Hva er EMF Lillestrøm?

EMF Lillestrøm bosetter ungdom på forespørsel fra IMDi eller BUF-etat. Det er barneverntjenesten som fatter vedtak om plassering på bosenterene eller i ettervernavdelingen. 

Målet er å gi omsorg og skape trygge omgivelser gjennom gode og tillitsvekkende relasjoner til voksne. Vi legger vekt på mestring for å utvikle seg til selvstendige ungdommer og etablere et liv i Lillestrøm og i Norge.

Hvem er ungdommene i EMF Lillestrøm?

Ungdommene er enslige mindreårige flyktninger som har flyktet fra hjemlandet sitt og kommet til Norge uten omsorgspersoner.
De har: 

  • søkt om beskyttelse (asyl)
  • fått opphold i Norge
  • Lillestrøm som oppholdskommune

Før ungdommene bosettes i EMF Lillestrøm har de bodd på omsorgssenter eller på asylmottak.

Ungdommene har opplevd krig, sosial nød og potensielt traumatiserende hendelser både i hjemland og på fluktruten til Norge.

Hva gjør EMF Lillestrøm?

  • Vi arbeider med å fremme en bosituasjon med trygghet, relasjonsbygging og følelsesregulering
  • Vi skal være et hjem med forutsigbare voksne som skal møte ungdommene der de er.
  • Vi hjelper, gir råd og veileder ungdommene når det kommer til skole, fritid, venner, helse, jobb, offentlige kontorer, og andre arenaer og situasjoner som er viktige i ungdommenes liv.
  • Vi samarbeider med flere instanser for å gi et best mulig tilbud for ungdommene.
  • Bosenterne har døgnbemanning, mens de som bor på hybel får oppfølging etter behov.
  • Ettervernavdelingen tilbyr leksehjelp en kveld i uken.

Hvordan får man denne tjenesten?

Enslige mindreårige flyktninger som har fått et vedtak om bosetting i Lillestrøm kommune får automatisk denne tjenesten.

Lenker

Barnevern