Hva gjør jeg hvis jeg kjører på et dyr?

  • Få oversikt over eventuelt skadde personer og gi førstehjelp/ring 113 dersom akutt hjelp er nødvendig. 
  • Ring politiet på 02800 og meld fra om påkjørselen.
  • Merk stedet nøyaktig der dyret ble påkjørt med et viltbånd, en plastpose eller liknende.
  • Er det påkjørte viltet i live, la det være i fred og ikke nærm deg. Gå aldri etter et skadet vilt. Det vil redusere sjansene for å få avlivet det.
  • Ved alle påkjørsler der det har vært kontakt mellom kjøretøy og hjortevilt, rev eller grevling, skal det varsles - uansett, også om du mener viltet ikke ble skadet.
  • Det er straffbart å ikke varsle om en viltpåkjørsel.

Hjortevilt (rådyr og elg)

Skadet hjortevilt (rådyr og elg) skal meldes til politiet på telefon 02800. Politiet varsler deretter kommunen.

Fredet vilt (ulv og gaupe) og husdyr

Fredet vilt (som ulv og gaupe) og husdyr er ikke kommunens ansvarsområde. Har du kjørt på et fredet dyr eller husdyr må du kontakte politiet på telefon 02800.

Fallvilt

Meld fra til politiet på 02800 ved påkjørsler. Ser du skadet eller sykt hjortevilt meld fra til fallvilttjenesten på vakttelefon 941 77 343.

Fallvilt er alt vilt som blir funnet dødt eller skadet på en slik måte at det må avlives. Påkjørsler er den vanligste årsaken. Du skal også varsle oss hvis du kommer over hjortevilt som på annen måte er alvorlig sykt eller skadet.

Lillestrøm kommune har en fallviltgruppe som er operativ hele døgnet.

Råd for å unngå påkjørsel av vilt

Grupper av dyr

Hjortevilt holder ofte sammen i små flokker. Ser du ett dyr krysse veien er det sannsynlig at det kommer flere. Senk farten og se om det kommer flere dyr. Viktig å ikke bli så fokusert på det ene dyret man har unngått, at en i stedet treffer det neste dyret som krysser veien.

Vær oppmerksom ved grålysning og solnedgang

De fleste ulykkene skjer fra kl. 06-10 på morgenen og fra kl. 18-01 på kvelden. Vær derfor spesielt oppmerksom og senk gjerne farten litt i disse periodene.

Lovverket om bilførerens plikter ved viltpåkjørsler

Plikter ved trafikkuhell

Vegtrafikkloven § 12.

Enhver som med eller uten skyld er innblandet i trafikkuhell, skal straks stanse og hjelpe personer og dyr som er kommet til skade, og for øvrig delta i de tiltak som uhellet gir grunn til. Denne plikt har, om det er nødvendig, også andre som er i nærheten eller som kommer til stede.

Hjelpeplikt 

Dyrevelferdsloven § 4.

Enhver som påtreffer et dyr som åpenbart er sykt, skadet eller hjelpeløst, skal så langt mulig hjelpe dyret. Dersom dyret er et dyr fra dyrehold eller storvilt, og det ikke er mulig å yte god nok hjelp, skal eieren eller politiet varsles umiddelbart. 

Kontakt

Politiet: 02800