Hva er bakkeplanering og terrengendring?

Med bakkeplanering mener vi å gjøre brattlendt eller kupert dyrkbart og tidligere dyrket areal skikket for maskinell jordbruksdrift.

Når må jeg søke?

All planering som omfatter mer enn 1 dekar er søknadspliktige.

Alle planeringsarbeider skal utføres i samsvar med Tekniske retningslinjer for anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt fastsatt av Landbruksdepartementet.

Slik søker du om å anlegge planeringsfelt

Før du setter i gang med å planlegge planering må du skal du sende inn en forenklet søknad til kommunen. Den forenklede søknaden skal inneholde:

  • kart som viser hvilke områder som vil bli omfattet av planeringen
  • viktige natur og terrenginngrep
  • bekkelukkinger og annet skal merkes av på kartet

Hva skjer etter at du har søkt?

Kommunen avgjør på bakgrunn av den forenklede søknaden om planeringen krever tillatelse etter forskriften.

I tillegg til at tiltak med bakkeplanering er søknadspliktig etter forurensningsforskriften kan det være at tiltaket også er søknadspliktig etter andre lovverk.

Andre aktuelle lovverk som kan påvirke søknaden

Tiltak med bakkeplanering medfører ofte terrengendringer, og dette kan være søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Det kan også være bestemmelser i kommuneplanen som gir begrensninger for hva slags tiltak som kan utføres.

Medfører tiltaket at dyrkede arealer tas i bruk til andre formål enn jordbruk, permanent eller midlertidig, må det også gis tillatelse til omdisponering etter jordloven.

Hvis bakkeplaneringen medfører nydyrking med opparbeiding av ny dyrket mark kan tiltaket være søknadspliktig etter nydyrkingsforskriften.

Regelverk for bakkeplanering

Les mer om reglene for bakkeplanering i Lovdata

Se de tekniske retningslinjer for anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt

Nyttige lenker

Plan- og bygningsloven

Kommuneplanen

Nydyrkingsforskriften