan (IP)

Ofte vil det være nok tilstrekkelig å få tildelt en koordinator, men noen ganger er det også hensiktsmessig med en individuell plan (IP).

Hvis du har behov for langvarige og koordinerte tjenester har du også rett til en individuell plan (IP). Med langvarige menes normalt lengre enn to år. Når vi snakker om koordinerte tjenester, betyr det to eller flere tjenester som vi har behov for å koordinere. 

IP er din egen plan. Den skal sørge for at du får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Det er målene dine som skal være utgangspunktet for planen. Det er derfor viktig at du deltar aktivt når vi skal lage den.

Planen skal oppdateres kontinuerlig og være et dynamisk arbeidsverktøy når vi i kommunen skal koordinere tjenestetilbudet ditt.
Planen kan gjøre det lettere for deg å

  • holde oversikt over tjenestene du har
  • hvilke mål du har for fremtiden
  • hvordan du skal oppnå disse

Du vil ikke automatisk få flere tjenester når du har en individuell plan.

Planen er elektronisk, og du samtykker til hvem som skal få tilgang til den.

Retten til individuell plan finner du i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5

Hvordan får jeg koordinator og/eller individuell plan?

Logg inn med bankID for å søke på vegne av deg selv eller for å hjelpe noen å søke.

I søknaden beskriver du dine behov og hva du trenger hjelp til.

Send søknad om helse- og omsorgstjenester for voksne

 

Dersom du ikke har bankID og ikke kan få hjelp til å søke digitalt, kan du sende søknaden i posten. Du trenger ikke logge inn for å laste ned søknaden i PDF-format.

Last ned papirsøknad (PDF)