Fondets midler er i utgangspunktet ment for tiltak i Lillestrøm kommune øst for Glomma.

For eventuelle søknader om rovdyravvisende gjerder for beitedyr er det et krav at de følger standard fastsatt av Miljødirektoratet, og at det ikke blir dekket av andre statlige tilskuddsordninger.

Send søknad til Lillestrøm kommune via e-post: landbruk@lillestrom.kommune.no eller med ordinær post til: Lillestrøm kommune, landbruk, postboks 313, 2001 Lillestrøm. 

Merk søknaden med Ulvefond D47019

Søknadsfrist

1. april 2024

Vedtatte retningslinjer for ulvefondsmidler i Lillestrøm kommune

1. Formål

I henhold til Regler om tilskudd til kommuner med ulverevir i Hedmark, Akershus og Østfold (fastsatt av Klima- og miljødepartementet 27. juni 2017) skal Lillestrøm kommunes ulvefond brukes til å medfinansiere fysiske tiltak som kan bidra positivt for innbyggere, landbruk og øvrig næringsliv som har utfordringer med tilstedeværelse av ulv.

Fondet kan dekke kostnader til tiltak innen følgende områder:

  • Rovviltgjerder til husdyr utover det som øvrige statlige støtteordninger gir
  • Etablering av inngjerdede områder for hund
  • Beskyttelsesvester til hunder
  • Kommunalt skadefellingslag, kurs, opplæring og innkjøp av utstyr
  • Lokal praktisk forvaltning
  • Andre fysiske, hensiktsmessige tiltak
  • Administrasjon av det lokale ulvefondet

Ubenyttede midler kan overføres kommunalt viltfond som kompensasjon for reduserte inntekter.
Resterende midler som ikke går til formål som nevnt over, overføres til neste års ulvefond.
Fondets midler skal i utgangspunktet bare benyttes til tiltak i Lillestrøm kommune øst for Glomma.

2. Målgruppe

Privatpersoner, næringsdrivende og frivillige organisasjoner, samt kommunen selv.

3. Fondsmidler

Ulvefondet har til fordeling de til enhver tid tilgjengelige midler

4. Søknad om bruk av fondsmidler

Søknader sendes til Lillestrøm kommune via med e-post: landbruk@lillestrom.kommune.no eller med ordinær til: Lillestrøm kommune, landbruk, postboks 313, 2001 Lillestrøm. Merk søknaden med Ulvefond D47019.

I søknaden skal det gis en beskrivelse av tiltaket, inkl. tiltakets effekt. Det er relevant å ta med hva som skal gjøres, hvorfor det skal gjøres, når og på hvilken måte. Et budsjett skal også følge med. Dersom tiltaket har fått, eller det planlegges å søke om medfinansiering fra andre støtteordninger, skal det opplyses om dette.

Søkere som tildeles tilskudd, vil motta et tilsagnsbrev som inneholder størrelsen på og vilkår for tilskuddet. Det vil bl.a. bli stilt krav om rapportering, opplysninger om mulige kontroller og at tilskudd kan bli krevd tilbakebetalt dersom forutsetningene for tilskuddet blir brutt. Tiltaket må være ferdigstilt eller igangsatt innen fristen som er satt iht tildelingsbrev.

5. Sluttrapport og regnskap – utbetaling av tilskudd

Rapport som bekrefter at tiltaket er gjennomført eller igangsatt sendes Lillestrøm kommune v/landbruk. Sluttrapporten skal inneholde en beskrivelse av tiltaket, hva som er gjort og resultatet/ene samt en regnskapsoversikt (inkl. kopier av bilag). Tilskuddet utbetales etter en vurdering av sluttrapporten opp mot søknaden. Brev med informasjon om utbetalingen vil bli sendt mottakeren av tilskuddet.

6. Ikrafttredelse

Vedtatt av Formannskapet i sak 57/21, 3 mars 2021. Retningslinjene gjøres gjeldende fra vedtaksdato, og gjelder til vedtak om endring.